Přejít k článku

Přejít na obsah

Je pravda, že se z lidí po smrti stávají andělé?

Je pravda, že se z lidí po smrti stávají andělé?

 Co říká Bible

Je pravda, že se z lidí po smrti stávají andělé?

ARGYRO zemřela, když jí bylo pouhých sedm let. Její rodiče stáli nad rakví, kde ležela v bílém oblečení, a dívali se na svou holčičku zdrceni zármutkem. Duchovní se snažil jejich zármutek zmírnit, a proto jim řekl: „Bůh si přál dalšího anděla, a proto si malou Argyro vzal k sobě. Nyní její duše létá kolem trůnu Všemohoucího.“

Někteří lidé upřímně věří, že andělé jsou duše zesnulých, ačkoli tento názor oficiálně schvaluje málokteré náboženství. Tuto představu totiž zpopularizovaly sdělovací prostředky ve filmech a televizních seriálech o mrtvých lidech, z nichž se stávají andělé, kteří pomáhají živým lidem a chrání je.

Co si o tom myslíte vy? Věříte tomu, že by se z vašich milovaných po smrti mohli stát andělé? Co o této záležitosti učí Bible? K tomu, abychom získali odpověď na tyto otázky, si nejprve připomeňme, co Svaté Písmo doopravdy říká o povaze andělů a o tom, jaký je skutečný stav mrtvých.

Andělé jsou neobyčejní tvorové

Andělé jsou neviditelní, mocní Boží služebníci, kteří žijí v duchovní říši. Existují nezávisle na lidech. Jsou to duchovní osoby, které stvořil Bůh. Bible říká: „Ať [andělé] chválí Jehovovo jméno; vždyť sám přikázal, a [tyto bytosti] byly stvořeny.“ (Žalm 148:2, 5)

V Bibli čteme, že mnoho milionů nebeských tvorů, mimo jiné serafínů a cherubínů, poslušně slouží v určených úlohách podle svého postavení a pověření. (Žalm 103:20, 21; Izajáš 6:1–7; Daniel 7:9, 10) Opravdu museli lidé zemřít, aby Bůh mohl stvořit všechny tyto anděly? S jistotou lze říct, že takový názor je naprosto vyloučený. Proč?

Z Bible se dozvídáme, že andělé byli stvořeni mnohem dříve než lidé. Když Jehova vytvořil naši planetu, která měla být zalidněna mnohem později, andělé — poeticky popisovaní jako jitřní hvězdy — ,spolu radostně provolávali a začali pochvalně křičet‘. (Job 38:4–7) Existovali tedy již celé věky před tím, než se na zemi objevil člověk.

Kromě toho andělé a lidé se od sebe velmi liší podstatou a také tím, že mají rozdílnou úlohu v Jehovově záměru. * Bůh stvořil člověka „o něco nižšího, než jsou andělé“, a proto jsou tito duchovní tvorové právem považováni za nadlidské bytosti. (Hebrejcům 2:7) Andělé mají „vlastní správné bydliště“ v nebi. (Juda 6) Naproti tomu Božím původním záměrem bylo, aby člověk žil navždy na zemi. (1. Mojžíšova 1:28; 2:17; Žalm 37:29) Kdyby  první lidský pár poslouchal Boha, ti dva by nikdy nezemřeli. Od začátku je tedy zřejmé, že lidé a andělé mají v Božím záměru rozdílnou úlohu.

Co se děje při smrti?

Ještě musíme prozkoumat další důležité otázky: ‚Co se děje s lidmi, kteří zemřou? Je možné, že žijí dále, ale v jiné podobě — třeba jako andělé v duchovní říši?‘ Bible na tyto otázky odpovídá jednoduše a jasně: „Živí si . . . uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ (Kazatel 9:5) Při smrti tedy lidé přestanou existovat. Mrtví nevědí, necítí a neprožívají vůbec nic.

Mají mrtví lidé nějakou naději? Rozhodně ano! Bible ukazuje, že většina zesnulých lidí má naději na vzkříšení. Převážná část mrtvých má být vzkříšena k životu na rajské zemi. (Lukáš 23:43; Jan 5:28)

Jen málokdo z lidí má naději na vzkříšení k životu v nebi. Celkem jich je pouze 144 000. Těchto 144 000 se však velmi liší od tvorů, kterým se obvykle říká andělé. Ti, kdo patří ke 144 000, například vládnou jako nesmrtelní králové a kněží s Kristem. Také mají autoritu soudců. (1. Korinťanům 6:3; Zjevení 20:6) Jsou to snad nemluvňata, která zemřela? Ne. Jsou to Kristovi následovníci, kteří byli důkladně vyzkoušeni a osvědčili se. (Lukáš 22:28, 29)

Uvažujme také o rozdílu mezi mrtvými lidmi a živými anděly. Zatímco zesnulí lidé „si neuvědomují naprosto nic“, andělé jsou při plném vědomí, mají city a jsou schopni osobně se rozhodovat. Jsou to tvorové se svobodnou vůlí. (1. Mojžíšova 6:2, 4; Žalm 146:4; 2. Petra 2:4) O mrtvých lidech je napsáno, že jsou „bezmocní“, kdežto andělé jsou popisováni jako „mocní v síle“. (Izajáš 26:14; Žalm 103:20) A zatímco lidé, Adamovi potomci, umírají následkem hříchu a nedokonalosti, bohabojní andělé jsou naopak dokonalí a mají před Jehovou plně schválené postavení. (Matouš 18:10)

Myšlenka, že andělé jsou vlastně duše zesnulých lidí, je sice oblíbeným námětem televizních programů nebo filmů, ale tento názor nemá žádnou oporu v Bibli. Výše uvedené biblické pravdy nám pomáhají odmítat každou mylnou představu o tom, co se stane s našimi blízkými, kteří zemřeli. A Bible nás ujišťuje, že věrní andělé — mocní Boží služebníci, kteří byli jednotlivě vytvořeni — jsou vyšší než lidé a vždy ochotně jednají podle Jehovovy vůle. A je velmi pěkné, že Boží vůlí je mimo jiné i to, aby andělé bděli nad těmi, kdo upřímně respektují Jehovu a snaží se mu sloužit, a aby jim pomáhali. (Žalm 34:7)

[Poznámka pod čarou]

^ 10. odst. Výraz „anděl“, který doslova znamená „posel“, může mít někdy širší význam a může se vztahovat na různé Boží služebníky z řad duchovních tvorů, a dokonce i z řad lidí. V tomto článku však jsou tímto výrazem míněni duchovní tvorové.

K ZAMYŠLENÍ

Je pravda, že vaši milovaní, kteří zemřeli, jsou nyní andělé a slouží Bohu v nebi? (Kazatel 9:5, 10)

Umírají děti proto, že Bůh chce mít víc andělů? (Job 34:10)

Mohou zesnulí vstát z mrtvých, aby chránili živé? (Izajáš 26:14)

[Praporek na straně 29]

„Ať [andělé] chválí Jehovovo jméno; vždyť sám přikázal, a [tyto bytosti] byly stvořeny.“ (Žalm 148:2, 5)