Přejít k článku

Přejít na obsah

Schvaluje Bůh manželství mezi lidmi stejného pohlaví?

Schvaluje Bůh manželství mezi lidmi stejného pohlaví?

 Co říká Bible

Schvaluje Bůh manželství mezi lidmi stejného pohlaví?

PŘI obřadu před známým biskupem episkopální církve stojí dva muži a drží se za ruce. Uzavírají „smlouvu . . . před Bohem a církví“. Biskup oblečený ve zlatobílém ornátě tomuto spojení veřejně žehná. Dvojice se pak obejme a políbí. Přihlížející povstávají a tleskají. Podle tohoto biskupa jsou homosexuální vztahy „svaté a zasluhují požehnání, . . . zasluhují, aby byly označeny jako to, čím jsou — totiž posvátné“.

Jiní církevní vůdci však mají proti svazkům lidí stejného pohlaví zásadní výhrady. „[Biskupovo] rozhodnutí nás velmi znepokojilo,“ prohlásila Cynthia Brustová, mluvčí amerického anglikánského koncilu, což je skupina konzervativních členů episkopální církve. „Požehnat svazku lidí stejného pohlaví odporuje tomu, co Bible jednoznačně říká o manželství a sexualitě,“ řekla paní Brustová a dodala, že „sexualita . . . se má vztahovat pouze na muže a ženy ve svatém manželském uspořádání.“

Ostré spory ohledně této otázky probíhají nejen v rámci náboženství. K prudkým diskusím dochází po celém světě, protože z toho vyplývají závažné sociální, politické a ekonomické důsledky týkající se například penze, společného zdravotního pojištění a daní.

 Problémy související s občanskými právy a zákonnou registrací jsou často velmi komplikované a rozdělují veřejné mínění. Praví křesťané si dávají pozor, aby zachovávali neutrální postoj a nezapojovali se do politických diskusí. (Jan 17:16) * Přesto se ale stává, že i ti, kdo uznávají Bibli, nemají v otázce homosexuality a svazku lidí stejného pohlaví jasno. Jak se díváte na manželství lidí stejného pohlaví vy? Jaká jsou Boží měřítka pro manželství? A jak postoj, který máte, ovlivní váš vztah k Bohu?

Měřítka stanovuje náš Stvořitel

Zásady, které se týkají manželství, náš Stvořitel stanovil dlouho před tím, než se k tomu začaly vyjadřovat lidské vlády. První kniha Bible říká: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ (1. Mojžíšova 2:24) Hebrejské slovo „manželka“ podle publikace Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words „označuje lidskou bytost ženského rodu“. Ježíš potvrdil, že v manželství by měli být jhem spojeni ‚muž a žena‘. (Matouš 19:4)

Božím záměrem tedy bylo trvalé a důvěrné spojení muže a ženy. Jsou totiž stvořeni tak, aby byli schopni vzájemně uspokojovat své citové, duchovní a sexuální potřeby a touhy.

Boží názor na homosexualitu odhaluje známá biblická zpráva o Sodomě a Gomoře. Bůh prohlásil: „Křik stížnosti na Sodomu a Gomoru, ano, ten je hlasitý, a jejich hřích, ano, ten je velmi těžký.“ (1. Mojžíšova 18:20) Míra jejich zkaženosti byla jasně vidět, když spravedlivého muže Lota navštívili dva hosté. „Sodomští muži . . . obklopili dům, od chlapce po starce, všichni lidé v jednom srocení. A stále volali na Lota a říkali mu: ‚Kde jsou muži, kteří k tobě vešli dnes večer? Vyveď nám je, abychom s nimi měli styk.‘“ (1. Mojžíšova 19:4, 5) V Bibli je řečeno: „Sodomští muži byli špatní a byli velkými hříšníky proti Jehovovi.“ (1. Mojžíšova 13:13)

Tito muži „prudce vzplanuli ve svém chtíči k sobě navzájem, muži k mužům“. (Římanům 1:27) ‚Vycházeli za nepřirozeným používáním těla.‘ (Juda 7) V zemích, kde jsou kampaně za práva homosexuálů běžné, mají někteří lidé výhrady k tomu, aby se při popisu homosexuálního chování používal přídomek ‚nepřirozené‘. Nicméně právo konečného rozhodnutí o tom, co je a co není přirozené, má Bůh. Svému starověkému lidu dal příkaz: „Nelehneš si s mužem stejně, jako leháš s ženou. Je to odporná věc.“ (3. Mojžíšova 18:22)

Budeme se Bohu zodpovídat

Bible jasně říká, že homosexuální chování Bůh neschvaluje ani nepřehlíží. Bůh odsuzuje i takové lidi, kteří „souhlasí s těmi, kdo [takové věci] provádějí“. (Římanům 1:32) A uzavření „manželství“ nemůže dodat homosexualitě zdání počestnosti. Boží pokyn, že ‚manželství má být pro všechny počestné‘ vylučuje homosexuální svazky, protože Bůh je pokládá za odporné. (Hebrejcům 13:4)

Nicméně s Boží pomocí se každý člověk může naučit ‚zdržovat se smilstva‘, což zahrnuje i homosexualitu, a ‚ujmout se vlády nad svou vlastní nádobou v posvěcení a cti‘. (1. Tesaloničanům 4:3, 4) Je pravda, že to není vždy snadné. Nathan, * který dříve inklinoval k homosexuálnímu jednání, řekl: „Myslel jsem si, že s tím nikdy nedokážu přestat.“ Avšak za pomoci ‚ducha našeho Boha‘ se dokázal změnit. (1. Korinťanům 6:11) Nathan zjistil, že pro Jehovu není žádný problém příliš velký. Je totiž Bohem, který poskytuje sílu a pomoc potřebnou k tomu, abychom dosáhli jeho vysokých měřítek a mohli mít jeho požehnání. (Žalm 46:1)

[Poznámky pod čarou]

^ 6. odst. Svědkové Jehovovi se nezapojují do protestů ani do žádné formy politické kampaně zaměřené na změnu zákonů, a to ani v případě, že zákony dané země jsou v rozporu s jejich biblicky školeným svědomím.

^ 14. odst. Jméno bylo změněno.

[Podpisek obrázku na straně 26]

Foto Chris Hondros/Getty Images