Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak mladým lidem pomoci

Jak mladým lidem pomoci

 Jak mladým lidem pomoci

MLADÍ lidé dnes vyrůstají ve světě, který je někdy může děsit. Někteří z nich bezmocně sledují rozchod svých rodičů. Jiní vidí, jak jejich spolužáci propadají drogám nebo zločinnosti. Mnozí čelí sexuálním nabídkám vrstevníků obou pohlaví. A skoro všichni dospívající mají občas období, kdy se cítí nepochopení, osamělí a deprimovaní.

Co jim může pomoci, aby se s tak náročnou situací dokázali vyrovnat? „Děti potřebují pevný morální systém,“ píše dr. Robert Shaw, „určité stabilní hodnoty, díky nimž si dokážou vybírat vhodné kamarády, dělat správná rozhodnutí a dívat se na druhé s empatií.“ Nejlepší morální systém poskytuje Bible, protože obsahuje názory Stvořitele. Kdo by mohl lépe než Jehova Bůh vědět, co potřebujeme, abychom se dokázali vyrovnat s neklidnou dobou, ve které žijeme?

Realistické, praktické vodítko

Biblické zásady jsou realistické a praktické. Jsou mimořádně užitečné jak pro rodiče, tak pro dospělé, kteří mladým chtějí pomoci, aby dospíváním prošli úspěšně.

Bible například realisticky připouští, že „pošetilost je svázána se srdcem chlapce“, nebo jak uvádí překlad Today’s English Version, „děti zkrátka přirozeně činí hloupé, nesmyslné věci“. (Přísloví 22:15) I když se někteří dospívající zdají být na svůj věk zralí, přece jen jsou to nezkušení mladí lidé. Mohou tudíž prožívat různé nejistoty, touhy i zneklidňující pocity, které k dospívání patří. (2. Timoteovi 2:22) Jak můžeme těmto mladým lidem pomoci?

 Bible vybízí k tomu, aby mezi rodiči a dětmi byla stále dobrá komunikace. Rodiče dostávají tento podnět: „[Budeš] mluvit o [Božích měřítkách], když budeš sedět ve svém domě a když půjdeš po cestě a když budeš uléhat a když budeš vstávat.“ (5. Mojžíšova 6:6, 7) Takové rozhovory přinášejí dvojí užitek. Za prvé, poučují mladé lidi o Božích cestách. (Izajáš 48:17, 18) Za druhé, podporují komunikaci mezi rodiči a dětmi. To je zvláště nutné v dospívání, kdy mladí lidé mohou být uzavření a osamělí.

Je běžné, že většina dospívajících prožívá krátkodobé pocity izolace. Někteří však jsou chronicky osamělí. „Takoví mladí lidé říkají, že si nedokážou ve škole najít přátele, že si nemají s kým popovídat, že se cítí osamělí, že je pro ně těžké rozumět si s jinými dětmi a že podle svého názoru se nemají na koho obrátit, když potřebují pomoc,“ uvádí jedna encyklopedie o dospívání. *

Rodiče i dospělí, které to znepokojuje, mohou o dospívající projevit zájem a pomoci jim, aby těžkosti překonali. Jak? „Jediný způsob, jak zjistit, o čem dospívající přemýšlejí, je zeptat se jich na to,“ píše šéfredaktorka časopisu pro mladé. K tomu, abyste jim pomohli uvědomit si, z čeho vlastně mají obavy, je zjevně zapotřebí času a trpělivosti. Odměna ale za tu námahu stojí. (Přísloví 20:5)

Nutnost stanovit rozumné hranice

Kromě dobré komunikace mladí lidé potřebují mít rozumné hranice, a v hloubi srdce po tom i touží. V Bibli je řečeno, že „chlapec, kterému je dávána  volnost, bude působit hanbu své matce“. (Přísloví 29:15) Odborníci jsou přesvědčeni, že příčinou zločinnosti mladistvých může být právě nedostatek jasných mezí. Robert Shaw, kterého jsme citovali už dříve, říká: „Jestliže si dítě stále dělá, co chce, a nikdy neslyší ‚ne‘ ani nezažije nějaké omezení, nemá příležitost poznat, že lidé kolem něj mají svůj život, své emoce, potřeby a názory. Dítě, které si nevypěstuje empatii, nikdy nebude schopné milovat.“

