Přejít k článku

Přejít na obsah

Usilujte o pokojné pracovní vztahy

Usilujte o pokojné pracovní vztahy

 Usilujte o pokojné pracovní vztahy

PROČ někteří lidé začnou šikanovat druhé? Bible nám pomáhá pochopit, čím to je. Ukazuje, že žijeme v „posledních dnech“ tohoto systému věcí, kdy jsou ‚kritické časy, s nimiž je těžké se vyrovnat‘. Říká, že v tomto období mnozí lidé „budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou“. (2. Timoteovi 3:1–5) Uvedené jednání je v této neklidné době velmi rozšířené, a mobbing je jedním z jeho ohavných důsledků. Jak tedy můžete usilovat o pokojné vztahy na pracovišti?

Řešení konfliktů

Šikanování často začíná nevyřešeným konfliktem mezi spolupracovníky. A tak, aniž byste se pletli do osobních záležitostí jiných lidí, okamžitě věnujte pozornost nedorozuměním, která se vás osobně týkají. Taktně a s úctou uklidněte zraněné city druhých. Přistupujte ke svým kolegům jako k jednotlivcům, a ne jako ke skupině. Pokud se zdá, že někdo proti vám něco má, snažte se to urovnat. Mějte na paměti tento Ježíšův pokyn: „Hodlej rychle vyřešit záležitosti s tím, kdo si na tebe stěžuje.“ (Matouš 5:25)

Navíc z dobré komunikace mají užitek všichni. Snažte se tedy komunikovat se svým  nadřízeným přátelsky a uctivě, aniž byste vyvolávali dojem, že vám jde jen o jeho přízeň. Pamatujte také, že dobrá komunikace s lidmi ve stejném postavení i s podřízenými pomáhá překonávat stres. Král Šalomoun napsal: „Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány, ale v množství rádců je uskutečnění.“ (Přísloví 15:22)

Rozhodně tedy usilujte o to, abyste dobře vycházeli s každým spolupracovníkem. To neznamená, že uděláte všechno pro to, abyste se líbili lidem, či budete slabošsky souhlasit se vším, co se od vás požaduje, nebo se za cenu zachování pokoje zpronevěříte svým zásadám. Vřelý a přátelský přístup nicméně může napjatou atmosféru uvolnit. Dávejte si pozor nejen na to, co říkáte, ale také, jak to říkáte. I v tomto směru dává Bible rozumné rady: „Odpověď, když je mírná, odvrací vztek.“ (Přísloví 15:1) „Klidný jazyk je stromem života.“ (Přísloví 15:4) „Trpělivost zapůsobí na velitele.“ (Přísloví 25:15) „Ať je váš výrok vždy s milostivostí, okořeněný solí, abyste věděli, jak byste měli každému odpovědět.“ (Kolosanům 4:6)

„Ať se vaše rozumnost stane známou“

Křesťanům ve Filipech apoštol Pavel radil: „Ať se vaše rozumnost stane známou všem lidem.“ (Filipanům 4:5) Jednejte podle této rady a stanovte si rozumná měřítka chování. Nebuďte ani příliš sebejistí, ani příliš ostýchaví. V případě, že vás kolegové zesměšňují, neoplácejte jim stejnou mincí. Tím, že nebudete respektovat hranici mezi dobrým a špatným chováním, totiž nic nezískáte. Ale pokud jednáte s druhými uctivě a důstojně, je pravděpodobnější, že se k vám budou chovat také tak.

Přemýšlejte nejen o svém chování, ale také o tom, jak se oblékáte. Zeptejte se sami sebe: ‚Jaký dojem vyvolává mé oblečení? Působím provokativně? Nebo zanedbaně? Očekává se ode mě vyšší standard oblékání?‘

Ve většině kultur jsou pracovití a svědomití pracovníci respektováni a vysoce ceněni. Snažte se tedy vysloužit si úctu svou kvalitní prací. Buďte spolehliví a důvěryhodní. To neznamená, že si kvůli každému úkolu budete dělat zbytečné starosti. Jedna žena, která zažívala šikanu na pracovišti, později připustila, že si to do určité míry zavinila sama. „Chtěla jsem být perfektní,“ říká o tom. Časem si uvědomila, že dokonalost je nedosažitelný cíl: „Jsem dobrá pracovnice, ale to neznamená, že musím dělat všechno perfektně.“

