Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak mohu tento zlozvyk překonat?

Jak mohu tento zlozvyk překonat?

 Mladí lidé se ptají . . .

Jak mohu tento zlozvyk překonat?

„Začal jsem masturbovat, když mi bylo osm let. Později jsem se dozvěděl, jak se na to dívá Bůh. Pokaždé, když jsem selhal, cítil jsem se hrozně. Říkal jsem si: ‚Jak by Bůh mohl mít rád někoho takového?‘ Byl jsem přesvědčen, že do Božího nového světa se nedostanu.“ Luiz *

PODOBNĚ jako Luiz se možná i ty potýkáš s návykem masturbovat. Víš, že Jehova by z tebe měl radost, kdybys nutkání potlačil a projevil sebeovládání, ovoce Božího svatého ducha. (Galaťanům 5:22, 23; 2. Petra 1:5, 6) Někdy se ti to ale nepodaří. Pokaždé si pak říkáš, že jsi ztracený případ a že žít podle Božích spravedlivých měřítek zkrátka nedokážeš.

Přesně tak se na sebe díval mladý Pedro. „Když jsem se neovládl, bylo mi hrozně. Myslel jsem si, že to nikdy nemůžu odčinit. Bylo pro mě těžké modlit se. Obvykle jsem začínal slovy: ‚Jehovo, nevím, jestli tuto modlitbu vůbec vyslyšíš, ale . . .‘“ Podobné pocity měl i mladý muž André. Říká: „Připadal jsem si jako naprostý pokrytec. Představa, že musím ráno vstát a mám před sebou další den, byla hrozná. Náročné bylo i sedět na křesťanských shromážděních a chodit do služby.“

Pokud máš podobné pocity jako Luiz, Pedro nebo André, seber odvahu. Nejsi sám a tvoje situace není beznadějná. S masturbací bojovalo mnoho lidí, a to nejen mladých. Dokázali však tento zlozvyk překonat, a tak to můžeš dokázat i ty. *

Jak reagovat na pocity viny

Jak už bylo uvedeno, ten, kdo má ve zvyku masturbovat, se často cítí provinile. ‚Bohabojný  smutek‘ je užitečný, protože tě může podnítit, abys tento zlozvyk překonal. (2. Korinťanům 7:11) Avšak přílišné pocity viny mají opačný účinek. Mohou tě sklíčit natolik, že se budeš chtít vzdát. (Přísloví 24:10)

Snaž se proto dívat na svou situaci vyrovnaně. Masturbace je určitým druhem nečistoty. Může vést k tomu, že se staneš ‚otrokem různých tužeb a rozkoší‘, a také podporuje postoje, které mohou narušovat správný způsob uvažování. (Titovi 3:3) Na druhou stranu, masturbace není hrubou sexuální nemravností, jako je například smilstvo. (Efezanům 4:19) Pokud je tedy masturbace i tvým problémem, nemusíš dospět k závěru, že jsi spáchal neodpustitelný hřích. Důležité je špatným touhám odolávat a nikdy to nevzdat!

Když však dojde k tomu, že se neovládneš, je někdy snadné propadnout sklíčenosti. V tom případě si vzpomeň na slova v Příslovích 24:16: „Spravedlivý . . . může padnout i sedmkrát, a jistě vstane; ale ničemní budou neštěstím přivedeni ke klopýtání.“ To, že jsi na chvíli selhal, ještě neznamená, že jsi ničemný člověk. Proto se nevzdávej. Spíše zjisti, co k selhání vedlo, a pak se tomu snaž vyhýbat.

Místo toho, abys trávil čas tím, že se neustále obviňuješ, přemýšlej o Boží lásce a milosrdenství. Žalmista David, který dobře znal pocity viny, řekl: „Jako otec projevuje milosrdenství svým synům, Jehova projevil milosrdenství těm, kdo se ho bojí. Vždyť sám dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ (Žalm 103:13, 14) Jehova bere v úvahu to, že jsme nedokonalí, a když zhřešíme, je „přichystaný odpouštět“. (Žalm 86:5) Zároveň ale také chce, abychom na sobě pracovali.

Jaké konkrétní kroky tedy můžeš udělat, abys tento zlozvyk překonal a zabránil dalšímu selhání?

