Přejít k článku

Přejít na obsah

Chat rooms — Jak se vyhnout nebezpečím?

Chat rooms — Jak se vyhnout nebezpečím?

 Mladí lidé se ptají . . .

Chat rooms — Jak se vyhnout nebezpečím?

„Pravidelně jsem býval na chatu tři nebo čtyři hodiny denně. Někdy to ale bylo šest nebo sedm hodin bez přestávky.“ José *

CHAT ROOMS — stejně jako kterékoli jiné místo, kde se setkávají neznámí lidé — skrývají nebezpečí, o nichž bys měl vědět. Znázorněme si to. Kdybys jel do nějakého velkého města, jistě by sis zjistil, ve kterých jeho částech není bezpečno, a pak by ses těmto místům vyhnul, aby se ti nic nestalo.

Stejný princip platí i v případě, že musíš navštívit chat room. V Probuďte se! z 22. září letošního roku jsme rozebírali dvě nebezpečí, která v mnoha chat rooms hrozí — je to možnost, že se dostaneš do kontaktu se sexuálními predátory, a pokušení, abys podváděl. Existují však i další nebezpečí, která stojí za to vzít v úvahu. Nejprve se ale podívejme na to, jak jsou chat rooms organizovány.

 Vytvořeny za konkrétním účelem

Chat rooms jsou obvykle uspořádány podle zájmových námětů. Některé jsou určeny příznivcům nějakého sportu nebo lidem, kteří se věnují určitému koníčku. Existují chat rooms pro ty, kdo si chtějí povídat o konkrétních televizních programech. A jsou i chat rooms pro lidi, kteří se hlásí k určitému náboženství.

Pokud jsi svědkem Jehovovým, mohlo by tě lákat, abys navštívil chat rooms, kde se údajně setkávají mladí svědkové Jehovovi z celého světa a kde je možné navazovat nová přátelství. Najít si přátele mezi mladými lidmi, kteří se hlásí ke stejnému náboženství jako ty, je pěkný cíl. V takových chat rooms se ale pro křesťany skrývají záludná nebezpečí. O jaká se jedná?

Morální zkaženost

„Chatoval jsem se skupinou lidí, o kterých jsem si myslel, že to jsou svědkové Jehovovi,“ vypráví Tyler. „Po chvíli však někteří z nich začali o našich naukách mluvit pohrdavě. Netrvalo dlouho a bylo jasné, že to vlastně jsou odpadlíci.“ Záměrně se snažili podrývat přesvědčení těch, kterým tvrdili, že jsou jejich spoluvěřící.

Boží Syn Ježíš Kristus varoval, že někteří z těch, kdo jej následovali, se obrátí proti svým spoluvěřícím. (Matouš 24:48–51; Skutky 20:29, 30) Apoštol Pavel označil takové lidi za falešné bratry a řekl, že se „vloudili“ do křesťanského sboru, aby jeho členům ubližovali. (Galaťanům 2:4) Juda, jeden z pisatelů Bible, uvedl, že takoví jednotlivci „vklouzli“ do sboru, aby ‚nezaslouženou laskavost našeho Boha obraceli v omluvu pro nevázané chování‘. (Juda 4) Označil je také za „skály utajené pod vodou“. (Juda 12)

Všimni si, že Pavel i Juda poukázali na záludné metody, které odpadlíci často používají. Oba napsali, že odpadlíci se do křesťanského sboru „vloudili“ nebo do něj „vklouzli“ s cílem morálně zkazit jeho členy. Takovým lidem dnes chat rooms poskytují ideální podmínky k tomu, aby tajili své nečestné úmysly. Tito falešní křesťané se podobají skalám ukrytým pod vodou, protože svůj skutečný záměr ukrývají pod předstíraným zájmem o blaho mladých svědků. Jejich cílem však je přivést víru neopatrných křesťanů ke ztroskotání. (1. Timoteovi 1:19, 20)

Tento časopis i další publikace svědků Jehovových opakovaně varují před zmíněným nebezpečím. * Proto každý, s kým se setkáš v chat rooms údajně zřízených pro svědky Jehovovy, je i v tom nejlepším případě člověk, jenž na takové rady nedbá. Skutečně se chceš přátelit s lidmi, kteří se rozhodli nerespektovat rady založené na Bibli? (Přísloví 3:5, 6; 15:5)

Past v podobě izolace

Jiným hlediskem, jež je dobré vzít v úvahu v souvislosti s chat rooms, je množství času, které v nich člověk stráví. José, jehož slova jsme citovali v úvodu tohoto článku, říká: „Někdy  jsem se tak zabral do chatování, že jsem se zapomněl najíst.“

