Přejít k článku

Přejít na obsah

Co to znamená být hlavou rodiny?

Co to znamená být hlavou rodiny?

 Co říká Bible

Co to znamená být hlavou rodiny?

BIBLE uvádí: „Hlavou ženy je . . . muž.“ (1. Korinťanům 11:3; Efezanům 5:23) Mnozí lidé, kteří říkají, že si Bible váží, však tuto zásadu považují nejen za zastaralou, ale také za nebezpečnou. „Je-li nauka, že by se ženy měly ‚s radostí podřizovat‘ [svým manželům], dovedena do extrému, může vést k tělesnému i citovému týrání,“ uvedli jedni manželé. Je smutné, že zneužívání postavení hlavy je všeobecně rozšířené a běžné. Jedna publicistka píše: „Bití manželky je v mnoha zemích považováno za součást přirozeného řádu věcí, za neodvolatelné právo mužů oslavované v písních, pořekadlech a svatebních obřadech.“

Někteří lidé naznačují, že k takové brutalitě vede právě biblická zásada, že muž je hlavou. Skutečně však biblická nauka o tom, že muž je hlavou, snižuje ženy a podporuje domácí násilí? A co to vlastně znamená být hlavou rodiny? *

Být hlavou neznamená být tyranem

Biblická zásada, že muž je hlavou, je láskyplným opatřením a rozhodně nemá nic společného s tyranií. To, že muži často brutálně panují nad svými manželkami, je důsledkem toho, že lidé přestali dbát na zákony stanovené Bohem. (1. Mojžíšova 3:16) Od událostí, k nimž došlo v zahradě Eden, muži často zneužívají  svou moc a krutě zacházejí s druhými, včetně žen a dětí.

To však nikdy nebylo Božím záměrem. Jehova si oškliví ty, kdo zneužívají svou autoritu. Odsoudil Izraelity, kteří ‚jednali zrádně‘ se svými manželkami. (Malachiáš 2:13–16) Bůh navíc prohlašuje, že „každého, kdo miluje násilí, jeho duše jistě nenávidí“. (Žalm 11:5) Ti, kdo bijí a tyranizují svou manželku, tedy v žádném případě nemohou použít Bibli k ospravedlnění svých násilných činů.

Co to znamená být hlavou rodiny?

Postavení hlavy je základním opatřením, které Bůh používá k udržení pořádku v celém svém stvoření. Každý kromě Boha samotného je někomu odpovědný. Muži jsou podřízeni Kristu, děti jsou podřízeny rodičům a všichni křesťané jsou podřízeni vládám. Bohu je podřízen i Ježíš. (Římanům 13:1; 1. Korinťanům 11:3; 15:28; Efezanům 6:1)

Podřízenost vůči autoritě je nezbytným předpokladem pro stabilní společnost, v níž vládne pořádek. Podobně i podřízenost vůči hlavě rodiny je nezbytná pro vybudování pevné, šťastné a pokojné rodiny. Na tom nic nemění ani fakt, že v rodině manžel nebo otec chybí. V takových rodinách přebírá úlohu hlavy matka. Pokud chybějí oba rodiče, může úlohu hlavy plnit nejstarší dítě nebo někdo z příbuzných. Za všech okolností však mají členové rodiny užitek z toho, když projevují patřičnou úctu tomu, kdo je vedením rodiny pověřen.

Klíčem tedy není odmítnout zásadu vedení prostřednictvím hlavy, ale naučit se být hlavou a správně tuto zásadu uplatňovat. Apoštol Pavel vybízel křesťanské manžely, aby byli hlavou své domácnosti, „jako i Kristus je hlavou sboru“. (Efezanům 5:21–23) Poukázal tak na to, že způsob, jakým Kristus zachází se sborem, je pro hlavu rodiny dokonalým měřítkem. Jaký příklad v tomto ohledu tedy Ježíš dal?

Jakožto Mesiáš a budoucí Král měl Ježíš autoritu od samotného Boha a byl mnohem inteligentnější a ve všem zkušenější než jeho učedníci. Přesto s nimi jednal s láskou, vřelostí a soucitem. Nikdy nebyl drsný, neústupný nebo nepřiměřeně náročný. Nedával okázale najevo svou autoritu ani nedělal to, že by všem kolem sebe neustále připomínal, že je Boží Syn. Ježíš byl pokorný a ponížený v srdci. Proto ‚bylo jeho jho příjemné a jeho náklad lehký‘. (Matouš 11:28–30) Ježíš byl díky tomu přístupný a rozumný. Pavel upozornil na to, že Ježíš miloval sbor do té míry, že ‚se za něj vydal‘. (Efezanům 5:25)

Jak může hlava rodiny napodobovat Ježíšův příklad?

Jak může hlava rodiny napodobovat Kristovy vlastnosti? Muž, který je zodpovědnou hlavou, dává najevo zájem o tělesné i duchovní blaho své rodiny. Snaží se věnovat patřičný čas a pozornost potřebám rodiny jako celku i jejím jednotlivým členům. Zájmy jeho manželky a dětí se stávají jeho vlastními. * (1. Korinťanům 10:24; Filipanům 2:4) Uplatňuje ve svém životě biblické zásady a nauky, a tím si získává úctu a podporu manželky i dětí. Díky jeho láskyplnému vedení mohou společným úsilím úspěšně zvládnout jakékoli problémy. To je biblický způsob, jak být hlavou rodiny. Když podle toho manžel jedná, buduje šťastnou rodinu, která přináší Bohu slávu a chválu.

Muž, který je moudrou hlavou rodiny, je také pokorný. Ochotně se omluví, i když pro něj nemusí být jednoduché přiznat chybu. Bible říká, že „v množství rádců je záchrana“. (Přísloví 24:6) Ano, pokora podněcuje manžela, aby se ve všech případech, kdy je to vhodné, aktivně zajímal o názor manželky a dětí a naslouchal jim. Pokud tedy křesťanský manžel napodobuje Ježíše, pak jeho vedení přináší rodině štěstí a bezpečí, ale také tím ctí a oslavuje Původce rodiny, Jehovu Boha. (Efezanům 3:14, 15)

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. Tento článek rozebírá především úlohu manžela a otce, ale ze zásad týkajících se hlavy rodiny mohou mít užitek i svobodné matky a také sirotci, kteří se musí starat o své sourozence.

^ 14. odst. Kniha Tajemství rodinného štěstí, kterou vydali svědkové Jehovovi, poskytuje praktické podněty, jak se láskyplně starat o rodinu.

[Obrázek na straně 26]

Rozumný manžel bere v úvahu názory manželky a dětí