Přejít k článku

Přejít na obsah

Jakou úlohu má rodič

Jakou úlohu má rodič

 Jakou úlohu má rodič

„JESTLIŽE vaše dítě bude cítit, že je součástí rodiny a že je milováno, jestliže mu pomůžete, aby bylo cílevědomé a zvídavé, pak se jeho mozek bude rozvíjet,“ říká Peter Gorski z Harvardovy lékařské fakulty. „Úlohou nás, rodičů, není zajistit perfektní funkci mozku dítěte, ale pomoci mu, aby z něj vyrostl zdravý, vyrovnaný a soucitný člověk.“

Pro vás, jako pro rodiče, musí být opravdu uspokojující vidět, že z vašeho dítěte vyrůstá morálně bezúhonný člověk, který je ohleduplný k druhým. Abyste toho dosáhli, je velmi důležité dávat mu dobrý příklad, být pro něj kamarádem a s volností řeči si s ním povídat a poučovat jej. Každé dítě se sice s určitými základními předpoklady pro morální jednání narodí, ale jak roste, rodiče mu musí tyto hodnoty postupně vštěpovat.

Kdo děti formuje?

Výzkumní pracovníci se rozcházejí v názoru na to, kdo má na formování dítěte největší vliv. Někteří z nich jsou přesvědčeni, že největší vliv mají vrstevníci. Jiní odborníci, jako například dr. T. Berry Brazelton a dr. Stanley Greenspan, zase říkají, že  při vytváření základů empatie hrají nesmírně důležitou úlohu rodiče.

Tento raný vývoj dítěte je později doplněn jeho životními zkušenostmi a vlivem vrstevníků. Je důležité, aby v rodinném prostředí byla dítěti projevována empatie a pochopení. Dítě je také třeba naučit, aby své pocity umělo zvládat zralým způsobem. Děti, jež jsou doma takto vedeny, pak většinou dokáží lépe spolupracovat s druhými a jednat s lidmi soucitně a s pochopením.

Vychovávat dítě již od útlého dětství je tvrdá práce. Abyste v tom uspěli — obzvláště u prvního dítěte —, je moudré obrátit se o radu k těm, kdo mají v tomto směru více zkušeností, a pak důsledně jednat způsobem, pro který jste se rozhodli. O tom, jak rozvíjet osobnost dítěte, napsali odborníci mnoho knih. To, co říkají, často odpovídá spolehlivým radám z Bible. Když zdravé zásady z Božího slova rodiče uplatňují, velmi jim to při výchově pomáhá. Podívejme se na následující praktické podněty.

Nešetřete projevy lásky

Děti jsou jako rostlinky, které se rozvíjejí a dobře se jim daří za předpokladu, že je jim pravidelně projevována láskyplná péče. Stejně jako voda a sluneční světlo vyživují mladou rostlinku a podporují její zdravý růst, tak i rodiče, kteří své dítě zahrnují projevy lásky — a to slovy i doteky —, podporují jeho duševní a citový rozvoj.

Bible jednoduše říká: „Láska buduje.“ (1. Korinťanům 8:1) Rodiče, kteří ve velké míře projevují svým dětem lásku, v podstatě napodobují Stvořitele, Jehovu Boha. V Bibli je zpráva o tom, že Ježíš při křtu uslyšel hlas svého Otce, jenž mu vyjádřil své schválení a náklonnost. Ačkoliv Ježíš byl už dospělý, jistě mu to dodalo klid a sebedůvěru. (Lukáš 3:22)

Náklonnost, kterou dítěti projevujete, ale také čtení před spaním, a dokonce i hry, které s ním hrajete, jsou v jeho rozvoji klíčovým prvkem. ‚Všechno, co dítě dělá, je pro něj další životní zkušeností,‘ říká dr. J. Fraser Mustard. ‚Už v době, kdy se učí lézt, je důležité, jak jej povzbuzujete a jak reagujete.‘ Rodičovská láska a zájem jsou pevným základem pro to, aby se vaše dítě mohlo rozvíjet a stal se z něj zodpovědný a zralý dospělý člověk.

Buďte dítěti kamarádem a povídejte si s ním

Tím, že se svým dítětem trávíte čas, vzniká mezi vámi pevné láskyplné pouto. Navíc tak rozvíjíte jeho schopnost  komunikovat. K tomu, aby se rodiče snažili vytvořit si s dítětem blízký vztah a aby k tomu využívali každou příležitost a jakoukoli vhodnou dobu, vybízí také Bible. (5. Mojžíšova 6:6, 7; 11:18–21)

Odborníci zabývající se problematikou rozvoje dítěte se shodují v tom, že čas, který rodiče s dítětem stráví, je mnohem důležitější než jakékoli drahé hračky či nějaká mimořádná akce. Příležitosti popovídat si mohou vzniknout při nenákladných a běžných činnostech. Například procházka s dítětem v parku, kdy pozorujete přírodu, může být ideální příležitostí pro podnětné otázky a rozvíjení jeho schopnosti komunikovat.

Písmo říká, že je „čas poskakovat“. (Kazatel 3:1, 4) Pro rozvoj dítěte po stránce duševní, emoční a sociální je bezstarostná hra něčím nepostradatelným. Podle dr. Mustarda je hra nejen cenná, ale naprosto nezbytná. Říká: „Mozkové spoje pro různorodé funkce vznikají u dětí především prostřednictvím hry.“ Hračky, které dítě používá při spontánní hře, mohou být velmi jednoduché, například prázdná lepenková krabice. Pro malé dítě jsou předměty každodenní potřeby, kterými si neublíží, stejně poutavé jako drahé elektronické hračky. *

Odborníci jsou přesvědčeni, že když má dítě nadměrné množství aktivit organizovaných dospělými, může to bránit rozvoji jeho představivosti a kreativity. Doporučuje se, aby to rodiče nepřeháněli. Umožněte dítěti, aby si svůj malý svět prozkoumalo samo a aby vyzkoušelo svou vynalézavost. Často si najde něco, čím se zabaví. Vaším úkolem je však sledovat, zda si hraje tak, aby si neublížilo.