Možná se do chatování neponoříš tak jako José. Pokud se ale této činnosti chceš věnovat, musíš pro ni vykoupit čas odjinud. Zpočátku to asi nebude čas potřebný k přípravě do školy nebo k plnění úkolů, které máš doma. Jako první pravděpodobně utrpí tvá komunikace s ostatními členy rodiny. Adrian, který žije ve Španělsku, vypráví: „Sotva jsem dojedl, hned jsem odcházel od stolu, abych mohl chatovat. Byl jsem na tom tak závislý, že jsem s ostatními členy rodiny prakticky přestal mluvit.“

Pokud trávíš drahocenný čas v chat rooms, může se stát, že se také začneš izolovat od těch, na nichž by ti mělo záležet nejvíc. Bible dává toto pádné varování: „Ten, kdo se odlučuje, bude hledat svou vlastní sobeckou touhu; vybuchne proti vší praktické moudrosti.“ (Přísloví 18:1) Cizí lidé, které v chat rooms potkáváš, tě sotva budou povzbuzovat k tomu, abys žil podle praktických a moudrých rad z Bible. Je daleko pravděpodobnější, že tě budou navádět, abys usiloval o své vlastní sobecké zájmy a aby ses přestal řídit biblickými morálními měřítky.

Je ale pravda, že povídat si s lidmi on-line ti může připadat jednodušší, než mluvit tváří v tvář se členy své rodiny. To je jedno z lákadel chat rooms. Tvoji společníci na chatu mohou působit dojmem, že chtějí slyšet tvé názory, a možná, že oni sami o svých pocitech a názorech otevřeně mluví. Naproti tomu členové tvé rodiny mohou vypadat, že mají příliš mnoho práce na to, aby naslouchali tomu, co tě trápí, nebo pro ně může být obtížné, aby otevřeně řekli, co si myslí.

Polož si však tyto otázky: ‚Vědí moji on-line společníci, kdo vlastně jsem? Skutečně jim leží na srdci moje dlouhodobé blaho?‘ Je totiž mnohem pravděpodobnější, že se o tvé citové i duchovní zdraví zajímají členové tvé rodiny. Pokud se tvoji rodiče snaží žít podle biblických měřítek, opravdově jim jde o to, aby si s tebou mohli povídat. (Efezanům 6:4) A pokud s nimi budeš s úctou mluvit o svých názorech a pocitech, může tě překvapit, že s tebou budou jednat laskavěji, než jsi čekal. (Lukáš 11:11–13)

Vyhýbej se nebezpečím

Možná máš ale pádný důvod, proč chceš chat rooms použít, například kvůli nějakému školnímu projektu. * V takovém případě můžeš využít následující jednoduché podněty, abys zabránil tomu, že by se ti chat rooms staly léčkou.

Za prvé, nepřipojuj se na internet v soukromí svého pokoje. Bylo by to totéž, jako kdybys v neznámém městě kráčel sám temnou ulicí — zbytečně by ses vystavoval nebezpečí. Použij k tomu počítač, který je všem na očích.

Za druhé, podpoř komunikaci s rodiči tím, že jim řekneš, na které stránky se připojuješ, a že jim vysvětlíš, k čemu daný chat room potřebuješ. Stanov si také čas, jak dlouho na internetu budeš, a dodrž to.

Za třetí, nainstaluj si počítačové programy, které filtrují příchozí zprávy a ochrání tě, abys nebyl na internetu sexuálně obtěžován. Jestliže přece jen takovou zprávu nebo nabídku erotických služeb dostaneš, ihned informuj rodiče nebo učitele. Pokud dospělý člověk ví, že komunikuje s nezletilým, a přesto mu posílá zprávy se sexuálním podtextem, nebo dokonce erotický materiál, je to v některých zemích považováno za trestný čin a mělo by se to hlásit policii.

Lidem, s nimiž se setkáváš v chat rooms, také nikdy nedávej své jméno, adresu ani telefonní číslo a neříkej jim, na kterou školu chodíš. A nikdy nepřijímej nabídku na osobní setkání s člověkem, se kterým jsi komunikoval on-line.

Na nebezpečí skrývající se v chat rooms se dobře hodí následující slova moudrého krále Šalomouna, i když byla napsána před několika tisíci lety: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.“ (Přísloví 22:3)

[Poznámky pod čarou]

^ 3. odst. Některá jména byla změněna.

[Obrázek na straně 18]

Je moudré, když svým rodičům ukážeš, na které internetové stránky se připojuješ