Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak mohu zvládat své emoce?

Jak mohu zvládat své emoce?

 Mladí lidé se ptají . . .

Jak mohu zvládat své emoce?

„Rodiče mě někdy dohánějí k zuřivosti, a pak říkám věci, které tak nemyslím. V takové situaci se vyhýbám jakémukoli kontaktu s nimi, dokud mě to nepřejde.“ Kate, 13 let

„Mým největším problémem je nejistota. Někdy mám pocit, jako bych ve svém nitru umíral.“ Ivan, 19 let

EMOCE mají velkou sílu. Ovlivňují tvůj způsob myšlení a jednání. Mohou tě motivovat dobrým, nebo špatným směrem. Někdy tě mohou doslova zdrtit. „Nikdy nejsem se sebou spokojený,“ říká 20letý Jacob. „Často jsem sám sebe zklamal. Někdy jsem si pak pobrečel, ale jindy jsem si vylil vztek na lidech kolem mě. Je pro mě těžké ovládat své pocity.“

Součástí procesu, kdy se člověk stává zralým a zodpovědným dospělým, však je naučit se mít své city pod kontrolou. Někteří odborníci nyní dospěli k závěru, že schopnost zvládat emoce a umění jednat s druhými jsou hodnotnější než inteligence. Schopnost ovládat emoce je vysoce hodnocena také v Bibli. Například Přísloví 25:28 říkají: „Pokud nedokážeš ovládat svůj hněv, jsi stejně bezmocný jako město bez hradeb, které není chráněno před útokem.“ (Today’s English Version) Proč je to ale tak těžké?

Náročný úkol pro mladé

S ovládáním emocí bojují lidé každého věku a původu. Tento boj však může být zvláště těžký koncem dospívání. V knize Changing Bodies, Changing Lives (Mění se tělo, mění se život) od Ruth Bellové je uvedeno: „Většina dospívajících prožívá směsici bláznivých, krásných, děsivých a rozporuplných emocí. Na stejnou věc mnohdy reagují několika odlišnými pocity zároveň. . . . V jednu chvíli máš možná určitý pocit a o deset minut později máš pocit zcela opačný.“

Mladý člověk je také poměrně nezkušený. (Přísloví 1:4) Když se tedy do určité situace dostaneš poprvé nebo stojíš před něčím, co je pro tebe výzvou, jsi pochopitelně trochu nejistý a možná je toho na tebe moc. Stvořitel  však tvé pocity velmi dobře chápe. Zná dokonce i tvé „znepokojivé myšlenky“. (Žalm 139:23) Ve svém Slově stanovil zásady, jež ti mohou pomoci.

Klíč k ovládání emocí

Klíčem k ovládání emocí je mít pod kontrolou své myšlenky. Negativní myšlenky mohou z tebe vysávat energii, kterou potřebuješ k tomu, abys jednal. (Přísloví 24:10) Jak se ale můžeš naučit myslet pozitivně?

Jedním ze způsobů je to, že se rozhodneš nezabývat se negativními myšlenkami, které v tobě vyvolávají pocit sklíčenosti a nejistoty. Jestliže budeš jednat podle biblické rady, aby ses zaměřil na věci, které jsou ‚vážné‘ a „spravedlivé“, pak dokážeš negativní myšlenky nahradit myšlenkami pozitivními. (Filipanům 4:8) Určitě to není snadné, ale jestliže se budeš snažit, dokážeš to.

Uvažujme o mladé ženě, která se jmenuje Jasmine. „To, co prožívám, mě ubíjí,“ posteskla si jednou. „Mám novou práci a nové povinnosti. Citově mě to vyčerpává. Jsem z toho na dně.“ Není divu, že když se mladý člověk potýká s takovými pocity, může prožívat nejistotu a mít o sobě pochybnosti. Bible mluví o mladém muži jménem Timoteus, který měl vynikající předpoklady k tomu, aby plnil svěřené úkoly. Zdá se však, že i přesto se potýkal s pocity nedostatečnosti. (1. Timoteovi 4:11–16; 2. Timoteovi 1:6, 7)

Když stojíš před novým a neznámým úkolem, možná se cítíš nejistý a řekneš si: ‚To nikdy nedokážu.‘ Tyto pocity však můžeš ovládnout, když se nebudeš zabývat negativními myšlenkami. Zaměř se na to, že se budeš snažit zadaný úkol dobře zvládnout. Když nevíš jak, tak se zeptej, a postupuj podle pokynů. (Přísloví 1:5, 7)

Čím lépe dokážeš úkol vykonat, tím menší bude tvoje nejistota. Nezaměřuj se na své slabosti, protože to by tě mohlo ochromovat a bránit ti v úsilí dělat pokroky. Když byl jednou kritizován apoštol Pavel, odpověděl: „I když jsem neobratný v řeči, v poznání určitě nejsem.“ (2. Korinťanům 10:10; 11:6) Podobně i ty si můžeš vybudovat zdravou sebedůvěru tím, že si budeš vědom svých silných stránek a že budeš Boha prosit o pomoc při překonávání svých slabostí. Bůh ti určitě pomůže, stejně jako pomohl lidem v minulosti. (2. Mojžíšova 4:10)

Další způsob, který ti umožní ovládat emoce, je vytyčit si realistické cíle a připustit si určitá omezení. Vyvaruj se neobjektivního srovnávání s druhými. V Galaťanům 6:4 nám Bible dává moudrou radu: „Ať každý prokáže, jaké je jeho vlastní dílo, a pak bude mít příčinu k jásání vzhledem k sobě samému, a ne ve srovnání s někým jiným.“

Jak potlačit hněv

Dalším náročným problémem může být ovládnutí hněvu. Stejně jako Kate, o které jsme se zmínili na začátku, mnozí mladí lidé řeknou nebo udělají v hněvu věci, které jsou zraňující nebo destruktivní.

