Přejít k článku

Přejít na obsah

Lze špatné návyky překonat?

Lze špatné návyky překonat?

 Co říká Bible

Lze špatné návyky překonat?

SPISOVATEL Mark Twain jednou vtipně poznamenal: „Přestat kouřit je ta nejsnazší věc na světě. Sám jsem to dokázal už tisíckrát.“ S tímto pravdivým výrokem budou nepochybně souhlasit mnozí lidé. Je jim jasné, že určité návyky jsou morálně špatné, a dokonce škodlivé. Tito lidé ale také jasně chápou, že není vůbec snadné vzepřít se jim a překonat je. Návyky mohou během let hluboce zakořenit a mohou mimořádně silně vzdorovat úsilí, abychom je změnili. Snaha ovládnout nesprávné touhy může být vyčerpávající, a dokonce bolestná.

Podle lékaře Anthonyho Danielse, který ošetřuje vězně, provinilci často tvrdí, že jsou svým nutkáním a nízkými touhami beznadějně zotročeni. Říkají, že když se člověk stane obětí zlozvyku, „ovládá jej hrozné nutkání, jemuž není schopen odolat“. Pokud by toto tvrzení bylo pravdivé, těžko bychom mohli nést odpovědnost za to, co jsme pod takovým vlivem udělali. Jsme ale bezmocnou obětí svých sklonů a tužeb? Nebo lze špatné návyky překonat? Směrodatnou odpověď najdeme v Bibli.

Touhy versus činy

Bible jasně říká, že za své činy neseme před Bohem odpovědnost. (Římanům 14:12) Bůh od nás také požaduje, abychom žili v souladu s jeho spravedlivými měřítky. (1. Petra 1:15) Je náš Stvořitel a ví, co je pro nás nejlepší. Mnohé běžné zvyky v tomto světě jsou podle Božích měřítek zcela nepřijatelné. (1. Korinťanům 6:9, 10; Galaťanům 5:19–21) Nicméně v tom, co Bůh od nedokonalých lidí očekává, je realistický a má pro ně pochopení. (Žalm 78:38; 103:13, 14)

Žalmista napsal: „Kdyby provinění byla to, na co dáváš pozor, Jah, Jehovo, kdo by mohl obstát?“ (Žalm 130:3) Jehova ví velmi dobře, že „sklon lidského srdce je špatný od jeho mládí“. (1. Mojžíšova 8:21) Kvůli tomu, co jsme zdědili po genetické stránce, ale také kvůli vrozené slabosti i zážitkům z minulosti, se špatným myšlenkám a touhám nedokážeme zcela vyhnout. Proto od nás Jehova ve své lásce nevyžaduje dokonalost. (5. Mojžíšova 10:12; 1. Jana 5:3)

Tento ohled ze strany Boha nás však nezbavuje povinnosti ovládat své špatné touhy. Apoštol Pavel přiznal, že proti nesprávným touhám musí bojovat i on, ale nevzdal se. (Římanům 7:21–24) „Tluču do svého těla,“ řekl, „a vedu je jako otroka.“ Proč? Abych „sám nebyl nějak neschválen“. (1. Korinťanům 9:27) Ano, základním předpokladem k tomu, abychom proti nesprávným sklonům a návykům začali bojovat, je sebeovládání. Díky němu nad nimi také nakonec můžeme zvítězit.

Každý se může změnit

Podle vědců, kteří se zabývají chováním, jsme se špatným i dobrým návykům naučili v průběhu doby. Pokud to tak je, pak se špatným  návykům určitě můžeme také odnaučit. Ale jak? „Uvažujte o tom, jaký užitek budete mít z toho, že špatné návyky opustíte,“ říkají autoři knihy o zvládání stresu. Potom „si sepište, v čem by vám změna chování mohla život zlepšit“. Zaměříte-li se totiž na prospěch, který vám změna negativního chování přinese, může to pro vás být motivací.

Uvažujte o vybídce apoštola Pavla, že máme být ‚obnoveni v síle, která podněcuje naši mysl‘. (Efezanům 4:22, 23) Tato síla je náš převažující myšlenkový sklon. Můžeme jej přeměnit tím, že se přimkneme blíže k Bohu a budeme pěstovat ocenění pro jeho měřítka. Vědomí, že děláme Jehovovi radost, nás totiž bude k potřebným změnám motivovat. (Žalm 69:30–33; Přísloví 27:11; Kolosanům 1:9, 10)

Zbavit se špatných návyků, jež nás ovládaly mnoho let, je samozřejmě obtížné. Zápas, který nás čeká, bychom neměli podceňovat. Určitě dojde i k nezdarům a selháním. Můžeme si ale být jisti, že postupem času to bude stále snadnější. Čím více na tom budeme pracovat, tím více se nový způsob jednání bude stávat součástí naší osobnosti.

Ten, kdo miluje Boha, také může s jistotou očekávat, že od něj dostane pomoc a požehnání. Pavel slibuje: „Bůh je věrný a nedovolí, abyste byli pokoušeni nad to, co můžete snést, ale . . . poskytne také východisko, abyste [pokušení] mohli snášet.“ (1. Korinťanům 10:13) Jehova Bůh brzy zničí tento ničemný systém věcí a všechna jeho pokleslá lákadla, pokušení a touhy. (2. Petra 3:9–13; 1. Jana 2:16, 17) Všichni nedokonalí lidé, kteří tuto událost přežijí, budou časem úplně a natrvalo uzdraveni — tělesně, duševně i citově. Bůh slibuje: „Dřívější věci nebudou připomínány ani nevstoupí do srdce.“ (Izajáš 65:17) Mezi tyto „dřívější věci“ budou nepochybně patřit i znepokojující touhy. Taková nádherná vyhlídka jistě stojí za to, abychom se dnes maximálně snažili nepoddávat se špatným návykům a bojovat s nimi.

[Rámeček a obrázky na straně 21]

JAK SE ŠPATNÝCH NÁVYKŮ ZBAVIT

1. Rozpoznejte špatné návyky a přiznejte si je. Zeptejte se sami sebe: ‚Je pro mě tento návyk skutečně prospěšný? Obtěžuje druhé? Má negativní vliv na mé zdraví, finanční situaci, životní pohodu, rodinu nebo pokoj mysli? Jak by se můj život zlepšil, kdybych se tohoto návyku zbavil?‘

2. Nahraďte špatný návyk něčím pozitivním. Trávíte například příliš mnoho času na internetu a možná se i díváte na nevhodný materiál? Naplánujte si tedy na tuto dobu užitečné čtení, studium nebo cvičení.

3. Sledujte, zda děláte pokrok. Každý den několik minut uvažujte o tom, jaký pokrok jste udělali. Pokud se ke špatnému návyku vrátíte, prozkoumejte, jaké okolnosti k tomu vedly.

4. Požádejte o pomoc druhé. Řekněte přátelům a rodině, že se snažíte s určitým návykem skončit, a požádejte je, aby vás upozornili, pokud budou mít pocit, že se k němu zase vracíte. Promluvte si s těmi, kdo stejný návyk úspěšně překonali. (Přísloví 11:14)

5. Buďte vyrovnaní a realističtí. Neočekávejte okamžitý úspěch. Některé návyky se vytvářely celá léta a bude obtížné je změnit.

6. Modlete se k Bohu. S Boží pomocí můžete každý špatný návyk překonat. (Žalm 55:22; Lukáš 18:27)