Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je špatného na sexu po telefonu?

Co je špatného na sexu po telefonu?

 Mladí lidé se ptají . . .

Co je špatného na sexu po telefonu?

JEDEN známý americký časopis uvedl, že „sex po telefonu nahradil milostné dopisy a stal se preferovaným prostředkem pro romantickou komunikaci mezi partnery, kteří jsou od sebe odloučeni“.

Co je sex po telefonu? Patří k němu to, že člověk po telefonu naslouchá erotickým poselstvím nebo je sám vypráví. * Ti, kdo se tomu věnují, často při sexu po telefonu masturbují, aby dali průchod sexuálnímu vzrušení. Ať už oplzlá konverzace probíhá mezi lidmi, kteří spolu mají známost, nebo mezi lidmi, kteří se vůbec neznají, sex po telefonu je znepokojivě populární. Někteří se jej dokonce otevřeně zastávají.

„Je to ten nejbezpečnější sex, jakému se můžete věnovat,“ tvrdí jedna žena. Je zřejmé, že s tímto názorem se ztotožňuje nemálo lidí. Například skupina ruských zdravotních specialistů reagovala v říjnu 2000 na nárůst případů infekce virem HIV tak, že v novinách zahájila reklamní kampaň podporující právě sex po telefonu.

Jiní lidé propagují sex po telefonu čistě kvůli zisku. Erotické linky, kdy lidé platí za to, že naslouchají oplzlostem, jsou jen ve Spojených státech miliardovým obchodem.

Proč se sex po telefonu stal tak populárním? Kniha The Fantasy Factory (Továrna na fantazii) to komentuje takto: „Intimní tělesný a citový kontakt je nebezpečný. Jsou zde zdravotní rizika v podobě sexuálně přenášených nemocí, riziko, že dotyčný bude odhalen, a tím bude poškozena jeho pověst i kariéra, dále strach, že jej budou lidé odsuzovat, a také výčitky způsobené ‚nenormálními‘ tužbami. Sex po telefonu všechna tato rizika výrazně snižuje.“

Je pravda, že při sexu po telefonu nedochází k tělesnému kontaktu s druhou  osobou. Znamená to však, že na sexu po telefonu není nic špatného a že s ním nejsou spojena vůbec žádná rizika?

Je sex po telefonu neškodný?

Sexuální touhy jsou zvláště silné v mládí. Dobu, kdy sexuální touhy dosahují vrcholu, Bible nazývá „rozkvět mládí“. (1. Korinťanům 7:36) Během tohoto klíčového období života by se mladý křesťan měl naučit, „jak se ujmout vlády nad svou vlastní nádobou v posvěcení a cti“. (1. Tesaloničanům 4:4) To znamená, že se musíš naučit, jak se vyrovnat se svými sexuálními pocity a jak je ovládnout. Je to důležité pro to, abys získal správný názor na sex.

Sex po telefonu naopak vede k tomu, že lidé sexuálním touhám podléhají, místo aby je ovládali. Navíc je tím propagován ponižující a zvrácený názor na opačné pohlaví. Bible učí, že sexuální důvěrnosti patří pouze do manželství. (Hebrejcům 13:4) Sex po telefonu však povzbuzuje mladé lidi k tomu, aby si příjemné sexuální zážitky užívali mimo manželství. Bible učí, že skutečné štěstí vyplývá z dávání, ne z přijímání. (Skutky 20:35) Sex po telefonu ale vede člověka k tomu, že druhé považuje za prostředek k sobeckému sebeuspokojení. Bible povzbuzuje manžele k tomu, aby si vytvořili skutečně důvěrný vztah na základě toho, že pěstují vzájemnou lásku a důvěru. (Efezanům 5:22, 33) Sex po telefonu naopak vytváří pocit odcizení a anonymity.

Škodlivá závislost

Starověké město Korint bylo proslulé nemravností. Apoštol Pavel měl tedy pádný důvod napsat křesťanům, kteří tam žili, tato slova: „Bojím se, aby jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla vaše mysl nějak zkažena, vzdálena od upřímnosti a cudnosti, které náleží Kristu.“ (2. Korinťanům 11:3) Sex po telefonu je jedním ze způsobů, jež Satan Ďábel používá dnes, aby zkazil mladé lidi.

Někteří z nich ztratili nad sebou kontrolu a stali se závislými na erotických linkách. Mladý muž, kterému budeme říkat Jim, je příkladem toho, jak silná taková závislost může být. Na jednom billboardu Jim uviděl telefonní číslo erotické linky. Zapamatoval si je a později na ně ze zvědavosti zavolal. Pak na toto číslo telefonoval stále častěji a zanedlouho jeho měsíční účet za telefon dosáhl 600 dolarů.

Kdybys podněcoval své sexuální touhy, zatímco jsi ještě svobodný, bylo by to v rozporu s radou z Božího slova. Bible naléhavě vybízí: „Umrtvujte proto své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky.“ (Kolosanům 3:5)

Nebezpečí při známosti

A co ti mladí lidé, kteří mají vážnou známost? Je přirozené, že zamilovaní lidé si chtějí navzájem vyjádřit své city. V biblických dobách jedna bohabojná mladá žena řekla o svém snoubenci: „Já jsem svého milého a vůči mně je jeho dychtivost.“ (Šalomounova píseň 7:10) Když se blíží svatba, je správné a vhodné, aby si snoubenci promluvili o jistých důvěrných záležitostech. Je však sex po telefonu neškodným způsobem, jak si vyjadřovat city?

