Přejít k článku

Přejít na obsah

Je nadměrné pití skutečně tak špatné?

Je nadměrné pití skutečně tak špatné?

 Co říká Bible

Je nadměrné pití skutečně tak špatné?

OPILOST, kterou herci předstírají, aby lidi rozesmáli, je již mnoho let nedílnou součástí divadelních a filmových představení. Tento druh humoru ukazuje na rozporuplný postoj mnoha lidí, protože silné pití sice pokládají za slabost, ale v jejich očích je v podstatě neškodné.

Ve skutečnosti to samozřejmě není nic k smíchu. Světová zdravotnická organizace řadí zneužívání alkoholu mezi největší zdravotní rizika na světě. Zneužívání alkoholu je co do počtu úmrtí a chorob údajně hned za závislostí na tabáku a způsobuje více úmrtí a onemocnění než jakákoli jiná návyková látka. Ročně stojí ekonomiku Spojených států přes 184 miliard dolarů.

Navzdory těmto smutným skutečnostem mnozí lidé nebezpečnost nadměrného pití stále podceňují. Uznávají sice škodlivé účinky dlouhodobého pití, ale nevidí nic špatného na tom, když to s alkoholem čas od času přeženou. Mladí lidé v některých částech světa pokládají to, že se zpijí, za jakousi vstupenku do světa dospělých. I přes důrazné varování zdravotnických organizací výrazně stoupá ve všech věkových kategoriích takzvané „binge drinking“, jež je definováno jako konzumace pěti nebo více sklenic alkoholického nápoje za sebou. Je tedy pochopitelné, že mnoho lidí si klade otázku, zda je silné pití opravdu tak špatné. Co o tom říká Bible?

 Víno a silný nápoj jsou dary od Boha

V Bibli je řada zmínek o víně a silném nápoji. Král Šalomoun napsal: „Jdi, jez svůj pokrm s radostí a pij své víno s dobrým srdcem, protože pravý Bůh již našel zalíbení v tvých dílech.“ (Kazatel 9:7) A žalmista uvedl, že Jehova Bůh poskytuje „víno, které rozradostňuje srdce smrtelného člověka“. (Žalm 104:14, 15) Víno je tedy nepochybně jedním z darů, jimiž Jehova požehnal lidstvu.

Pití vína bylo zjevně přijatelné i Ježíšovi. Při svém prvním zázraku totiž na svatbě proměnil vodu v kvalitní víno. (Jan 2:3–10) Použil jej také jako vhodný symbol své krve, když zavedl Pánovu večeři. (Matouš 26:27–29) Bible se dokonce zmiňuje o léčivých účincích vína, protože apoštol Pavel povzbuzoval Timotea, aby ‚používal trochu vína na svůj žaludek‘. (1. Timoteovi 5:23; Lukáš 10:34)

Klíčem je střídmost

Všimněte si, že Pavel doporučoval pít jen „trochu vína“. Bible jasně odsuzuje jakékoli nestřídmé požívání alkoholu. Například židovští kněží, kteří nebyli právě ve službě, mohli alkohol střídmě pít. Avšak při vykonávání kněžských povinností nesměli pít žádný alkoholický nápoj. (3. Mojžíšova 10:8–11) O mnoho let později dostali křesťané varování, že opilci „nezdědí Boží království“. (1. Korinťanům 6:9, 10)

V pokynech Timoteovi Pavel říká, že ti, kdo se ujímají vedení ve sboru, nesmí být ‚opilí výtržníci‘ ani „se oddávat množství vína“. * (1. Timoteovi 3:3, 8) Bible totiž přikazuje, aby nekajícný opilec byl z křesťanského sboru vyloučen. (1. Korinťanům 5:11–13) Písmo vhodně uvádí, že „víno je posměvač“. (Přísloví 20:1) Nadměrné požívání alkoholu může potlačovat zábrany a narušovat úsudek.

Proč Boží slovo odsuzuje nadměrné pití

Jehova, ‚Ten, kdo nás vyučuje k našemu prospěchu‘, ví, že když něco nevyužíváme správným způsobem nebo v přiměřeném množství, ubližujeme tím sobě i druhým. (Izajáš 48:17, 18) To se týká i konzumování alkoholických nápojů. Boží slovo se ptá: „Kdo má bědu? Kdo má nevolnost? Kdo má sváry? Kdo má starost? Kdo má bezdůvodná zranění? Kdo má zakalené oči?“ A odpovídá: „Ti, kdo se dlouho zdržují u vína, ti, kdo přicházejí zkoumat míchané víno.“ (Přísloví 23:29, 30)

Pod vlivem nadměrného množství alkoholu lidé dělají mnoho nesmyslných a nebezpečných věcí — v opilosti řídí auto, a tak ohrožují sebe i druhé, nebo projevují nepřiměřenou náklonnost k manželskému druhovi někoho jiného, čímž vážně narušují vztahy, anebo mluví a jednají velmi pošetile či dokonce perverzně. (Přísloví 23:33) Zneužívání alkoholu je právem označováno za jeden z nejnebezpečnějších společenských nešvarů, který dnes postihuje lidstvo. Není tedy divu, že Bůh vybízí: „Neoctni se mezi silnými pijany vína.“ (Přísloví 23:20)

V dopise Galaťanům 5:19–21 Pavel uvádí pitky a hýření mezi „skutky těla“, které jsou protikladem ovoce Božího ducha. Holdování alkoholu poškozuje vztah člověka k Bohu. Je tedy jasné, že nadměrnému požívání alkoholu by se křesťané měli vyhýbat.

[Poznámka pod čarou]

^ 11. odst. Dozorci a služební pomocníci by měli být příkladem stádu jak v úsudku, tak i v chování a měli by zrcadlit Jehovova vznešená měřítka, jak nejlépe dovedou. Tento požadavek však v rozumné míře platí i pro všechny ostatní křesťany.