Doktor Stanton Samenow, který mnoho let pracoval s problematickými mladými lidmi, má stejný názor. Píše: „Někteří rodiče jsou přesvědčeni, že dětem by se měla nechat volnost. Naivně si myslí, že když na svého potomka budou mít nároky a požadavky, připraví jej tím o dětství. Fakt, že dítě nemá stanoveny žádné hranice, mívá katastrofální následky. Takoví rodiče si neuvědomují, že chlapec nebo dívka, kteří nedostávají žádnou kázeň, mohou pak mít problémy se sebekázní.“

Znamená to tedy, že rodiče musí být přísní? Rozhodně ne. Stanovení hranic je pouze jedním aspektem kvalitního rodičovského vlivu. V extrémní situaci by neměnná pravidla doma navodila nepříjemnou atmosféru. Bible říká: „Otcové, nepopouzejte své děti, aby nepodléhaly sklíčenosti.“ (Kolosanům 3:21; Efezanům 6:4)

Je proto dobré, aby rodiče čas od času znovu zvážili, jakým způsobem dávají dítěti pokyny a jak jej ukázňují, a to zvláště, když je dítě větší a začíná vnitřně dozrávat. Možná je čas na to některá pravidla nebo omezení zmírnit či upravit, a tak mladého člověka vést k odpovědnějšímu jednání. (Filipanům 4:5)

Překonávání přehrad

Jak bylo ukázáno v předchozím článku, Bible předpověděla, že předtím než Bůh podnikne kroky k tomu, aby odstranil špatnost, svět bude prožívat „kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat“. Existují doklady, že žijeme právě v tomto období — „v posledních dnech“ tohoto bezbožného systému věcí. Dospělí i mladí lidé se musí potýkat s životem ve světě, v němž lidé ‚milují sami sebe, nemají k druhým přirozenou náklonnost a neprojevují sebeovládání‘. (2. Timoteovi 3:1–5) *

Rodiče, kteří mají pocit, že ztratili bližší kontakt se svým dospívajícím synem nebo dcerou, mohou podniknout určité kroky k tomu, aby si opět začali spolu povídat. Je chvályhodné, že mnoho rodičů se velmi snaží být v životě svých dětí pozitivní silou a skutečně se jim věnovat.

Nejcennější pomoc v tomto směru poskytuje Bible. Díky ní již mnoho rodičů dobře zvládlo svou roli a pomohlo mladým lidem uniknout léčkám, které mohly mít katastrofální následky. (5. Mojžíšova 6:6–9; Žalm 119:9) Vzhledem k tomu, že Bible pochází od Stvořitele, Jehovy Boha, můžeme mít naprostou důvěru, že dospívajícím v dnešní době poskytne tu nejlepší pomoc. *

[Poznámky pod čarou]

^ 8. odst. Tato encyklopedie uvádí, že na rozdíl od dospívajících, kteří pocit osamělosti zažívají občas, tito chronicky osamělí dospívající se tak cítí většinu času a po dlouhá období. Jsou „přesvědčeni, že být bez přátel je trvalá a nezměnitelná situace, která je způsobena nějakým jejich vnitřním defektem“, a že to „nemohou nebo nechtějí změnit“.

^ 18. odst. Svědkové Jehovovi zjistili, že velkou pomocí je kniha Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi. Všech 39 kapitol se zabývá podnětnými otázkami. Názvy některých kapitol jsou: „Jak mohu uzavřít pravé přátelství?“, „Jak mohu vzdorovat nátlaku party?“, „Jak překonat osamělost?“, „Jsem zralý pro vážnou známost?“, „Proč odmítnout drogy?“ a „Jak je to s předmanželským pohlavním stykem?“.

[Obrázek na straně 10]

Promluv si o svých obavách s některým dospělým