Ne, není. I snoubenci jsou povinni řídit se následující radou apoštola Pavla: „Ať mezi vámi není ani zmínka o smilstvu a kdejaké nečistotě ani o chamtivosti, právě jak přísluší svatým lidem; ani hanebné chování, ani pošetilé řeči, ani oplzlé žertování, věci, které se nesluší, ale spíše vzdávání díků. Vždyť víte a sami to poznáváte, že žádný smilník ani nečistý ani chamtivec — což znamená, že je modlář — nemá žádné dědictví v království Krista a Boha.“ (Efezanům 5:3–5; Kolosanům 3:8)

Je nepochybné, že důvěrný hovor, který záměrně vyvolává nemravné myšlenky nebo vede k masturbaci, je v Jehovových očích nečistý. Takové rozhovory by navíc mohly vést k ještě závažnějšímu porušení Božích zásad. Varovným příkladem může být to, co  se stalo dvěma mladým lidem, kteří spolu měli známost na dálku. Často si telefonovali a zpočátku své rozhovory využívali k tomu, aby se lépe poznali. Netrvalo však dlouho a začali si povídat o nemravných věcech. Rozhovory pak byly stále otevřenější. Není divu, že když se jejich životní okolnosti změnily a oni už měli možnost být spolu, rychle sklouzli k nečistému jednání.

My, kdo se chceme líbit Bohu, jistě uděláme všechno pro to, abychom se nenechali chytit do pasti, kterou představuje sex po telefonu. Díky čemu se nám to může podařit?

‚Tluč do svého těla‘

Na sexu po telefonu je možné si vytvořit závislost. Jestliže chceme mít Jehovovo schválení, je potřeba, abychom ‚tloukli do svého těla a vedli je jako otroka‘. (1. Korinťanům 9:27) Jestliže ses stal závislým na sexu po telefonu, požádej někoho o pomoc. Dobrým začátkem může být to, že promluvíš se svými křesťanskými rodiči. Je pravděpodobné, že nebudou mít radost ze situace, do které ses dostal. Právě oni však mají tu nejlepší možnost sledovat, co děláš, a tak ti pomoci, aby ses této závislosti zbavil. Také starší ve tvém sboru svědků Jehovových budou ochotni a schopni podat ti pomocnou ruku.

Pokud s někým chodíš, buď rozhodnut zůstat cudný i v telefonických rozhovorech. Leticia, zasnoubená křesťanka, říká: „Můj snoubenec a já jsme si společně přečetli biblické články o tom, jak zůstat cudní. Jsme rádi, že nám pomohly, abychom si zachovali čisté svědomí.“ Měj také odvahu změnit námět, pokud se rozhovor začne ubírat nevhodným směrem. Společně si promluvte o tom, že je potřeba, aby se vaše rozhovory zabývaly mravně čistými věcmi.

V některých zemích se reklamy na erotické linky objevují v nočních hodinách v televizi. Možná bude nejlepší, aby ses pozdě v noci na televizi vůbec nedíval. Jelikož také masturbace vede k tomu, že se člověk zabývá nemravnými myšlenkami, místo aby je umrtvoval, je důležité, abys s tímto nečistým zvykem přestal. * Nečisté myšlenky můžeš ze své mysli úspěšně vytlačit tím, že budeš přemýšlet o tom, co je správné. (Filipanům 4:8) Najdi si přátele, kteří mluví o vhodných námětech, a denně čti Boží slovo a křesťanské publikace. To ti pomůže, aby ses pevně držel toho, pro co ses rozhodl. Tak nedáš své mysli prostor, aby se zabývala nemravnými představami, které by zkazily tvůj způsob uvažování. Nejdůležitější však je, aby ses modlil k Bohu o pomoc. Apoštol Petr napsal: „Na [Boha] uvrhnete všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. Petra 5:6, 7)

„Mladí jsou pod obrovským tlakem, aby se dopouštěli nesprávného sexuálního chování,“ říká jedna mladá křesťanka z Brazílie. Jehova však dobře ví, jakými náročnými situacemi procházíš. Buď si jist, že ti poskytne veškerou potřebnou pomoc, abys v jeho očích zůstal čistý. (Efezanům 6:14–18)

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. Podobnou neřestí je takzvaný kybersex, k němuž patří erotická konverzace v internetových diskusních fórech.

^ 24. odst. Rady, jak bojovat proti masturbaci, najdeš v knize Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi na stranách 198 až 211. Knihu vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázky na straně 20 a 21]

Sex po telefonu i kybersex získávají na popularitě

[Obrázky na straně 20 a 21]

Mladí lidé, kteří mají známost, musí dávat pozor, aby spolu nemluvili o nečistých věcech

[Obrázek na straně 22]

Čtení Božího slova a křesťanských publikací tě může posílit, aby ses pevně držel svého rozhodnutí zůstat cudný