Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdy bude AIDS minulostí?

Kdy bude AIDS minulostí?

 Kdy bude AIDS minulostí?

Již od dětství jsou mladí lidé zasypáváni informacemi o sexu, které vybízejí k promiskuitě. Další významnou a velmi běžnou cestou přenosu nákazy HIV je nitrožilní podávání drog. Vzhledem k tomu, že dnes je nezodpovědné chování všeobecně rozšířené, možná se ptáte, zda hrozba AIDS vůbec někdy skončí.

ZDRAVOTNÍCI jednoznačně poukazují na to, že základní strategií v boji proti AIDS je změna chování. Zpráva, kterou publikovala Střediska pro sledování a prevenci nemocí, říká: „Každá jednotlivá generace mladých lidí potřebuje zevrubné a průběžné zdravotní informace a intervenci, které by jim celý život pomáhaly vyhýbat se rizikovému chování, jež může mít za následek HIV infekci. Do takových komplexních programů by měli být zapojeni nejen rodiče, ale i pedagogové.“

Je jasné, že rodiče musí o tomto nebezpečí mluvit dříve, než děti dostanou zkreslené informace od svých vrstevníků nebo jiných lidí. Je pravda, že pro rodiče to není vždy snadné, ale dítěti to může zachránit život. Děti neztratí svou nevinnost, když je rodiče informují o sexu a o drogách. Naopak ochrání je to, aby o svou nevinnost nepřišly.

Rodičovské vedení je nezbytné

Ve starověku Bůh od svého lidu očekával, že rodiče budou své děti poučovat o pohlavním životě a o tom, jak si chránit zdraví. Je zajímavé, že zákony, které dostali starověcí Izraelité, obsahovaly jasná morální měřítka a také postupy, které je chránily před infekcí. (3. Mojžíšova 18:22, 23; 19:29; 5. Mojžíšova 23:12, 13) Jak měl být lid o těchto zákonech poučován? Jehova Bůh Izraelitům řekl: „Tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci.“ Především rodiče si museli uvědomovat,  jaký prospěch plyne z dodržování Božích zákonů a jaké následky má jejich porušování. Rodiče dostali tento pokyn: „Budeš je vštěpovat svému synovi a mluvit o nich, když budeš sedět ve svém domě a když půjdeš po cestě a když budeš uléhat a když budeš vstávat.“ (5. Mojžíšova 6:6, 7)

Slovo „vštěpovat“ jeden slovník definuje jako „učit a vtisknout něco stálým opakováním a napomínáním“. Je zřejmé, že k tomu je zapotřebí čas. Jestliže si rodiče udělají čas a poučují své syny a dcery o nebezpečí spojeném se zneužíváním drog a volným sexem, mají určitě větší šanci, že jejich děti nebudou jednat způsobem, který může vést k nákaze HIV a k dalším nemocem. *

Útěcha pro nemocné HIV/AIDS

Milionům lidí, kteří se touto nemocí již nakazili, však úsilí předcházet HIV/AIDS žádnou zvláštní útěchu nepřináší. Kromě tělesných projevů infekce mívají tito lidé často určitý cejch a setkávají se s odmítavým postojem. Proč? Častým, i když mylným názorem je, že HIV se přenáší běžným kontaktem. Obavy z nákazy HIV jsou pochopitelné, protože tato nemoc je nejen přenosná, ale také smrtelná. Někteří lidé však připustili, že jejich strach z nemocných se rozrostl do absurdních rozměrů. Stává se, že nemocným je odmítnuta léčba, jsou vyloučeni z církve, a někdy dokonce fyzicky napadáni.

Někteří lidé tvrdí, že AIDS je kletbou, kterou na ničemné lidi seslal Bůh. Je pravda, že kdyby mnozí z nemocných předtím jednali podle biblických zásad týkajících se morálky, drog a krve, nemuseli se nakazit. (Skutky 15:28, 29; 2. Korinťanům 7:1) Písmo však ukazuje, že nemoc není Božím trestem za nějaký konkrétní hřích. Bible naopak říká, že „Bůh nemůže být zkoušen zlými věcmi ani sám nikoho nezkouší“. (Jakub 1:13; Jan 9:1–3) Člověk, který dostal HIV nebo AIDS, protože nejednal podle biblických zásad, avšak později své jednání změnil, se nemusí obávat, že jej Bůh zavrhne.

To, že k chronicky nemocným lidem Bůh pociťuje soucit a lásku, je patrné z jednání jeho Syna Ježíše v době, kdy byl na zemi. Když Ježíš na svých cestách jednou potkal malomocného muže, byl ‚pohnut lítostí, vztáhl ruku a dotkl se ho‘. Použil svou zázračnou moc a tohoto muže uzdravil. (Marek 1:40–42) Ježíš se na nemocné lidi nedíval svrchu. V lásce, kterou jim projevoval, se dokonale zrcadlila láska jeho nebeského Otce. (Lukáš 10:22)

Nemocní s AIDS budou brzy vyléčeni

Zázračná uzdravení, která prováděl Ježíš, nás ujišťují o Boží lásce, ale svědčí ještě o něčem jiném. Bible totiž říká, že nyní Ježíš Kristus panuje v nebesích jako Král. (Zjevení 11:15) A již během své služby na zemi Ježíš prokázal, že má nejen moc, ale že je i ochoten vyléčit jakoukoli nemoc, která lidstvo postihuje. A přesně to záhy udělá.

Biblické proroctví nás ujišťuje, že brzy přijde doba, kdy „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný‘“. (Izajáš 33:24) I když lidstvo nedokázalo šíření AIDS zastavit ani najít účinnou léčbu pro všechny tyto nemocné, přesto si můžeme být jisti, že hrozba AIDS bude odstraněna. „Žehnej Jehovovi, má duše,“ řekl král David, „a nezapomínej na všechno jeho konání, jemu, který odpouští všechno tvé provinění, jenž uzdravuje všechna tvá onemocnění.“ (Žalm 103:2, 3)

Kdy se to stane? A co Bůh vyžaduje od těch, kdo by chtěli takové požehnání zažít? Doporučujeme vám, abyste se spojili se svědky Jehovovými, a tak se o tomto nádherném biblickém slibu dověděli více.

[Poznámka pod čarou]

^ 7. odst. Mnozí rodiče zjistili, že kniha Co se dozvídáme od Velkého učitele, kterou vydali svědkové Jehovovi, jim pomáhá postupně poučovat malé děti o sexu a o základních morálních zásadách.

[Praporek na straně 11]

Biblické proroctví nás ujišťuje, že již brzy „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný‘“

[Obrázek na straně 10]

Své děti můžete chránit tím, že je budete poučovat o otázkách sexu a o zneužívání drog

[Obrázek na straně 10]

Z Ježíšovy schopnosti a ochoty léčit nemocné poznáváme, co udělá v budoucnosti