Přejít k článku

Přejít na obsah

Měli byste se bát Armagedonu?

Měli byste se bát Armagedonu?

 Co říká Bible

Měli byste se bát Armagedonu?

CO JE to „Armagedon“? Stručně řečeno, je to situace, kdy jsou vládci tohoto světa shromážděni v odporu proti Bohu a jeho Království, jehož Králem je Ježíš Kristus. Biblická kniha Zjevení popisuje vidění apoštola Jana, ve kterém se panovníci shromáždili proti Bohu na symbolickém místě, jež se nazývá Armagedon.

Výraz „Armagedon“ se vyskytuje v Bibli pouze jednou, ale dnes se jako metafora používá velmi často. Označují se tak velké i malé katastrofy — nukleární genocidou počínaje a počítačovým virem konče. Dokonce se objevilo několik bestsellerů popisujících takzvaný čas konce neboli období těsně před Armagedonem. Během posledních deseti let bylo z jedné románové řady na toto téma prodáno více než 60 milionů výtisků.

Někteří lidé mají z Armagedonu strach. Domnívají se, že teroristé, válkychtivé národy nebo přírodní katastrofy, které lidé nejsou schopni zvládnout, způsobí globální zkázu, takže život na zemi již nebude možný. Jiní lidé věří, že v určeném čase Bůh projeví svůj hněv, a zničí naši planetu a všechno na ní. To jsou opravdu děsivé vyhlídky. Co však výraz ‚válka velikého dne Boha Všemohoucího‘ znamená doopravdy? (Zjevení 16:14, 16)

Bude země zničena?

V Armagedonu nebudou zničeni všichni lidé. Proč to můžeme říci? Bible nás ujišťuje, že „Jehova ví, jak osvobodit ze zkoušky lidi zbožné oddanosti, ale nespravedlivé lidi uchovat ke dni soudu, aby byli odříznuti“. (2. Petra 2:9) Můžeme si tedy být jisti, že Bůh bude mít svou neomezenou moc naprosto pod kontrolou. V Armagedonu zakusí jeho hněv pouze ti, kdo se postaví proti Boží svrchovanosti. Nedojde k žádným nechtěným ztrátám na životech. (Žalm 2:2, 9; 1. Mojžíšova 18:23, 25)

Bible říká, že Bůh ‚zničí ty, kdo ničí zemi‘. (Zjevení 11:18) Je tedy jasné, že záměrem Jehovy Boha není zničit naši planetu. Odstraní jen zkaženou lidskou společnost, která se staví proti jeho vládě. Podobně  Jehova postupoval i v době potopy za Noemových dnů. (1. Mojžíšova 6:11–14; 7:1; Matouš 24:37–39)

„Bázeň vzbuzující den“

Je pravda, že mnohá biblická proroctví, jež pojednávají o nadcházejícím zničení, jsou zneklidňující. Například prorok Joel mluvil o ‚velkém a bázeň vzbuzujícím Jehovově dnu‘. (Joel 2:31) K arzenálu, který má Bůh připraven, patří sníh, kroupy, zemětřesení, nakažlivé nemoci, zaplavující liják, déšť ohně a síry, vražedný zmatek, blesky a také metla, při níž bude lidem hnít jejich tělo. * (Job 38:22, 23; Ezekiel 38:14–23; Habakuk 3:10, 11; Zecharjáš 14:12, 13) Bible barvitě popisuje dobu, kdy bude tolik mrtvých, že pokryjí povrch země a stanou se jakoby hnojem nebo potravou pro ptáky a další zvířata. (Jeremjáš 25:33, 34; Ezekiel 39:17–20) Během této války se Božích nepřátel zmocní hrůza. (Zjevení 6:16, 17)

Znamená to, že i poslušní ctitelé pravého Boha by se měli obávat překvapivých událostí, k nimž v Armagedonu dojde? Rozhodně ne, protože Boží služebníci na zemi se na tomto konfliktu podílet nebudou. Navíc je Jehova bude chránit. Přesto budou těmito bázeň vzbuzujícími projevy Boží moci ohromeni. (Žalm 37:34; Přísloví 3:25, 26)

Je velmi důležité, že apoštol Jan byl inspirován k tomu, aby nás ujistil: „Šťastný je každý, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku“, a to zahrnuje také varování týkající se Armagedonu. (Zjevení 1:3; 22:7) Jak by přemýšlení o Armagedonu mohlo navodit pocit štěstí? Je to vůbec možné?

Bůh vyzývá k činnosti

Když se blíží tajfun nebo hurikán, místní úřady obyvatele upozorňují, že je třeba podniknout konkrétní kroky k záchraně života. Aby se zajistilo, že to uslyší každý, policisté mohou použít výstražné zařízení nebo mohou být posláni, aby varovali lidi osobně, dveře ode dveří. Cílem těchto opatření není lidi vystrašit, ale pomoci jim, aby něco udělali pro záchranu svého života. Vnímaví lidé varování ochotně přijmou, a jestliže podniknou potřebné kroky, jsou rádi, že to mohli udělat.

Podobné to je s Božím výstražným signálem o hrozícím ‚vichru‘ Armagedonu. (Přísloví 10:25) Podrobnosti o této válce nechal Jehova zaznamenat ve svém Slově. Udělal to ne proto, aby lidi děsil, ale proto, aby jim dal dostatečnou výstrahu, která je přivede k pokání a odhodlanému úsilí sloužit mu. (Sefanjáš 2:2, 3; 2. Petra 3:9) Ti, kdo tak budou jednat, přežijí. Nemusíme se tedy nadcházející Boží války bát. Můžeme se naopak dívat do budoucnosti s důvěrou, že „každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne“. (Joel 2:32)

[Poznámka pod čarou]

^ 10. odst. Je třeba podotknout, že některé části Bible jsou psány symbolickým jazykem neboli ve „znameních“. (Zjevení 1:1) Nemůžeme se tedy s naprostou jistotou vyjádřit k tomu, v jakém rozsahu budou použity živly zmíněné v těchto proroctvích.

[Obrázek na straně 12]

Když se blíží silná bouře, místní úřady varují obyvatele a vybízejí je, aby podnikli potřebné kroky a zachránili si život

[Obrázek na straně 13]

Boží výstražné poselství o Armagedonu je varováním, aby nikdo nemusel zahynout