Je pravda, že hněvat se je někdy normální. Vzpomeň si však, jak to bylo s Kainem, prvním vrahem. Když se „rozpálil velkým hněvem“, Bůh ho varoval, že takový hněv může vést k závažnému hříchu. Zeptal se Kaina: „A ty, ty [hřích] ovládneš?“ (1. Mojžíšova 4:5–7) Kain se touto Boží radou neřídil. Ty však můžeš s Jehovovou pomocí hněv ovládnout, a tak se hříchu vyhnout.

A opět jsme u toho, že své myšlenky musí mít člověk pod kontrolou. V Příslovích 19:11 je uvedeno: „Pochopení člověka jistě zvolňuje jeho hněv, a je z jeho strany krásné, jestliže přejde přestupek.“ Když tě někdo rozzlobí, snaž se pochopit, proč tak jednal. Chtěl ti úmyslně ublížit? Je možné, že jednal impulzivně nebo  z neznalosti? Tolerováním chyb druhých budeš napodobovat Boží milosrdenství, a to ti pomůže pocity hněvu zmírnit.

Co ale v případě, že hněv je oprávněný? Písmo říká: „Zlobte se, a přece nehřešte.“ (Efezanům 4:26) Jestliže je to nutné, promluv si o celé záležitosti s tím člověkem, kterého se to týká. (Matouš 5:23, 24) Nebo nejlepší možná bude jednoduše to přejít, přestat se zlobit a věnovat se běžným denním činnostem.

Je zajímavé, že na to, jak hněv zvládáš, mohou mít vliv i tví přátelé. Bible proto dává pokyn: „Nedruž se s nikým, kdo je hněvivý; a nebudeš vcházet s mužem, který mívá záchvaty vzteku, aby ses důvěrně neseznámil s jeho stezkami a abys jistě nepřivodil léčku své duši.“ (Přísloví 22:24, 25)

Když budeš vyhledávat společnost lidí, kteří se snaží hněv ovládat, pomůže ti to rozvíjet sebeovládání. V křesťanském sboru svědků Jehovových je mnoho zralých lidí, kteří jsou starší a zkušenější než ty. Snaž se některé z nich lépe poznat. Všímej si, jak řeší problémy. Když se pak budeš potýkat s těžkostmi, možná ti dokážou poskytnout ‚obratné řízení‘. (Přísloví 24:6) Jacob, jehož slova byla citována na začátku, vypráví: „Neocenitelnou pomocí je pro mě zralý přítel, který mi připomene, co říká Boží slovo. Když si uvědomím, že Jehova mě miluje i přes nejistoty, které prožívám, dokážu se ovládnout a zůstat klidný.“

Další praktické kroky

Jedna populární učebnice uvádí: „Mnohé studie prokázaly, že tělesný pohyb vede k biochemickým změnám, které pak ovlivňují naši náladu. V závislosti na typu pohybu se mění hladina hormonů a kyslíku.“ Není tedy pochyb o tom, že tělesný pohyb je prospěšný. I Bible říká, že „tělesné cvičení má určitou cenu“. (1. Timoteovi 4:8, Today’s English Version) Mohl by sis vytvořit pravidelný program vhodného sportování? Může to mít na tvoje rozpoložení dobrý vliv. Je také prospěšné zdravě se stravovat.

Uvažuj i o tom, jakou hudbu a zábavu si vybíráš. Ve studii, která byla publikována v bulletinu The Harvard Mental Health Letter, se uvádí: „Sledování násilí . . . rozněcuje v člověku pocity hněvu a agrese. . . . Lidé, kteří se dívají na násilné filmy, se pak ve větší míře zabývají agresivními myšlenkami a zvyšuje se jim krevní tlak.“ Rozhoduj se tedy moudře, pokud jde o to, co budeš poslouchat nebo na co se budeš dívat. (Žalm 1:1–3; 1. Korinťanům 15:33)

Konečně, tím nejlepším způsobem, jak mít své emoce pod kontrolou, je vytvořit si blízké přátelství ke svému Stvořiteli. Vybízí nás, abychom s ním mluvili v modlitbě a vylili mu své srdce. „O nic nebuďte úzkostliví,“ nabádal apoštol Pavel. „Ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu . . ., a Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly.“ Ano, i ty můžeš získat vnitřní sílu, abys zvládl jakoukoli životní situaci. Apoštol Pavel dodal: „Ke všemu mám sílu mocí toho, kdo mi sílu předává.“ (Filipanům 4:6, 7, 13)

Dívka jménem Malika říká: „Naučila jsem se stále se k Jehovovi modlit. Vědomí, že se o mě zajímá, mi pomáhá zachovat klid a ovládat své emoce.“ S Boží pomocí se můžeš naučit ovládat své emoce i ty.

[Praporek na straně 19]

Klíčem k ovládání emocí je mít pod kontrolou své myšlenky

[Obrázek na straně 20]

Společenstvím se staršími lidmi se můžeš naučit ovládat své pocity