Přejít k článku

Přejít na obsah

Skutečná hodnota krve

Skutečná hodnota krve

 Skutečná hodnota krve

„Všichni lidé mají stejný zdroj života — krev. Je v ní životní síla každé lidské bytosti bez ohledu na barvu pleti, rasu nebo náboženství.“ Předseda Valného shromáždění Organizace spojených národů

NA TOMTO výroku je něco pravdy. Krev je pro lidský život nezbytná. Je to velmi cenná tekutina. Pokládáte však za bezpečné a moudré, aby lidé tuto tekutinu používali pro lékařské účely?

Poznali jsme, že v celosvětovém měřítku jsou normy v této oblasti značně nesourodé a že léčba pomocí krve je spojena s větším rizikem, než se mnozí lidé domnívají. Navíc postoje lékařů k transfuzím se značně liší, což souvisí s jejich vzděláním, odbornými schopnostmi a osobními názory. Mnozí z nich jsou v tomto směru mimořádně opatrní. Značný počet odborníků dává přednost léčebným metodám bez krve. A další lékaři se k nim připojují.

Tím se dostáváme zpět k otázce, která byla položena na začátku prvního článku této série. Proč je vlastně krev tak cenná? Vzhledem k tomu, že její lékařské využití je čím dál problematičtější, mohla by mít krev ještě nějaký jiný účel?

Boží názor na krev

V době Noema, předka celého lidstva, Bůh zavedl pozoruhodný zákon. Dal tehdy lidem právo jíst maso zvířat, ale zakázal  jim požívat krev. (1. Mojžíšova 9:4) Vysvětlil jim také důvod, když krev ztotožnil s duší neboli životem tvora. Později Bůh řekl: „Duše těla [neboli život] je . . . v krvi.“ Pro Stvořitele je krev posvátná. Představuje cenný dar života, jenž vlastní každá živá duše. Bůh se o tomto principu zmínil opakovaně. (3. Mojžíšova 3:17; 17:10, 11, 14; 5. Mojžíšova 12:16, 23)

Krátce po vzniku křesťanství — asi před 2000 lety — dostali následovníci Krista od Boha příkaz, aby „se zdržovali . . . krve“. Tento zákaz nebyl založen na zdravotních hlediscích, ale na svatosti krve. (Skutky 15:19, 20, 29) Někteří lidé sice tvrdí, že toto Bohem dané omezení se vztahuje pouze na jedení krve, ale význam slova „zdržovat se“ je vcelku jednoznačný. Když nám lékař řekne, že se máme zdržovat alkoholu, určitě si nebudeme myslet, že jej můžeme přijmout do žil.

Bible také vysvětluje, proč je krev tak posvátná. Základem křesťanské naděje je totiž prolitá krev Ježíše Krista, protože představuje jeho lidský život, který dal ve prospěch lidstva. Je předpokladem pro odpuštění hříchů a pro naději na věčný život. Když se křesťan zdržuje krve, v podstatě tím dává najevo víru, že pouze prolitá krev Ježíše Krista jej může opravdu vykoupit a zachránit mu život. (Efezanům 1:7)

Svědkové Jehovovi jsou známi tím, že tyto biblické příkazy berou vážně. Odmítají transfuze plné krve nebo čtyř jejích hlavních složek — červených krvinek, plazmy, bílých krvinek a destiček. K různým frakcím těchto složek a produktům, které tyto frakce obsahují, se Bible nevyjadřuje, takže  každý musí udělat osobní rozhodnutí. Znamená tento biblicky podložený postoj, že svědkové odmítají lékařskou péči nebo berou své zdraví i život na lehkou váhu? To rozhodně ne. (Viz rámeček „Svědkové Jehovovi a zdraví“.)

Skutečnost, že dodržování biblických zásad přináší svědkům Jehovovým prospěch i po zdravotní stránce, uznali v posledních letech také někteří lékaři. Například o alternativách ke krevním transfuzím se nedávno jeden neurochirurg vyjádřil velmi příznivě. Řekl: „Jsou absolutně nejbezpečnějším postupem nejen pro svědky Jehovovy, ale pro každého člověka.“

Závažná zdravotní rozhodnutí jsou často náročná a mohou být také značně stresující. K tomu, že se podávání transfuzí stalo běžným zvykem, se primář plicního oddělení dr. Dave Williams vyjádřil: „Je důležité, abychom respektovali přání lidí, . . . a musíme být velmi opatrní, pokud jde o to, co vpravíme do svého těla.“ Tato slova jsou dnes daleko pravdivější než kdykoli dříve.

[Rámeček a obrázky na straně 11]

Co jsou přenašeče kyslíku na bázi hemoglobinu?

