Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 19. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Jehova od Izraelitů požadoval, aby mu obětovali to nejlepší. Ačkoli množství nebylo uvedeno, co to mělo být? (2. Mojžíšova 23:19)

2. Vzhledem k tomu, že se Boží lid těší blahobytu a že se zdá nechráněný, kdo je podnícen k tomu, aby na něj zaútočil? (Ezekiel 38:10–12, 14–16)

3. Který prokurátor věznil dva roky apoštola Pavla v Cesareji, protože doufal, že dostane úplatek? (Skutky 24:26, 27)

4. Co musel malomocný v Izraeli volat, aby ostatní varoval, že se k němu nemají přibližovat, aby se nenakazili? (3. Mojžíšova 13:45)

5. Jakým způsobem Jákob označil Ráchelin hrob? (1. Mojžíšova 35:20)

6. Proč Jehova nechal Izraelity několikrát odvést do vyhnanství? (2. Královská 18:11, 12)

7. Na rozdíl od projevů moudrosti shora, jakého charakteru je podle Jakuba žárlivost, svárlivost a lhaní proti pravdě? (Jakub 3:15)

8. O jaké stromy požádal Šalomoun krále Chirama, aby mohl stavět chrám a vyrábět harfy a strunné nástroje? (1. Královská 10:11, 12)

9. Které tři lidi měl na Jehovův příkaz Elijáš pomazat? (1. Královská 19:15, 16)

10. Kdo byl za Jehošafatovy vlády předním knězem „pro každou Jehovovu záležitost“? (2. Paralipomenon 19:11)

11. O jaký cíl měl podle Pavlovy rady Timoteus usilovat? (1. Timoteovi 4:7)

12. Jak se jmenoval egyptský faraón, kterého Nebukadnecar porazil u Karkemiše, když v Judě vládl král Jehojakim? (Jeremjáš 46:2)

13. Jaké závažné chyby se díky Abigailině rozumnosti David nedopustil? (1. Samuelova 25:31)

14. Jaký další výraz je v Bibli použit na ptáky? (1. Mojžíšova 1:26)

15. Proč kniha Přísloví doporučuje vyvarovat se příliš častých návštěv? (Přísloví 25:17)

16. Ovládání kterého tělesného údu je podle Petrových slov zásadně důležité k získání Jehovovy přízně? (1. Petra 3:10–12)

17. Jaké zvíře bylo obětováno při slavnostním uvedení áronského kněžstva do úřadu? (3. Mojžíšova 8:22–28)

18. Proč Bůh zakázal Izraelitům dělat si na těle tetování? (3. Mojžíšova 19:28)

19. Jak Jákob pojmenoval místo, kde s Labanem uzavřel smlouvu pokoje? (1. Mojžíšova 31:43–53)

20. Co Ježíš udělal při svém prvním zázraku? (Jan 2:7–11)

 Odpovědi ke kvízu

1. První zralé plody ze zemské půdy

2. Gog

3. Felix, prokurátor Judeje

4. „Nečistý! Nečistý!“

5. Postavil nad jejím hrobem sloup

6. Protože nedodržovali smlouvu, kterou s ním uzavřeli

7. „Zemská, živočišná, démonská“

8. Algumové stromy

9. Chazaela za krále nad Sýrií, Jehua za krále nad Izraelem a Elišu za proroka místo sebe

10. Amarjáš

11. O ‚zbožnou oddanost‘

12. Neko

13. Neuvalil na sebe vinu krve

14. ‚Létající tvorové‘

15. Abychom se hostiteli nezprotivili a nezačal námi pohrdat

16. Jazyka

17. Beran

18. Chtěl, aby se lišili od ostatních národů a chtěl jim vštípit správnou úctu k lidskému tělu jako k Božímu stvoření, s nímž měli zacházet tak, aby to Bohu přinášelo čest

19. Galeed (později známé jako Gilead)

20. Přeměnil vodu ve víno