Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 19. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Ke kterému městu veslovali učedníci, když zahlédli Ježíše, jak kráčí po moři? (Marek 6:45–49)

2. Jaké jméno dal Ježíš Šimonovi, který byl synem Jana? (Jan 1:42)

3. Čím se musí stát ten, kdo chce být prvním mezi bratry? (Marek 10:44)

4. Jak se jmenovalo chaldejské město, ze kterého na Jehovův pokyn odešel Abram? (1. Mojžíšova 11:31; 12:1)

5. Proč Boží zákon zakazoval Izraelitům vyhledávat znamení? (5. Mojžíšova 18:10–13)

6. Jaké požehnání podle Ježíše bude mít křesťan, který na hostinu pozve chudé, zmrzačené, chromé a slepé? (Lukáš 14:13, 14)

7. Když člověk zemře, co zanikne spolu s ním? (Kazatel 9:6)

8. Jak se Jehovův způsob počítání času liší od našeho? (2. Petra 3:8)

9. Co může křesťan získat tím, že bude cvičit svou vnímavost? (Hebrejcům 5:14)

10. Proč Balám tloukl svou oslici? (4. Mojžíšova 22:22–25)

11. Jak se říkalo oděvu, který byl podobný zástěře a který nosil velekněz přes modrý plášť bez rukávů? (2. Mojžíšova 28:4, 31)

12. Jak se jmenovalo druhé město, které dobyli Izraelité po svém vpádu do Kanaánu? (Jozue 8:18, 19)

13. Ježíš řekl, že ze všech vdov, které žily v době Elijáše, byl tento prorok poslán pouze k jedné. Odkud byla? (Lukáš 4:26)

14. Jakou zásadu, která se týkala našeho jednání s těmi, kdo nás nenávidí, učil Ježíš? (Matouš 5:44)

15. Co Šalomounova matka uvila pro svého syna v den jeho svatby? (Šalomounova píseň 3:11)

16. Proč podle Šalomounových slov závod ne vždy patří rychlým? (Kazatel 9:11)

17. Jak se jmenovali dva Josefovi synové, ze kterých vzešly dva izraelské kmeny? (1. Mojžíšova 41:50–52)

18. Kolik let byl Jákob cizím usedlíkem, podle toho, co řekl faraónovi? (1. Mojžíšova 47:7–9)

19. Co Ježíš udělal se svými učedníky večer před tím, než zemřel? (Lukáš 22:20)

20. Jak se jmenoval muž, který osm let ležel ochrnutý na svých nosítkách a kterého Petr uzdravil? (Skutky 9:33, 34)

21. Kdo byl nazván „matkou všech živých“? (1. Mojžíšova 3:20)

 Odpovědi ke kvízu

1. K Betsaidě

2. Kéfas

3. Jejich otrokem

4. Ur

5. Je to forma věštění, a to je Jehovovi odporné

6. Bude šťastný a dostane odměnu od Boha, protože od těchto lidí nemůže očekávat žádnou odměnu

7. Jeho láska, nenávist i žárlivost

8. Pro Jehovu je tisíc let jako jeden den

9. Zralost, což je schopnost rozlišovat mezi správným a nesprávným

10. Protože oslice, která viděla Božího anděla stát v cestě, se pokusila z cesty odbočit do pole

11. Efod

12. Ai

13. Z „Carefatu v sidonské zemi“

14. „Milujte své nepřátele“

15. Věnec

16. Protože každého „postihuje čas a nepředvídaná událost“

17. Manasse a Efrajim

18. 130 let

19. Povečeřel

20. Aineas

21. Eva