Pomůže ti, když se někomu svěříš

Ačkoli v řadě zemí je sex veřejným tématem, pro mnoho lidí je obtížné mluvit o něm s vážností a důstojností. V tvém případě je to možná stud, co ti brání mluvit o svém problému, a to i s někým, komu důvěřuješ. Jeden křesťan, který se s masturbací  potýkal několik let, řekl: „Škoda, že jsem v mládí nedokázal sebrat odvahu s někým si o tom promluvit. Mnoho let mě pronásledovaly pocity viny, což těžce poznamenalo můj vztah nejen k lidem, ale především k Jehovovi.“

S kým by sis o tom měl promluvit? Nejlepší bude obrátit se na někoho, kdo je duchovně zralý, pokud možno na jednoho z rodičů. Mohl bys začít třeba takto: „Můžu si s tebou popovídat o něčem, co mě trápí?“

Mário se rozhodl, že si o tom promluví se svým otcem. Ten měl pro něj velké pochopení, a dokonce Máriovi přiznal, že v mládí s tímto zlozvykem bojoval také. Mário říká: „To, že byl táta upřímný a otevřený, mě moc povzbudilo. Řekl jsem si, že když to zvládl on, zvládnu to i já. Tátova reakce na mě tak zapůsobila, že jsem se rozbrečel.“

Také André je moc rád, že sebral odvahu a zašel za křesťanským starším. * Vypráví: „Starší mi naslouchal se slzami v očích. Když jsem domluvil, ujistil mě, že Jehova mě miluje. Řekl mi, že můj problém není nijak neobvyklý. Slíbil, že se bude dál zajímat o to, jak to zvládám, a že mi najde nějaké další informace z naší literatury. Díky tomuto rozhovoru jsem se rozhodl, že budu bojovat dál — a to i přes případné nezdary.“

Podobně jako Mário a André, i ty můžeš najít pomoc, abys nad zlozvykem masturbovat dokázal zvítězit. Snaž se uplatňovat rady uvedené v rámečku „Začni jednat!“. Buď si jistý, že tento boj můžeš vyhrát!

Další články z rubriky „Mladí lidé se ptají . . .“ jsou k dispozici na internetové adrese www.watchtower.org/ypb

[Poznámky pod čarou]

^ 3. odst. Jména v tomto článku byla změněna.

^ 6. odst. V tomto článku jsou sice citovány výroky mužů, ale problémy s masturbací mají také ženy. Uvedené rady se tedy týkají všech. Povšimněte si rovněž, že tento článek pojednává pouze o masturbaci — tedy dráždění vlastních pohlavních orgánů. Dráždění pohlavních orgánů osoby, se kterou člověk není v manželství, patří k jednání, které Bible označuje výrazem smilstvo, a to je z Božího pohledu velmi závažný hřích. (Viz článek „Mladí lidé se ptají . . . Co je špatného na předmanželském sexu?“ ve vydání z 22. července 2004, strany 12–14.)

^ 17. odst. Dívka se možná obrátí na svoji maminku nebo na nějakou zralou sestru ve sboru.

K ZAMYŠLENÍ

▪ Proč je důležité uvědomovat si, že Jehova je „přichystaný odpouštět“? (Žalm 86:5)

▪ Jaké kroky uděláš, abys návyk masturbovat překonal?

▪ Proč se nemusíš stydět požádat o pomoc?

▪ Co ti pomůže, aby ses ve své mysli nezabýval tím, co je nemravné?

[Rámeček a obrázek na straně 19]

Selhání neznamená porážku

Je velmi jednoduché myslet si: ‚Selhal jsem, a tak by asi bylo nejlepší to vzdát.‘ Proti takovému postoji bojuj. Nedopusť, aby nějaký dočasný nezdar, či dokonce řada neúspěchů, pro tebe znamenaly porážku.

Uvažuj o tomto znázornění: Stoupáš po schodech, klopýtneš a sklouzneš o jeden nebo dva schody. Řekneš si snad ‚musím se vrátit do přízemí a začít znovu‘? Určitě ne! Proč bys tedy měl takto uvažovat o boji se špatnými návyky?

Po nezdaru často následují pocity viny. Někdo tyto pocity živí nadměrně, a tak může dojít k závěru, že za nic nestojí, že je slaboch a nezaslouží si nic dobrého. Nedovol, aby ses v přehnaných pocitech viny utápěl. Zbavuje tě to síly potřebné k tomu, abys mohl v boji pokračovat. A měj na paměti, že největší člověk, jaký kdy kráčel po této zemi, Ježíš Kristus, nepřišel zachránit dokonalé lidi, ale hříšníky. Jednat dokonale dnes nedokáže nikdo z nás. (Viz Probuďte se! z 8. dubna 1991, strana 15.)

[Rámeček a obrázek na straně 20]

Začni jednat!

▪ Přinuť se přemýšlet o něčem jiném. (Filipanům 4:8)

▪ Nedívej se na nic, co nevhodné touhy podporuje. (Žalm 119:37)

▪ Modli se o sílu, „která je nad to, co je normální“. (2. Korinťanům 4:7)

▪ Co nejvíce se zabývej křesťanskými činnostmi. (1. Korinťanům 15:58)

[Rámeček a obrázek na straně 20]

Další pomoc

Více informací o tom, co ti pomůže překonat návyk masturbovat, najdeš v knize Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi, kapitoly 25 a 26. Publikaci vydali svědkové Jehovovi.