Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo má v rukou budoucnost naší planety?

Kdo má v rukou budoucnost naší planety?

 Kdo má v rukou budoucnost naší planety?

„GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ je nejtěžší zkouškou, jíž bylo lidstvo kdy vystaveno,“ píše se v časopise National Geographic z října 2007. Pokud máme v této náročné situaci obstát, pak podle tohoto časopisu musíme „jednat rychle, rozhodně a s takovou vyzrálostí, jakou jsme jako společnost i jako druh doposud prokazovali jen zřídka“.

Projeví lidstvo takovou vyzrálost? Je mnoho věcí, které tomu brání, například lhostejnost, chamtivost, nevědomost, obchodní zájmy a honba za zbohatnutím v rozvojových zemích. A miliony lidí raději mávnou rukou, než by slevili ze svého životního stylu, s nímž je spojena velká spotřeba energie.

O tom, zda jsou lidé schopni vyřešit své etické, společenské a politické problémy, se realisticky vyjádřil jeden starověký Boží prorok, když napsal: „Pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Žalostné dějiny lidstva potvrzují, že tato slova jsou pravdivá. A přestože jsme dnes vyzbrojeni důležitými vědeckými poznatky a převratnými technologiemi, hrozí nám taková nebezpečí, jaká jsme si dříve ani nedovedli představit. Jakou tedy máme jistotu, že budoucnost bude lepší?

Je pravda, že o změně klimatu a jiných nebezpečných trendech se hodně mluví, ale udělalo se toho jen málo. Jakou reakci například vyvolalo to, že v roce 2007 bylo poprvé možné se plavit Severozápadním průjezdem? Úvodník v časopise New Scientist na tuto otázku odpověděl: „[Státy] se nedůstojně začaly handrkovat o to, který z nich má nárok na kusy kontinentálního šelfu, aby zde mohl provádět další vrty a získávat ropu a zemní plyn.“

Téměř před 2 000 lety bylo v Bibli přesně předpověděno, kam až lidé jednou dospějí — totiž že budou ‚ničit zemi‘. (Zjevení 11:18) Svět zjevně potřebuje někoho, kdo by byl natolik moudrý a mocný, že by mohl dosáhnout žádoucích cílů. Také je potřeba, aby zde byla lidská společnost, která by takového vůdce poslouchala. Mohl by tuto úlohu splnit nějaký poctivý a mimořádně schopný politik nebo vědec? Bible odpovídá: „Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského  člověka, kterému nepatří záchrana.“ (Žalm 146:3)

Budoucnost země je v dobrých rukou!

Existuje jen jediný vůdce, který může úspěšně vyřešit problémy doléhající na svět. Bible o něm předpověděla: „Usadí se na něm Jehovův duch, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně před Jehovou; a bude mít potěšení v bázni před Jehovou. . . . Ponížené bude soudit se spravedlností . . . a duchem svých rtů usmrtí ničemného.“ (Izajáš 11:2–5)

Tímto vůdcem není nikdo jiný než Ježíš Kristus. Projevil takovou lásku, že za nás položil svůj život. (Jan 3:16) Nyní je mocnou duchovní bytostí a Bůh ho pověřil a zmocnil, aby vládl nad zemí. (Daniel 7:13, 14; Zjevení 11:15)

Dalším důvodem, proč je Ježíš způsobilým vůdcem, je to, že má rozsáhlé znalosti všeho, co Bůh stvořil. Toto poznání získal dříve, než přišel na zem. Vždyť byl Božím „mistrem v díle“ po nespočetné věky, kdy Bůh tvořil hmotný vesmír. (Přísloví 8:22–31) Jen si to představte: Ježíš — ten, který pomáhal tvořit zemi a všechno živé na ní — bude řídit nápravu škod, jež člověk způsobil svou hloupostí.

Kdo bude pod Kristovou vládou tvořit lidskou společnost? Budou to lidé skutečně mírní a spravedliví, kteří znají pravého Boha Jehovu a poslouchají Ježíše Krista jako panovníka. (Žalm 37:11, 29; 2. Tesaloničanům 1:7, 8) Ježíš řekl, že takoví lidé „zdědí zemi“, a ta bude přeměněna v ráj. (Matouš 5:5; Izajáš 11:6–9; Lukáš 23:43)

Co můžete dělat, abyste na splňování biblických slibů měli podíl i vy? Odpověď na to dává sám Ježíš: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3)

Opravdu se může zdát, že naše planeta je v ohrožení. Nelze však ani v nejmenším pochybovat, že domovem lidstva zůstane navždy. V daleko větším ohrožení jsou lidé, kteří nadále projevují neúctu k Božímu stvoření a odmítají poslouchat Ježíše Krista. Svědkové Jehovovi vám proto doporučují, abyste přijímali poznání, které vede k věčnému životu.

[Rámeček na straně 8]

NA CO VĚDA NESTAČÍ

Miliony lidí poškozují své tělesné a duševní zdraví tím, že užívají měkké drogy, holdují alkoholu a kouří. Dělají to přesto, že dobře vědí, jaká rizika jsou s takovým chováním spojena. Na život se ani v nejmenším nedívají jako na posvátný dar od Boha. (Žalm 36:9; 2. Korinťanům 7:1) Je smutné, že podobný bezbožný postoj mají mnozí lidé vůči zemi, což přispívá k tomu, že naše planeta je v tak špatném stavu.

Co je tedy řešením? Může ho poskytnout věda a světské vzdělání? Vlastně ne. Tento problém je v podstatě duchovní, a proto i jeho řešení musí být duchovní. Bible to potvrzuje. Slibuje, že přijde doba, kdy lidé „nebudou nijak škodit ani působit zkázu“ na zemi, protože země „bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře“. (Izajáš 11:9)

[Obrázek na straně 8 a 9]

Pod Kristovou vládou se spravedliví lidé budou podílet na přeměně naší planety v rajský domov