Přejít k článku

Přejít na obsah

Konečně mír na zemi!

Konečně mír na zemi!

NĚKTEŘÍ lidé si myslí, že politické nezávislosti nebo duchovní čistoty se dá dosáhnout pouze násilím. Domnívají se, že samotnou ničivou silou je možné odstranit nežádoucí panovníky. Také některé vlády používají teror. Snaží se tím udržet ve společnosti pořádek a mít obyvatelstvo pod kontrolou. Pokud by však terorismus skutečně byl účinným prostředkem k vládnutí a k sociálním reformám, měl by vést k míru, prosperitě a stabilitě. Násilí a strach by tak zakrátko měly být věcí minulosti. Vidíme to však v dnešním světě?

Pravda je taková, že terorismus ničí úctu k životu a vede ke krveprolévání a krutosti. Kvůli způsobené bolesti se oběti terorismu často uchylují k odplatě. To vyvolá další teroristické útoky, které znovu vyprovokují odplatu.

Násilím se naše problémy nevyřeší

Už tisíce let se lidé snaží sami si vyřešit své politické, náboženské a sociální problémy. Veškeré snahy však byly až doposud marné. Je to tak, jak uvádí Bible: „Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Ježíš řekl: „Moudrost je ospravedlněna svými skutky.“ (Matouš 11:19, Ekumenický překlad) Z těchto biblických zásad vyplývá, že terorismus poskytuje falešnou naději. Ovocem terorismu není svoboda a štěstí, ale naopak smrt, zoufalství a zkáza. Tímto ovocem bylo naplněno 20. století a začíná se jím plnit i 21. století. Mnozí proto zastávají názor, že terorismus není řešením, ale naopak jedním z problémů.

„Každý den doufám, že nikdo z rodiny ani přátel nezemře . . . Možná potřebujeme nějaký zázrak.“ To napsala dospívající dívka, jejíž rodná země je zmítána teroristickými útoky. Došla k podobnému závěru jako mnoho dalších lidí — řešení problémů lidstva je potřeba hledat mimo lidskou říši. Jedině Stvořitel člověka je schopen vyřešit problémy dnešního světa, včetně terorismu. Proč bychom však měli Bohu důvěřovat?

Proč je Bůh hoden naší důvěry

Jedním důvodem je to, že je Stvořitelem — Jehova nám dal život a přeje si, abychom si jej užívali v míru a spokojenosti. Boží prorok Izajáš byl podnícen k tomu, aby napsal: „Teď jsi náš Otec, Jehovo. Jsme hlína a ty jsi náš Hrnčíř; a všichni jsme dílo tvé ruky.“ (Izajáš 64:8) Jehova je Otcem lidstva, a proto jsou lidé ze všech národů v jeho očích drahocenní. Nenese vinu za to, že je mezi lidmi nespravedlnost a nenávist, které vedou k terorismu. Moudrý král Šalomoun jednou prohlásil: „Pravý Bůh učinil lidstvo přímé, ale oni sami si vyhledali mnohé plány.“ (Kazatel 7:29) Kořenem terorismu není Boží neschopnost, ale lidská špatnost a vliv démonů. (Efezanům 6:11, 12)

Dalším důvodem, proč můžeme důvěřovat Jehovovi, je to, že jelikož lidi stvořil, ví daleko lépe než kdokoli jiný, co je příčinou problémů lidstva i jak je vyřešit. Tato pravda je v Bibli zapsána v Příslovích 3:19: „Jehova sám s moudrostí založil zemi. S rozlišovací schopností důkladně upevnil nebesa.“ S plnou důvěrou v Boha jistý muž ve starověku napsal: „Odkud přijde má pomoc? Má pomoc je od Jehovy, Původce nebe a země.“ (Žalm 121:1, 2)

A pak je tu třetí důvod, proč bychom měli Bohu důvěřovat: Bůh má moc zastavit násilí a krveprolévání. V Noemově době „země byla naplněna násilím“. (1. Mojžíšova 6:11) Boží rozsudek byl vykonán náhle a důkladně: „[Bůh] se nezdržel potrestání starodávného světa, . . . když uvedl potopu na svět bezbožných lidí.“ (2. Petra 2:5)

Bible uvádí, jaké poučení bychom si z potopy v Noemově době měli vzít: „Jehova ví, jak osvobodit ze zkoušky lidi zbožné oddanosti, ale nespravedlivé lidi uchovat ke dni soudu, aby byli odříznuti.“ (2. Petra 2:9) Bůh dokáže rozeznat, kdo upřímně touží po lepším životě a kdo naopak chce druhým život znepříjemnit. Ty, kdo chtějí škodit, čeká „zničení bezbožných lidí“. Avšak pro ty, kdo touží po míru, Bůh připravuje novou zemi, ve které bude přebývat spravedlnost. (2. Petra 3:7, 13)

Konečně mír na celé zemi!

Pisatelé Bible často používali slovo „země“ ve smyslu „lidé“. Například v 1. Mojžíšově 11:1 je uvedeno, že „celá země“ — tedy všichni lidé, kteří v tu dobu na světě žili — mluvila jedním jazykem. Právě v tomto smyslu použil toto slovo apoštol Petr, když napsal, že bude „nová země“. Jehova Bůh obnoví lidskou společnost takovým způsobem, že místo násilí a nenávisti bude na zemi „přebývat“ právo a spravedlnost. V proroctví, které je zaznamenáno v Micheášovi 4:3, Bible říká: „Jistě vykoná soud mezi mnoha lidmi a urovná záležitosti vzhledem k dalekým mocným národům. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Nepozdvihnou meč, národ proti národu, ani se již nebudou učit válce.“

Jak se lidem bude žít, až se toto proroctví splní? V Micheášovi 4:4 je napsáno: „Skutečně budou sedět každý pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli.“ V takovém pozemském ráji se už nikdo nebude strachovat, že znovu přijde nějaký teroristický útok. Je však možné takovému slibu věřit? Ano, „vždyť tak mluvila samotná ústa Jehovy vojsk“. (Micheáš 4:4)

Žijeme v době, kdy hrozí čím dál více teroristických útoků a národy po celém světě se děsí dalšího násilí. Řešením pro ty, kdo milují pokoj, je důvěřovat Jehovovi. Neexistuje žádný problém, který by Bůh nedokázal vyřešit. Jehova napraví veškeré škody a utrpení, a dokonce odstraní smrt. Bible prohlašuje: „Opravdu navždy pohltí smrt, a Svrchovaný Pán Jehova jistě setře slzy ze všech obličejů.“ (Izajáš 25:8) V mnoha krásných zemích, kde kvůli terorismu panuje bolest a strach, brzy zavládne trvalý mír. Právě takový mír slíbený Bohem, „který nemůže lhát“, je to, co dnes lidstvo zoufale potřebuje. (Titovi 1:2; Hebrejcům 6:17, 18)