Přejít k článku

 Co říká Bible

Kdo je Satan? Existuje skutečně?

Kdo je Satan? Existuje skutečně?

NĚKTEŘÍ vzdělaní lidé dnes říkají, že Satan není skutečnou osobou. Tvrdí, že je pouhým výplodem lidské fantazie. Diskuse o tom není ničím novým. Básník Charles-Pierre Baudelaire v 19. století napsal: „Nejzáludnější ďáblovou lstí je přesvědčovat vás, že ďábla vůbec není.“

Existuje Satan skutečně? Jestliže ano, kde se vzal? Je snad on tou neviditelnou silou za těžkými problémy, jež trápí lidstvo? Pokud tomu tak je, jak se můžeme vyhnout jeho špatnému vlivu?

Je Satan tou neviditelnou silou za těžkými problémy, jež trápí lidstvo?

Co se dozvídáme z Bible

Bible ukazuje, že Satan je skutečná osoba, jež existuje v neviditelné duchovní říši. (Job 1:6) Z Bible se dozvídáme, že je zvrácený a bezcitný a že má na svědomí zlé činy. (Job 1:13–19; 2:7, 8; 2. Timoteovi 2:26) Jsou v ní dokonce zaznamenány i Satanovy rozhovory s Bohem a s Ježíšem. (Job 1:7–12; Matouš 4:1–11)

Kde se vzala taková zlá bytost? Dávno před tím, než začal existovat člověk, stvořil Bůh svého ‚prvorozeného‘ Syna, který byl později znám jako Ježíš. (Kolosanům 1:15) Během doby byli stvořeni jiní „Boží synové“, kteří jsou v Bibli označeni jako andělé. (Job 38:4–7) Všichni byli dokonalí a spravedliví. Jeden z nich se však později stal Satanem.

 Tento anděl nedostal jméno Satan hned při svém stvoření. Je to popisné jméno, jež znamená „protivník; nepřítel; žalobce“. Byl tak nazván proto, že se rozhodl odporovat Bohu.

Tento duchovní tvor zpyšněl a začal s Bohem soupeřit. Chtěl, aby ho druzí uctívali. Když Boží prvorozený Syn Ježíš byl na zemi, Satan se ho dokonce snažil přimět, aby mu ‚prokázal akt uctívání‘. (Matouš 4:9)

Satan „nestál pevně v pravdě“. (Jan 8:44) Naznačoval, že Bůh je lhářem, zatímco lhářem byl ve skutečnosti on sám. Také řekl Evě, že by mohla být jako Bůh, zatímco přání být jako Bůh měl právě on. A svou sobeckou touhu lstivě uskutečnil. Způsobil, že se v Eviných očích stal vyšším než Bůh. Tím, že Eva Satana uposlechla, přijala jej za svého boha. (1. Mojžíšova 3:1–7)

Tento anděl, který se kdysi těšil důvěře, podnítil vzpouru a tím sám ze sebe učinil Satana — protivníka a nepřítele Boha i lidí. Tento ničemný tvor byl také označen popisným výrazem „Ďábel“, což znamená „pomlouvač“. Byl prvním, kdo zhřešil. Později ovlivnil jiné anděly, aby se ve vzpouře připojili k němu a přestali Boha poslouchat. (1. Mojžíšova 6:1, 2; 1. Petra 3:19, 20) Neposlušní andělé situaci lidí nijak nezlepšili. Napodobovali Satanovo sobecké jednání, což vedlo k tomu, že „země byla naplněna násilím“. (1. Mojžíšova 6:11; Matouš 12:24)

Jak mocný je Satanův vliv?

Pachatel může zahladit z místa činu všechny stopy, aby nebyl odhalen. Jakmile však přijde policie, bude jí jasné, že pokud došlo k zločinu, musel jej někdo spáchat. Satan, původní ‚zabiják‘, se snaží, aby po něm nezůstala ani stopa, podle které by bylo možné odhalit jeho totožnost. (Jan 8:44; Hebrejcům 2:14) Když mluvil s Evou, nedal se poznat, ale vydával se za hada. Snaží se zůstat skrytý i dnes. „Zaslepil mysl nevěřících“, aby neviděli obrovský rozsah jeho vlivu. (2. Korinťanům 4:4)

Ježíš však ukázal, že zločinným organizátorem zkaženého světa, v němž žijeme, je právě Satan. Řekl o něm, že je ‚panovníkem tohoto světa‘. (Jan 12:31; 16:11) „Celý svět leží v moci toho ničemného,“ napsal apoštol Jan. (1. Jana 5:19) Satan „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“ a úspěšně k tomu využívá ‚touhu těla a touhu očí a okázalé vystavování prostředků, které má někdo k životu‘. (1. Jana 2:16; Zjevení 12:9) Je to on, koho lidstvo jako celek poslouchá.

Ti, kdo poslouchají Satana, dělají totéž, co kdysi udělala Eva — v podstatě jej činí svým bohem. Satan je tedy ‚bohem tohoto systému věcí‘. (2. Korinťanům 4:4) Pokrytectví a lži, války, týrání a ničení, zločiny, chamtivost a zkaženost — to vše patří k důsledkům jeho vlády.

Jak můžeme jeho vlivu uniknout

Bible varuje: „Buďte střízliví, bděte.“ Proč? Protože „váš protivník, Ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“. (1. Petra 5:8) Tento biblický text sice vyjadřuje tvrdou realitu, ale máme povzbuzující ujištění, že Satan ‚nepřelstí‘ nikoho kromě těch, kdo nejsou střízliví a nebdí. (2. Korinťanům 2:11)

Je životně důležité uznat, že Satan skutečně existuje, a dovolit, aby nás Bůh ‚upevnil a posilnil‘. Jedině v tom případě se můžeme ‚proti Satanovi postavit‘ a zaujmout místo na Boží straně. (1. Petra 5:9, 10)