Přejít k článku

Přejít na obsah

Budoucnost, kterou si můžete být jisti

Budoucnost, kterou si můžete být jisti

 Budoucnost, kterou si můžete být jisti

Došli jste na rozcestí. Ukazatel doleva říká „Důvěřujte lidem a jejich slibům“. Na ukazateli doprava je napsáno „Důvěřujte Bohu a jeho Království“. Jak se rozhodnete?

MOUDRÉ je důvěřovat Bohu. Ten, „kdo mi naslouchá, ten bude přebývat v bezpečí a nebude ho rozrušovat děs z neštěstí,“ říká Bůh. (Přísloví 1:33) Stvořiteli nasloucháme tím, že se řídíme zásadami zaznamenanými v Bibli, protože víme, že jsou důvěryhodné. (2. Timoteovi 3:16) Stojí tato důvěra na pevném základě? Rozhodně! Ve druhém článku této série jsme se například dozvěděli, že jedině Bible jasně vysvětluje, proč si lidé nejsou schopni dobře vládnout. Nesouhlasíte snad s tím, že to, co Bible říká, odpovídá skutečnostem?

Stejnou přesností se vyznačují biblická proroctví. V Bibli je například předpověděno, že v „posledních dnech“ se lidstvo bude nacházet v žalostné situaci. Vidíme to dnes na vlastní oči. (Matouš 24:3–7; 2. Timoteovi 3:1–5) V této knize je dokonce řečeno, že lidé ohrozí zdraví naší planety. Bůh však způsobí, že budou „zničeni ti, kdo ničí zemi,“ je uvedeno ve Zjevení 11:18.

 Tato slova byla napsána asi před 2 000 lety a v té době bylo nepředstavitelné, že by v důsledku lidské činnosti došlo ke znečistění vzduchu, moře a pevniny, globálnímu oteplování nebo hromadnému vymírání rostlinných a živočišných druhů. Dnes je to však realita. Z toho je vidět, že Bůh nikdy nelže. Boží psané Slovo se vždy do nejmenšího detailu splní. * (Titovi 1:2; Hebrejcům 6:18) Bůh se za pravdivost svého slova zaručuje dokonce svým jménem.

Jméno, kterému můžete důvěřovat

Stejně jako podpis stvrzuje platnost šeku, Boží jméno — Jehova — stvrzuje platnost všech slibů zapsaných v Bibli. * „V jeho svaté jméno jsme vložili důvěru,“ řekl pisatel Bible, který mnohokrát zažil projevy Boží láskyplné péče. (Žalm 33:21; 34:4, 6)

Příslovích 18:10 je ukázáno, že jméno Boha souvisí s jeho otcovskou péčí. „Jehovovo jméno je silná věž. Do ní utíká spravedlivý a je chráněn.“ Podobná myšlenka je vyjádřena v dopise Římanům 10:13: „Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ Boží vlastní jméno však rozhodně není nějaké magické slovo, které by nás automaticky chránilo před zlem. Záchranu nám poskytuje sám Bůh. Ti, kdo jej vzývají, jak citovaný text uvádí, to dělají proto, že Bohu bezvýhradně důvěřují, jelikož dobře znají jeho vynikající osobnost. V Žalmu 91:14 Jehova říká: „Protože upnul svou náklonnost ke mně, opatřím mu také únik. Budu ho chránit, protože poznal mé jméno.“

Zeptejte se sami sebe: ‚Komu důvěřuji — Bohu, nebo lidem?‘ Svědkové Jehovovi se rozhodli důvěřovat Bohu a jeho Království, nikoli však na základě citového vzplanutí nebo lehkověrnosti, ale proto, že jejich přesvědčení je pevně založeno na přesném poznání Bible. (Hebrejcům 11:1; 1. Jana 4:1) Výsledkem je, že se budoucnosti neobávají, ale ‚radují se z naděje‘, která je před nimi. Vybízejí vás, abyste tuto skvělou vyhlídku do budoucnosti získali i vy. (Římanům 12:12)

[Poznámky pod čarou]

^ 5. odst. Viz zvláštní vydání tohoto časopisu z listopadu 2007, které se celé týká námětu „Můžete věřit Bibli?“.

^ 7. odst. Viz rámeček „Nejen pouhé jméno, ale záruka“.

[Praporek na straně 9]

Stejně jako podpis stvrzuje platnost šeku, Boží jméno stvrzuje platnost všech slibů zapsaných v Bibli

[Rámeček na straně 9]

NEJEN POUHÉ JMÉNO, ALE ZÁRUKA

Boží jméno Jehova není jen označení. * Proč to můžeme říci? Boží jméno znamená „Působí, že se stane“. Jednoduše řečeno, Bůh se díky své lásce, moci a moudrosti může stát kýmkoli je nezbytné, aby vykonal svůj záměr a splnil své slovo. Stává se tak například Zachráncem spravedlivých, Ničitelem ničemných, Tím, kdo slyší modlitbu, nebo milujícím Otcem — zkrátka kýmkoli, kým se rozhodne být.

„Jsem Božský,“ řekl Jehova, „Ten, kdo od počátku sděluje ukončení . . .; Ten, kdo říká: ‚Má vlastní rada obstojí a udělám všechno, co je mým potěšením.‘“ (Izajáš 46:9, 10) Protože Bůh je vždy věrný svému záměru a protože je v sázce pověst jeho jména, jeho psané Slovo se rozhodně splní. „Bůh není člověk, aby povídal lži.“ (4. Mojžíšova 23:19)

[Poznámka pod čarou]

^ 17. odst. Jméno Jehova (Jahve) je něco jiného než tituly Všemohoucí, Stvořitel, Bůh nebo Hospodin. V původním textu Svaté Bible se toto jméno vyskytuje asi 7 000krát. Své jméno si Bůh zvolil sám. Ve 2. Mojžíšově 3:15 čteme: „Jahve . . . jest mé jméno na věky.“ (Heger)