Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 22. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Ve které části Egypta se Izraelité měli podle faraónova pokynu usídlit a proč právě tam? (1. Mojžíšova 47:3–6)

2. Která emoce vede ke svárům? (Přísloví 10:12)

3. Co Jehova obrazně udělal, aby znázornil opravdovost a spolehlivost svého slibu, který se týkal izraelské země? (Ezekiel 36:7)

4. Jaké přirovnání Ježíš použil, aby vyjádřil svou touhu shromáždit lhostejné obyvatele Jeruzaléma? (Matouš 23:37)

5. Který syn Adama a Evy byl předkem Ježíše? (Lukáš 3:38)

6. Kdo patřil k vůdcům spiknutí, jehož cílem bylo dát Ježíše popravit? (Matouš 26:3)

7. Jaké pozvání je podle apoštola Jana předkládáno všem lidem, kteří „žízní“ po spravedlnosti? (Zjevení 22:17)

8. Pokud člověk cítí, že mu chybí moudrost, co by měl dělat a proč? (Jakub 1:5)

9. Co Jehova udělal, aby pro Adama vytvořil manželku? (1. Mojžíšova 2:22)

10. Z jakých skupin lidí pocházejí králové a kněží, kteří mají s Ježíšem panovat nad zemí? (Zjevení 5:9)

11. Jaká je alternativní výslovnost Božího jména? (2. Mojžíšova 6:3, poznámka pod čarou)

12. Proč Jehova nedovolil Mojžíšovi vstoupit do Zaslíbené země? (4. Mojžíšova 20:10–12)

13. Co David udělal, aby unikl Filištínům z Gatu? (1. Samuelova 21:12–14)

14. Pokud muž chce sloužit jako křesťanský dozorce, jaké požadavky musí splňovat? (Titovi 1:7)

15. Čím Dareios Médský přispěl k obnově Jehovova chrámu v Jeruzalémě? (Ezra 6:5–8)

16. Jak a kdy by bohabojní rodiče měli vyučovat své děti Jehovovým přikázáním? (5. Mojžíšova 6:6, 7)

17. Jakou úlohu zastával při Ježíšově popravě Šimon z Kyréné? (Matouš 27:32)

18. Za jaké pokrytectví Ježíš odsoudil znalce Zákona a farizey, když citoval z Izajáše? (Matouš 15:8)

19. Co bylo Ježíšovým prvním zázrakem a kde k němu došlo? (Jan 2:1–11)

 Odpovědi ke kvízu

1. V Gošenu, protože to byla nejúrodnější oblast s pastvinami. Jákob a jeho rodina byli pastevci

2. Nenávist

3. Zvedl ruku k přísaze

4. Mluvil o slepici, která shromažďuje kuřátka pod svá křídla

5. Set

6. Přední kněží a starší muži Izraele

7. Aby přišli a ‚zdarma si vzali vodu života‘

8. „Ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání“

9. Uvedl na Adama hluboký spánek, vzal jedno z jeho žeber a udělal z něj ženu

10. „Z každého kmene a jazyka a lidu a národa“

11. Jahve

12. Neposvětil Jehovu před izraelskými syny, když jim byla zázračně opatřena voda v pustině

13. Předstíral pomatenost, a gatský král jej proto nechal odejít jako neškodného blázna

14. Musí být bez obžaloby, ne umíněný, ne zlobný, ne opilý výtržník, ne rváč, ne lačný nečestného zisku

15. Nařídil, aby náklady na obnovu byly pokryty z královské pokladnice a aby byly vráceny zlaté a stříbrné nádoby, které do Babylóna přinesl Nebukadnecar

16. Rodiče by měli využívat všechny příležitosti, ať už příležitostné nebo naplánované, aby vštěpovali do srdce dítěte pravdy z Božího slova

17. Byl přinucen, aby nesl Ježíšův mučednický kůl

18. Ctili Boha „svými rty“, ale jejich srdce bylo od něj „daleko vzdáleno“

19. Přeměnil vodu ve víno při svatební hostině v Kaně