Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

KDO TO ŘEKL?

Čarou spojte výroky s člověkem, který je řekl.

Mojžíš

Petr

Jan

Adam

1. „Děťátka, střežte se před modlami.“

2. „To je konečně kost z mých kostí.“

3. „Váš protivník, Ďábel, obchází jako řvoucí lev.“

4. „Od neurčitého času na neurčitý čas jsi Bůh.“

Námět k rozhovoru: Co dalšího víte o těchto biblických postavách? Řekněte jednu věc o každé z nich.

KDY SE TO STALO?

Doplňte jména pisatelů níže uvedených biblických knih a každou knihu spojte s přibližným datem, kdy byla dokončena.

1450 př. n. l. 844 př. n. l. 536 př. n. l. 56 n. l. 61 n. l.

5. Daniel

6. Jonáš

7. Hebrejcům

VÍTE, KDO JSEM?

8. Kvůli zázraku mi kolena tloukla o sebe.

VÍTE, KDO JSEM?

9. Utekl jsem od svého pána, ale vrátil jsem se k němu, když jsem se stal křesťanem.

Z TOHOTO ČÍSLA

Odpovězte na tyto otázky a doplňte chybějící biblický verš (verše).

Strana 5 Co dělá každý nezkušený? (Přísloví 14:․․․)

Strana 11 Která vlastnost je dokonalým poutem jednoty? (Kolosanům 3:․․․)

Strana 19 Co každý z nás mnohokrát dělá? (Jakub 3:․․․)

Strana 28 Jak se smrt rozšířila na všechny lidi? (Římanům 5:․․․)

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

(Odpovědi najdete na straně 14.)

 ODPOVĚDI KE STRANĚ 31

1. Jan. (1. Jana 5:21)

2. Adam. (1. Mojžíšova 2:23)

3. Petr. (1. Petra 5:8)

4. Mojžíš. (Žalm 90:2)

5. Daniel, 536 př. n. l.

6. Jonáš, 844 př. n. l.

7. Pavel, 61 n. l.

8. Belšacar. (Daniel 5:1, 5, 6)

9. Onesimos. (Filemonovi 10–16)