Udělejte si na něj čas

Pokud má z dítěte vyrůst vyrovnaný dospělý, nedílnou součástí výchovy je poučování. Mnozí rodiče si proto každý den vyhradí čas na to, aby svému dítěti nahlas četli. Při této příležitosti jej mohou poučovat o vhodném chování, ale také mu vštěpovat morální hodnoty na základě toho, co říká náš Stvořitel. Z Bible se dozvídáme, že věrný učitel a misionář Timoteus ‚znal svaté spisy od útlého dětství‘. (2. Timoteovi 3:15)

Když se malým dětem čte, může to podporovat vytváření synaptických spojů. Důležité je, aby předčítal člověk, který je vnímavý a má o dítě zájem. Profesorka pedagogiky Linda Siegelová upozorňuje, že  důležitý je také obsah toho, co se čte. Říká: „Mělo by to dítě bavit.“ Kromě toho se snažte číst mu pravidelně a ve stejnou denní dobu. Pak se na čtení začne těšit.

K poučování patří také ukázňování. Z láskyplného ukázňování mohou mít užitek i malé děti. „Syn je moudrý tam, kde je otcovské ukázňování,“ říkají Přísloví 13:1. Pamatujte však, že ukázňování má mnoho forem. Může se jednat o slovní usměrnění, odepření něčeho, co má dítě rádo, nebo o jiný trest. Doktor Brazelton, kterého jsme dříve citovali, říká, že ukázňovat znamená „učit dítě, jak ovládat své pocity a jednání. Pro dítě je velmi důležité, aby jasně vědělo, kde jsou konkrétní hranice, které se podvědomě snaží najít. Ukázňování by mělo být po lásce hned druhou nejdůležitější věcí, kterou dítěti dáváte.“

Jak můžete zajistit, aby vaše rodičovské ukázňování přineslo žádoucí výsledky? Dítě potřebuje rozumět tomu, proč je ukázňováno. Když jej usměrňujete, dělejte to tak, aby cítilo, že vám na něm záleží a že jej milujete.

Úsilí, které přineslo ovoce

Fred měl ve zvyku číst své dceři před spaním již od doby, kdy byla velmi malá. Časem si všiml, že jeho dcerka mnohé příběhy zná nazpaměť a dokáže rozpoznat některá slova v knize. Další otec, který svým dětem pravidelně čte, je Chris. Snažil se číst jim různé knížky. Když děti byly hodně malé, používal ilustrace v knize Moje kniha biblických příběhů, aby je poučoval po morální i duchovní stránce. *

Jiní rodiče se snaží doplňovat čtení dalšími aktivitami — kreslením, hrou na hudební nástroj, rodinnými výlety do zoologické zahrady nebo kempinkem. Tyto příležitosti mohou rodiče využívat k tomu, aby své dítě poučovali a aby do jeho vnímavého srdce a mysli vštěpovali dobré morální hodnoty a zásady jednání.

Vyplatí se toto úsilí? Rodiče, kteří se maximálně snaží, aby v pokojném a stabilním prostředí uplatňovali uvedené praktické rady, mají daleko větší šanci, že jejich dítě získá pozitivní postoj. Pokud u svého dítěte budete v prvních letech života rozvíjet schopnost přemýšlet a komunikovat, značně tím podpoříte jeho morální i duchovní vlastnosti.

Již před mnoha staletími Bible jasně uvedla: „Vychovej chlapce podle cesty, která je pro něho; i když zestárne, neodbočí z ní.“ (Přísloví 22:6) Při výchově dětí mají rodiče zcela jistě nezastupitelnou roli. A tak projevujte svým dětem ve velké míře lásku. Věnujte jim čas, poučujte je a usměrňujte. Přinese to štěstí jim i vám. (Přísloví 15:20)

[Poznámky pod čarou]

^ 15. odst. Viz článek „Africké hračky zdarma“, který vyšel v Probuďte se! z 22. března 1993.

^ 23. odst. Vydali svědkové Jehovovi. Další kniha, kterou také vydali svědkové Jehovovi a kterou mnozí rodiče s úspěchem používali k poučování malých dětí, se jmenuje Co se dozvídáme od Velkého učitele.

[Rámeček na straně 7]

Jak si můžete hrát s kojencem

▪ Kojenci se dokáží soustředit jen velmi krátce, a proto si s nimi hrajte jen tak dlouho, dokud je to baví.

▪ V případě, že dáte dítěti hračku, ujistěte se, že mu neublíží a že stimuluje jeho smysly.

▪ Při hře vytvářejte podněty, na které může dítě reagovat. Malým dětem se líbí, když mohou určitou činnost opakovat stále znovu, například když jim zvedáte hračku, kterou zase upustí.

[Podpisek]

Zdroj: Clinical Reference Systems

[Rámeček a obrázek na straně 10]

Když čtete svým dětem

▪ Používejte správný způsob vyjadřování a výslovnost. Dítě se učí jazyk tím, že naslouchá mluvě svých rodičů.

▪ Malým dětem ukazujte a pojmenovávejte postavy a předměty zobrazené v dětských knížkách.

▪ Pro starší dítě vybírejte knížky, které pojednávají o jeho oblíbených námětech.

[Podpisek]

Zdroj: Pediatrics for Parents

[Obrázky na straně 8 a 9]

Věnujte spolu s dětmi čas příjemné odpočinkové činnosti