Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 24. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Co Abraham koupil od synů Cheta za 400 stříbrných šekelů? (1. Mojžíšova 23:16–20)

2. Čeho se týkala dvě znamení, která Gideon požadoval jako důkaz, že Bůh mu v boji s Midianity poskytne pomoc? (Soudci 6:36–40)

3. O jakém typu stavby je zmínka pouze v biblických knihách Paralipomenon, Nehemjáš, Ester a Daniel? (Daniel 8:2)

4. Co Achana lákalo tak silně, že neposlechl Boží příkaz a způsobil porážku Izraelitů u Aie? (Jozue 7:21)

5. Čím mají být manželské dvojice podle slov, která Bůh vyřkl po stvoření Adamovy manželky? (1. Mojžíšova 2:24)

6. Jaké spiritistické zvyklosti jsou v Bibli odsouzeny? (5. Mojžíšova 18:10, 11)

7. Jak král Ahasverus oslavil to, že se Ester stala královnou? (Ester 2:18)

8. Co Ježíš předpověděl, že se bude jeho učedníkům dít kvůli jeho jménu? (Matouš 10:22)

9. Kdo byla Midianka, kterou Zimri přivedl do izraelského tábora, aby s ní měl nemravný styk, a kterou Pinechas zabil? (4. Mojžíšova 25:15)

10. Kdo je popisován ve 31. kapitole Přísloví? (Přísloví 31:10)

11. Jakým slovem začíná každá ze tří částí Micheášova proroctví proti Samaří a Jeruzalému? (Micheáš 1:2; 3:1; 6:1)

12. Kdo měl na svědomí vraždu Davidova prvorozeného syna Amnona, ale později dostal od Davida milost? (2. Samuelova 13:32, 33)

13. Proč Mikal, manželka Davida, ‚jím začala ve svém srdci pohrdat‘, což mělo za následek, že zůstala bezdětná? (2. Samuelova 6:14–16, 20–23)

14. S jakou událostí je v Bibli spojován Armagedon? (Zjevení 16:14, 16)

15. Proč davy v Lystře najednou změnily postoj k Pavlovi a místo pokusů obětovat mu chtěly Pavla kamenovat? (Skutky 14:19)

16. Co udělal Petr, když chtěl Ježíše ochránit před vojáky, kteří jej přišli zatknout? (Jan 18:10)

17. K čemu se při třetím pokušení v pustině snažil Ďábel přimět Ježíše? (Matouš 4:9)

18. Jaká látka je v Bibli použita k označení hříchu a zkaženosti? (Matouš 16:6)

19. Moudrost kterých mužů údajně převyšoval Šalomoun? (1. Královská 4:31)

 Odpovědi ke kvízu

1. Rodinné pohřební místo

2. Rosy a rouna

3. O hradu

4. Kromě stříbra a zlata i „úřední oděv ze Šinaru“

5. „Jedním tělem“

6. Věštění, magie, hledání znamení, kouzelnictví, spoutávání jiných zaklínáním, konzultování médií, spiritistické předpovědi a tak dále

7. Uspořádal velkou hostinu, udělil amnestii v celé říši a dával dary

8. Budou „předmětem nenávisti“

9. Kozbi, dcera Curova

10. ‚Schopná manželka‘

11. „Slyšte“

12. Davidův třetí syn, Absalom

13. Nelíbilo se jí, že David svou radost vyjadřuje tím, že „poskakuje a tančí před Jehovou“

14. S ‚válkou velikého dne Boha Všemohoucího‘

15. Přišli totiž Židé z Antiochie a Ikonia a přemluvili je k tomu

16. Vytáhl meč a usekl otroku Malchovi ucho

17. Aby mu prokázal „akt uctívání“

18. Kvas (kvasnice)

19. Etana, Hemana, Kalkola a Dardy