V každé červené krvince je přibližně 300 milionů molekul hemoglobinu. Hemoglobin tvoří asi jednu třetinu objemu zralé červené krvinky. Molekula hemoglobinu se skládá z bílkoviny globinu a z pigmentu hemu, který obsahuje atom železa. Při průchodu červených krvinek plícemi prostupují molekuly kyslíku buněčnou stěnou těchto krvinek a navážou se na molekuly hemoglobinu. O několik sekund později je pak životodárný kyslík uvolněn do tkání těla.

V současné době někteří výrobci používají hemoglobin z lidských nebo hovězích erytrocytů. Z tohoto hemoglobinu jsou filtrací odstraněny nečistoty, je chemicky upraven a vyčištěn, a po přidání roztoku se plní do lékové formy. Konečný produkt se nazývá přenašeč kyslíku na bázi hemoglobinu. Ve většině zemí ještě není schválen pro běžné používání. Vzhledem k tomu, že sytě červenou barvu krve způsobuje hem, má i roztok přenašeče kyslíku na bázi hemoglobinu stejnou barvu jako červené krvinky, tedy hlavní složka krve, ze které pochází.

Na rozdíl od červených krvinek, které je nutné uchovávat v chladu a po několika týdnech zlikvidovat, roztok přenašeče na bázi hemoglobinu lze skladovat při pokojové teplotě a používat jej po dobu několika měsíců. A protože byla odstraněna buněčná membrána s jejími specifickými antigeny, nehrozí závažné reakce způsobené záměnou krevní skupiny. Avšak v porovnání s ostatními krevními frakcemi představují tyto roztoky další dilema pro křesťany, kteří se chtějí řídit Božím zákonem o krvi. Proč? Přenašeče kyslíku na bázi hemoglobinu pocházejí z krve, a proto mohou vzniknout dvě výhrady. Za prvé, přenašeče kyslíku na bázi hemoglobinu vykonávají klíčovou funkci jedné z hlavních krevních složek, totiž červených krvinek. A za druhé, významný podíl tohoto roztoku tvoří hemoglobin. Pokud jde o tento produkt a jemu podobné, stojí tedy křesťané před velmi závažným rozhodnutím. Musí důsledně a s modlitbou uvažovat o biblických zásadách ohledně svatosti krve. S upřímnou touhou zachovat si dobrý vztah k Bohu musí každý z nás použít při rozhodování své biblicky školené svědomí. (Galaťanům 6:5)

[Obrázek]

MOLEKULA HEMOGLOBINU

[Rámeček a obrázek na straně 12]

Žádoucí alternativa

„Stále větší počet nemocnic nabízí určitou alternativu — ‚bezkrevní‘ chirurgii,“ napsal The Wall Street Journal. „Původně byl tento postup vypracován kvůli tomu, aby se vyhovělo svědkům Jehovovým,“ uvádí deník, „ale nyní se stal běžnou praxí, a mnoho nemocnic nabízí program bezkrevní chirurgie široké veřejnosti.“ Nemocnice na celém světě zjišťují, že zavedení postupů omezujících používání transfuzí přináší řadu výhod, a to zvláště pro pacienty. V současnosti využívají tento způsob léčby tisíce lékařů.

[Rámeček a obrázek na straně 12]

Svědkové Jehovovi a zdraví

Svědkové Jehovovi, z nichž někteří pracují jako lékaři a zdravotní sestry, jsou po celém světě známi tím, že odmítají transfuze plné krve i hlavních krevních složek. Zakládá se tento jejich jednotný postoj na nějaké lidské nauce nebo na přesvědčení, že člověka může uzdravit víra? Tak to rozhodně není.

Svědkové si váží života jako daru od Boha a snaží se žít podle Bible, protože jsou přesvědčeni, že je ‚inspirována Bohem‘. (2. Timoteovi 3:16, 17; Zjevení 4:11) Tato kniha vybízí Boží ctitele, aby se vyhýbali návykům, které škodí zdraví nebo ohrožují život, jako například přejídání, kouření či žvýkání tabáku, opilství a užívání drog. (Přísloví 23:20; 2. Korinťanům 7:1)

Tím, že svědkové Jehovovi udržují v čistotě jak své tělo, tak i své okolí, a že se ze zdravotních důvodů věnují v určité míře tělesnému pohybu, jednají v souladu s biblickými zásadami. (Matouš 7:12; 1. Timoteovi 4:8) Když svědkové onemocní, projevují rozumnost tím, že vyhledají lékařskou péči a přijímají téměř všechny dostupné formy léčení. (Filipanům 4:5) Ale samozřejmě se řídí biblickým příkazem ‚zdržujte se krve‘ a trvají na beztransfuzních léčebných postupech. (Skutky 15:29) A často má tato jejich volba za následek kvalitnější léčbu.