Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

Vysvětlete podobenství

1. Jakým člověkem byl farizeus, o němž se mluví v Ježíšově podobenství zapsaném u Lukáše 18:9–14?

(Zaškrtněte jednu nebo více možností.)

□ Pokorný □ Kajícný □ Vychloubačný

2. Jakým člověkem byl výběrčí daní?

(Zaškrtněte jednu nebo více možností.)

□ Pokorný □ Kajícný □ Vychloubačný

3. Který z těch dvou mužů byl ve skutečnosti spravedlivý?

․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Mohlo by se stát, že tím, co říkáš nebo děláš, bys byl jako ten farizeus? Jak můžeš napodobovat výběrčího daní?

Z tohoto čísla

Odpovězte na tyto otázky a doplňte chybějící biblický verš (verše).

STRANA 8, 9 Kdo má v rukou budoucnost země? Izajáš 11:․․․

STRANA 20 Co si Bůh myslí o náboženských sochách a obrazech? 2. Mojžíšova 20:․․․

STRANA 21 Před čím se máme střežit podle slov apoštola Jana? 1. Jana 5:․․․

STRANA 27 Na co by neměl zapomínat ani ten, kdo se vždy snaží jednat správně? 1. Jana 2:․․․

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

Kdo patří do Ježíšova rodokmenu?

Přečtěte si nápovědu a vyhledejte si biblické texty. Do příslušného řádku pak napište správné jméno.

4 ․․․․․

NÁPOVĚDA: Pronesl jsem tři tisíce přísloví a mých písní „bylo tisíc pět“.

Přečtěte si 1. Královskou 4:30–32.

5 ․․․․․

NÁPOVĚDA: Byl jsem posledním králem jednotného izraelského království.

Přečtěte si 1. Královskou 12:1–3, 16–20.

6 ․․․․․

NÁPOVĚDA: Jeroboamova armáda byla sice větší, ale moje armáda ji porazila, protože jsme se „opřeli o Jehovu“.

Přečtěte si 2. Paralipomenon 13:13–20.

▪ Odpovědi najdete na straně 19.

 ODPOVĚDI KE STRANĚ 31

1. Vychloubačný.

2. Pokorný a kajícný.

3. Výběrčí daní.

4. Šalomoun. (Matouš 1:6)

5. Rechoboam. (Matouš 1:7)

6. Abijáš. (Matouš 1:7)