Nebuďte přecitlivělí na negativní poznámky. Ne každá neoprávněná kritika znamená šikanování. V Bibli jsou zapsána slova krále Šalomouna: „Neukvapuj se ve svém duchu,  takže by ses urazil... Nepřikládej také srdce ke všem slovům, která snad mluví lidé... Tvé vlastní srdce totiž dobře ví, že jsi, ano ty, mnohokrát svolával zlo na jiné.“ (Kazatel 7:9, 21, 22)

Je pravda, že ani když budete jednat podle těchto moudrých zásad, není to zárukou, že se nikdy nestanete obětí šikany. Přes veškeré úsilí se na vás někteří kolegové mohou zaměřit. Co potom?

Vyhledejte pomoc

„Když mě kolegové několik měsíců přezírali, prožíval jsem citový zmatek,“ připouští Gregory. Pro oběti šikany je typické, že pociťují celou škálou bolestných emocí, jako je hněv, zmatek, pocit viny, hanby a bezcennosti. Tlak, který za takových okolností vzniká, může způsobit, že i jinak vyrovnaný člověk propadne zoufalství. Bible říká, že „pouhý útlak ... může způsobit, že moudrý jedná pomateně“. (Kazatel 7:7) Co se dá v takové situaci dělat?

Ze studií vyplývá, že nejlepší je nesnažit se zvládnout to sám. Kde ale může oběť šikany najít pomoc? Některé větší podniky zavedly určitá opatření na pomoc zaměstnancům, kteří se domnívají, že jsou šikanováni. Tyto firmy jsou si vědomy toho, že je v jejich vlastním zájmu šikanu vymýtit. Podle jednoho odhadu zaměstnanci, kteří někoho šikanují, věnují této činnosti až 10 procent pracovní doby. Pokud tedy podnik nabízí šikanovaným pomoc, měli by ji využít. To znamená, že nějaký neutrální poradce — ze zaměstnavatelské organizace nebo mimo ni — by měl zajistit, aby se situace prodiskutovala se všemi zúčastněnými a aby byly stanoveny zásady jednání na pracovišti.

Jednoznačná pomoc neexistuje

Je však třeba připustit, že žádná naprosto spolehlivá pomoc neexistuje. I ti, kdo uplatňují biblické zásady uvedené v tomto článku, možná zjišťují, že špatné zacházení v zaměstnání trvá dál. Tito lidé si ale mohou být jisti, že Bůh Jehova si určitě všímá jejich vytrvalosti a úsilí projevovat bohulibé vlastnosti navzdory překážkám. (2. Paralipomenon 16:9; Jeremjáš 17:10)

Někteří lidé se vzhledem k intenzitě a frekvenci šikanování rozhodnou, že si najdou jiné zaměstnání. Jiní možná takovou možnost nemají, protože pracovních míst je málo a nejsou žádné jiné zdroje obživy. Monice, o které byla zmínka v předešlém článku, se problém šikany časem vyřešil, protože hlavní agresor z pracoviště odešel. Atmosféra se zklidnila, takže Monika mohla stáž dokončit a najít si zaměstnání jinde.

Peterovi, o němž byla zmínka v prvním článku, se velmi ulevilo, když předčasně odešel do penze. I v době šikanování mu však velmi pomáhala jeho manželka. „Věděla, co prožívám, a byla pro mě velkou oporou,“ říká Peter. Během těchto náročných situací však Monice i Peterovi, kteří jsou svědkové Jehovovi, přinášela útěchu především jejich víra. Věnovali se veřejné službě, čímž posilovali svou sebeúctu, a společenstvím se spoluvěřícími si vytvářeli pevná přátelství.

Ať jste tedy v jakékoli situaci, nejlépe uděláte, když na pracovišti budete usilovat o dobré vztahy. Pokud zažíváte šikanu, snažte se jednat podle vybídky apoštola Pavla: ‚Nikomu neodplácejte zlé zlým. Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem. Nedejte se přemoci zlem, ale neustále přemáhejte zlo dobrem.‘ (Římanům 12:17–21)

[Praporek na straně 8]

Přátelský přístup může uvolnit napjatou atmosféru

[Praporek na straně 9]

„Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ — ŘÍMANŮM 12:18

[Obrázek na straně 8]

Nedorozuměním, která se vás osobně týkají, věnujte okamžitou pozornost