Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak si můžete zaměstnání udržet

Jak si můžete zaměstnání udržet

 Jak si můžete zaměstnání udržet

„Spatřil jsi muže, který je zručný ve své práci? Před krále se postaví.“ Přísloví 22:29

JAK vyplývá z uvedeného biblického verše, obratný pracovník je často vysoce ceněn. Jakých odborných zkušeností a vlastností si zaměstnavatelé váží? George, který je vedoucím osobního oddělení v podniku se 700 zaměstnanci, redaktorovi Probuďte se! řekl: „U zaměstnanců si nejvíce ceníme schopnosti komunikovat a spolupracovat s druhými.“ Bible obsahuje praktické rady, díky kterým se v tom můžete zlepšit, a tím se vyhlídky na to, že si zaměstnání udržíte, zvýší. Podívejme se na několik příkladů.

Kvalitní komunikace

Biblický pisatel Jakub ukázal, že kvalitní komunikace začíná ještě před tím, než člověk otevře ústa. Napsal totiž, že je dobré být „rychlý k slyšení, pomalý k mluvení“. (Jakub 1:19) Proč je tato rada prospěšná? Šalomoun uvedl: „Odpovídá-li někdo na nějakou záležitost dříve, než ji vyslechne, je to z jeho strany pošetilost a pokoření.“ (Přísloví 18:13) Tím, že budete zaměstnavateli a spolupracovníkům pozorně naslouchat, předejdete nedorozumění a nedopustíte se zbytečných chyb.

Pokud chcete něco říct, je velmi důležité, jakým způsobem to děláte. Když mluvíte jasně a dostatečně nahlas, je větší pravděpodobnost, že vám posluchač bude rozumět a že to, co říkáte, bude respektovat. Pracovní poradce Brian, o kterém jsme se zmínili v předchozím článku, k tomu podotkl: „Byli byste překvapeni, kolik lidí ztratí místo ne kvůli nedostatku odborných  předpokladů, ale kvůli neschopnosti kvalitně komunikovat.“

Dobře vycházet s druhými

Člověk tráví v zaměstnání mnoho času, a proto své spolupracovníky dobře zná. Může být tedy v pokušení tlachat o nich a zdůrazňovat jejich nedostatky i chyby. Bible nás však vybízí, abychom „učinili svým cílem žít tiše a starat se o své vlastní záležitosti“. (1. Tesaloničanům 4:11) Pak nezískáme pověst člověka, který „se plete do záležitostí jiných lidí“. (1. Petra 4:15) Navíc se vyhneme tomu, že bychom plýtvali časem nebo vyvolávali zbytečné třenice mezi spolupracovníky.

Když dostanete nějaký úkol, pamatujte na Ježíšovu moudrou radu: „Jestliže někdo s autoritou tě nutí ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě míle.“ (Matouš 5:41) Ježíš sice mluvil o vládní autoritě, ale tato zásada nepochybně platí i na pracovišti. Pokud získáte pověst pracovitého člověka, tedy někoho, kdo je ochoten udělat i něco navíc, je větší pravděpodobnost, že si pracovní místo udržíte. Existuje však určitá hranice, za kterou zaměstnavatel již nemá právo jít. Ježíš řekl, že bychom měli splácet „césarovy věci césarovi, ale Boží věci Bohu“. (Matouš 22:21) Tím v podstatě ukázal, že lidem ve vedoucím postavení bychom neměli dovolit, aby zasahovali do takových důležitých věcí, jako je například uctívání Boha.

Buďte poctiví

Průzkumem ve více než 1 400 firmách se zjistilo, že většina zaměstnavatelů „si na uchazečích nejvíce cenila čestnosti a spolehlivosti“. Je jasné, že poctivý člověk neokrádá svého zaměstnavatele o peníze ani o materiál. To však také znamená, že jej neokrádá ani o čas. Ve studii, kterou provedla jedna pracovní agentura, se ukázalo, že statisticky řečeno, každý zaměstnanec okradl svého zaměstnavatele v průměru o 4 hodiny a 15 minut týdně. Tito zloději času kromě jiného pravidelně přicházejí do práce pozdě a odcházejí dříve a také se v pracovní době vybavují s jinými zaměstnanci.

V Bibli je rada: „Zloděj ať již nekrade, ale spíše ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo.“ (Efezanům 4:28) Boží slovo navíc křesťany nabádá, aby intenzivně pracovali i tehdy, když je nadřízený právě nesleduje. Apoštol Pavel totiž napsal: „Poslouchejte ve všem ty, kdo jsou v tělesném smyslu vašimi pány, ne službou naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímností srdce, s bázní před Jehovou.“ (Kolosanům 3:22) Pokud máte pověst člověka, který pracuje kvalitně — a to i když není pod dohledem —, patříte k zaměstnancům, kterým lze důvěřovat.

Buďte realističtí

Bible výstižně předpověděla, že v naší době budou kritické časy, s nimiž je těžké se vyrovnat. (2. Timoteovi 3:1) To vede k politické a sociální nestabilitě a k prudkým změnám, jež nevyhnutelně vyústí v ekonomickou nejistotu. (Matouš 24:3–8) A tak i v případě, že výše uvedené podněty uplatníte, může se stát, že o práci přijdete.

Z nezaměstnanosti pochopitelně pramení úzkost, ale uplatňováním biblických zásad můžete tyto pocity zmírnit. Ježíš řekl: „Jestliže tedy Bůh tak obléká polní rostlinstvo, které je dnes zde a zítra je hozeno do pece, nebude tím spíše oblékat vás, vy malověrní? Nikdy tedy nebuďte úzkostliví a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo ‚Co budeme pít?‘ nebo ‚Co si oblékneme?‘ . . . Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.“ (Matouš 6:30–32)

Pravdivost těchto slov poznaly už miliony lidí. Přesvědčila se o tom i Ericka, o níž jsme mluvili dříve. Své pocity shrnuje takto: „Práce, kterou dělám, mě opravdu baví. Ze zkušenosti ale vím, že všechno se může ve chvilce změnit. Nicméně díky tomu, že jsem uplatňovala biblické zásady a naučila se důvěřovat Jehovovi, prožívala jsem menší úzkost z nezaměstnanosti a mám větší uspokojení z nalezené práce.“

[Obrázek na straně 10]

Jestliže při pracovních poradách nebudete se zájmem naslouchat, můžete přijít o místo