Přejít k článku

Přejít na obsah

Věnujte dětem potřebnou pozornost

Věnujte dětem potřebnou pozornost

 Co říká Bible

Věnujte dětem potřebnou pozornost

MĚL Boží Syn čas na to, aby se věnoval dětem? Někteří jeho učedníci se domnívali, že ne. Při jedné příležitosti nechtěli děti k němu pustit. Ježíš na to reagoval slovy: „Ať ke mně malé děti přicházejí; nepokoušejte se je zastavit.“ Potom se láskyplně obrátil ke skupině dětí a povídal si s nimi. (Marek 10:13–16) Ježíš tím ukázal, že je ochoten věnovat dětem svou pozornost. Jak mohou dnešní rodiče napodobit jeho příklad? Tím, že budou děti správně vést a trávit s nimi čas.

Je jisté, že zodpovědným rodičům leží na srdci blaho jejich dětí a žádným způsobem jim nechtějí uškodit. Dalo by se dokonce říct, že pro rodiče je „přirozené“ jednat s dětmi s úctou a s pochopením. Avšak Bible upozorňuje, že v naší době tuto ‚přirozenou náklonnost‘ mnozí lidé mít nebudou. (2. Timoteovi 3:1–3) Avšak i ti, kdo láskyplný zájem o děti mají, se mohou vždy v něčem zlepšit. Následující biblické zásady jsou tudíž vhodnou připomínkou pro rodiče, kteří chtějí pro své děti to nejlepší.

Poučujte děti, aniž byste je dráždili

Doktor Robert Coles, známý pedagog a výzkumný pracovník v oboru psychiatrie, kdysi řekl: „U dítěte se rozvíjí mravní cítění. Podle mého názoru nám touhu po určitém mravním řádu dal Bůh.“ Kdo by měl tuto touhu po morálním vedení uspokojit?

Efezanům 6:4 je vybídnutí: „Vy otcové, nedrážděte své děti, ale dál je vychovávejte v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování.“ Všimli jste si, že podle tohoto verše je povinnost vštěpovat dětem lásku k Bohu a hluboké ocenění pro Boží měřítka uložena výslovně otcům? Avšak v prvním verši 6. kapitoly dopisu Efezanům, kde apoštol Pavel dětem říká, aby poslouchaly ‚své rodiče‘, má na mysli jak otce, tak matku. *

Je jasné, že když otec v rodině chybí, musí se této povinnosti ujmout matka. Mnoho matek v neúplných rodinách úspěšně vychovalo své děti v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování. Když se ale matka vdá, vedení by se měl ujmout křesťanský manžel. Matka by měla při výchově a ukázňování dětí ochotně spolupracovat.

Jak ale můžete děti ukázňovat nebo vést, aniž byste je ‚dráždili‘? Žádný zvláštní návod na to neexistuje. Navíc, každé dítě je jiné. Rodiče by měli vážně uvažovat o tom, zda v jejich způsobu ukázňování je vždy patrná láska a úcta. Je zajímavé, že myšlenka nedráždit děti se objevuje také v dopise Kolosanům 3:21. Zde jsou otcové opět vybízeni: „Nepopouzejte své děti, aby nepodléhaly sklíčenosti.“

Někteří rodiče na své děti křičí. To nepochybně jejich děti popouzí. Bible však vybízí: „Ať je od vás odňata všechna zlomyslná hořkost a hněv a zloba a jekot a utrhačná řeč.“ (Efezanům 4:31) Bible také říká, že „Pánův otrok  . . . nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný“. (2. Timoteovi 2:24)

Věnujte jim čas

Věnovat dětem pozornost, kterou potřebují, také znamená, že jste v jejich prospěch ochotni vzdát se určitých požitků i osobního pohodlí. Bible říká: „Tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci; a budeš je vštěpovat svému synovi a mluvit o nich, když budeš sedět ve svém domě a když půjdeš po cestě a když budeš uléhat a když budeš vstávat.“ (5. Mojžíšova 6:6, 7)

Kvůli náročným finančním závazkům může dnes jen málo rodičů být se svými dětmi celý den. Pátá kniha Mojžíšova však zdůrazňuje, že rodiče si na děti musí najít čas. To vyžaduje dobrou organizaci a také určité oběti. Děti však takovou pozornost potřebují.

Podívejme se na výsledky jedné studie, které se zúčastnilo přes 12 000 dospívajících. Výzkumní pracovníci dospěli k tomuto závěru: „Nejlepší zárukou zdraví a nejsilnější zábranou proti rizikovému chování mladistvého je silné citové pouto k rodiči.“ Ano, děti velmi touží po pozornosti svých rodičů. Jistá matka se jednou svých dětí zeptala: „Kdybyste mohli mít všechno, na co si vzpomenete, co byste chtěli nejvíc?“ Všechny čtyři děti odpověděly: „Být víc pohromadě s tebou a taťkou.“

Být zodpovědným rodičem tudíž znamená uspokojovat potřeby svého dítěte — a to zahrnuje i duchovní poučování a budování úzkého vztahu mezi ním a vámi. Znamená to pomáhat dětem, aby z nich vyrostli tvůrčí, zdvořilí a čestní dospělí, kteří budou se svými bližními jednat laskavě, a tak přinášet slávu svému Stvořiteli. (1. Samuelova 2:26) Ano, rodiče, kteří své děti poučují a ukázňují podle Božích zásad, jednají zodpovědně.

[Poznámka pod čarou]

^ 7. odst. V prvním verši Pavel použil řecké slovo go·neuʹsin odvozené od slova go·neus, které znamená „rodič“. Avšak ve 4. verši použil řecké slovo pa·teʹres, jež znamená „otcové“.

[Obrázek na straně 13]

Křik může dítě stresovat

[Obrázek na straně 13]

Věnujte svým dětem čas