Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 22. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Kdo koupil od Chetity Efrona jeskyni Makpela jako pohřební místo a kolik lidí tam nakonec bylo uloženo? (1. Mojžíšova 49:30–33; 50:13)

2. Proč při válce s Filištíny muži naléhali na Davida, aby s nimi již do boje nechodil? (2. Samuelova 21:15–17)

3. O kterém vonném keři je zmínka pouze v Šalomounově písni? (Šalomounova píseň 1:14; 4:13; 7:11)

4. Co použil Gideon, aby dostal ujištění, že Jehova dodrží svůj slib a zachrání jeho prostřednictvím Izrael? (Soudci 6:36–40)

5. Jak se říkalo velké měděné nádobě na nádvoří Šalomounova chrámu, ze které brali kněží vodu, aby se v ní umývali? (2. Paralipomenon 4:6)

6. Jaká byla největší hebrejská váhová a měnová jednotka? (Ezra 8:26)

7. Co vypuklo v nebi po zrození Království? (Zjevení 12:7)

8. Čím by podle Ježíšových slov snadněji prošel velbloud, ‚než by se boháč dostal do Božího království‘? (Matouš 19:24)

9. Jak Ježíš označil znalce Zákona a farizey kvůli tomu, že zaváděli lidi na scestí? (Matouš 15:14)

10. Který syrský král vyhnal Židy z judského města Elat a přiměl tak krále Achaza, aby ze strachu před ním požádal o pomoc Asýrii? (2. Královská 16:6, 7)

11. Která Davidova manželka porodila syna Jitreama? (2. Samuelova 3:5)

12. Když Josef poslal svého sloužícího, aby dohonil jeho bratry a našel chybějící pohár, kde byl pohár nalezen? (1. Mojžíšova 44:12)

13. Kterého Kalebova potomka — opovržlivě označeného za drsného, špatného, neužitečného a bláznivého — Jehova srazil, takže zemřel? (1. Samuelova 25:3, 17, 25, 36–38)

14. Kterou klasickou hebrejskou zbraň použil Pinechas, když probodl Zimriho i Kozbi a zastavil tak metlu, jež zabila 24 000 Izraelitů na Moabských pláních? (4. Mojžíšova 25:6–15)

15. Které čtyři věci byly pro Agura příliš podivuhodné na to, aby je pochopil? (Přísloví 30:18, 19)

16. Co je v Bibli použito jako symbol rodičovské autority? (Přísloví 29:15)

17. Který zemědělský nástroj Izraelité používali k odstraňování plevele? (Izajáš 7:25)

 Odpovědi ke kvízu

1. Abraham. Šest lidí: Sára, Abraham, Izák, Rebeka, Jákob a Lea

2. Protože se unavil a dostal se do nebezpečí, že jej zabije obrovitý Filištín Jišbi-benob

3. O heně

4. Vlněné rouno

5. „Moře“

6. Talent

7. Válka

8. „Uchem jehly“

9. „Slepí vůdci“

10. Recin

11. Egla

12. „V Benjamínově vaku“

13. Nabala

14. Kopí

15. „Cesta orla v nebesích, cesta hada na skále, cesta lodě v srdci moře a cesta zdatného muže s dívkou“

16. Prut

17. Motyku