Přejít k článku

Přejít na obsah

Naše planeta bude zachráněna

Naše planeta bude zachráněna

 Naše planeta bude zachráněna

PŘEDCHOZÍ články jasně ukázaly, že je nemyslitelné, aby lidé využívali přírodní zdroje naší planety takovým tempem jako doposud. Je pravda, že představitelé různých zemí vynakládají upřímné úsilí, aby se snížila úroveň znečištění, aby se zamezilo odlesňování a aby se řešily  i další problémy životního prostředí. V roce 1972 OSN uspořádala konferenci o životním prostředí člověka, po níž v pravidelných intervalech následovaly další konference, na kterých se scházelo až 163 zemí, aby podpořily různé konkrétní plány. Čeho ale bylo skutečně dosaženo? „Je smutné, že tato bohatá sbírka smluv, plánů a jiných nástrojů nezabránila globálnímu úpadku životního prostředí,“ říká David Hunter, výkonný ředitel Centra pro mezinárodní zákony o životním prostředí. Pan Hunter navíc dodává, že „prakticky každý významný indikátor stavu životního prostředí ukazuje, že situace je dnes horší, než byla v době konání konference v roce 1992“.

Jak je možné, že za posledních třicet let, kdy se lidé zabývají otázkami životního prostředí, nebylo dosaženo žádného významného pokroku? Jedním důvodem je potřeba ekonomického růstu. Ekonomika všech zemí je poháněna spotřebitelskými výdaji obyvatel. K tomu je zapotřebí, aby se vyrábělo, a výroba zase vyžaduje dostatek základních surovin. Je to neustálý souboj, z něhož životní prostředí vychází jako poražený. Existuje tedy nějaké řešení?

Marná snaha

Důvod, proč lidské úsilí řídit své vlastní záležitosti tak žalostně selhává, je vysvětlen v Bibli. Prorok Jeremjáš řekl: „Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Ano, je zcela zřejmé, že tato slova jsou skutečně pravdivá.

Už jste se někdy procházeli v krásně udržované zahradě nebo v parku? Jistě na vás zapůsobila krása stromů, keřů a květin. Taková zahrada však nevyroste sama od sebe. Zkušení zahradníci musí strávit mnoho hodin stříháním stromů, sekáním trávníku a upravováním záhonů. Výsledek je nádherný. Teď si zkuste představit, jak by asi vypadala naše země, kdyby se jí věnovala taková láskyplná péče.

Náš Stvořitel si přál, aby právě takovou péči tato planeta dostávala. Ve zprávě o stvoření zaznamenané v Božím inspirovaném slově je uvedeno, že Jehova Bůh „vzal člověka a usadil ho v zahradě Eden, aby ji obdělával a pečoval o ni“. (1. Mojžíšova 2:15) Lidé dostali pokyn, aby se o zahradu Eden starali, a navíc měli tento ráj postupně rozšiřovat po celé zemi. (1. Mojžíšova 1:28)

Adam s Evou však přestali Boha poslouchat a jednali nezávisle. V důsledku toho se stali nedokonalými a ztratili příležitost starat se o ráj a rozšiřovat jeho hranice. (1. Mojžíšova 3:1–6, 23) Jelikož jsme jejich potomky, nedokonalost a hřích jsme po nich zdědili. (Římanům 5:12) Nesprávné zacházení s přírodními zdroji je pouze jedním příkladem toho, kam vede lidská snaha řídit své vlastní záležitosti nezávisle na Bohu. Je zřejmé, že lidé nedokáží vyřešit problémy, s nimiž se potýkají. Potřebujeme pomoc zvenčí.

Cesta k záchraně

Když žil na zemi Ježíš, učil své následovníky, aby se modlili: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Bible učí, že pod vládou Božího nebeského Království nastanou na zemi rajské podmínky. (Žalm 37:10, 11) Stromy a rostliny budou dávat plný výnos, aniž by bylo ničeno životní prostředí. (Žalm 72:16) Pod Božím vedením bude z celé země odstraněno znečištění a lidé se naučí žít v souladu s přírodou. Můžeme však těmto slibům opravdu věřit?

Bible říká, že země „nebude přivedena k potácení na neurčitý čas, nebo navždy“. (Žalm 104:5) Sám Bůh prohlásil, že přijde doba, kdy všichni lidé budou moci žít věčně a radovat se z mnoha požehnání, například z dobrého zdraví, hojnosti jídla a příjemného bydlení. Chtěli byste se o Božím záměru dozvědět více? Pak se zeptejte někoho ze svědků Jehovových. Jistě vám rád na základě Bible vysvětlí, jak bude naše planeta zachráněna.

[Obrázky na straně 10]

Pod Božím vedením bude lidstvo žít v souladu s přírodou

[Podpisek]

Dívka a zemědělec: © Jeremy Horner/Panos Pictures