Přejít k článku

Přejít na obsah

Až mikroby přestanou škodit

Až mikroby přestanou škodit

 Až mikroby přestanou škodit

MIKROBY jsou pro život nezbytné. Tvoří značnou část zemské půdy a jsou velmi důležité i pro naše tělo. Jak je uvedeno v rámečku „Druhy mikroorganismů“ na straně 7, „v našem těle jsou jich biliony“. Většinou jsou prospěšné a pro naše zdraví v podstatě nezbytné. I když jen relativně málo jich způsobuje nemoci, můžeme si být jisti, že přijde doba, kdy žádné mikroby nebudou škodit.

Než prozkoumáme, jakým způsobem budou všechny škodlivé vlivy mikroorganismů odstraněny, podívejme se na to, jak se v současné době bojuje s choroboplodnými zárodky. Průvodní rámeček se bude zabývat otázkou „Co můžete udělat“ vy osobně. Budeme také věnovat pozornost úsilí zdravotníků, kteří s rezistentními mikroby bojují.

Globální strategie

Doktorka Gro Harlem Brundtlandová, bývalá generální ředitelka Světové zdravotnické organizace, popsala současné snahy ve zprávě Report on Infectious Diseases 2000. Pod nadpisem „Překonání antimikrobiální rezistence“ poukázala na to, že je nutné vypracovat „globální strategii k potlačení rezistence“ choroboplodných zárodků. Mluvila také o vytvoření „aliance mezi všemi zdravotníky“ a zdůraznila, že „máme příležitost začít s masivním programem boje proti infekčním nemocem“.

V roce 2001 Světová zdravotnická organizace navrhla „Globální strategii kontroly antimikrobiální rezistence“. V tomto dokumentu je předložen plán určený zdravotníkům i lidem obecně a zabývá se tím, „co dělat jak to dělat“. Ke strategii také patří osvěta, jak se onemocněním vyhnout a jak v případě infekce používat antibiotika a další antimikrobiální léky.

Navíc zdravotníci, to znamená lékaři a střední personál, ale také pracovníci v domech s pečovatelskou péčí, jsou vybízeni k tomu, aby věnovali větší pozornost prevenci infekcí. Studie však ukázala, že mnozí zdravotníci si žel dosud nemyjí ruce či nevyměňují rukavice před tím, než se začnou věnovat dalšímu pacientovi.

Z průzkumů také vyplynulo, že lékaři předepisují antibiotika i tehdy, když to není nutné. Jedním z důvodů je to, že pacienti od lékaře antibiotika vyžadují, protože je pokládají za rychlý způsob léčby. Lékaři chtějí pacienty uspokojit, a tak jim vyhoví. Mnohdy ani nevěnují čas tomu, aby pacienty poučili, a také nemají možnost zjistit, na jaká antibiotika je daný mikrob citlivý. Někdy také předepisují novější, ale dražší širokospektrá antibiotika. Tím vším se problém rezistence ještě zhoršuje.

Další oblasti, kterých se Globální strategie Světové zdravotnické organizace dotýká, jsou nemocnice, státní zdravotnické systémy, výrobci potravin, farmaceutické firmy a zákonodárci. Zpráva vybízí všechny tyto složky ke spolupráci, aby se podařilo globální hrozbu rezistentních mikrobů odvrátit. Bude ale takový program účinný?

Překážky úspěchu

Globální strategie Světové zdravotnické organizace se dotkla i hlavní překážky na cestě k řešení zdravotních problémů. Touto překážkou je otázka zisku. Bible říká, že láska k penězům je příčinou „škodlivých věcí všeho  druhu“. (1. Timoteovi 6:9, 10) Světová zdravotnická organizace vybízí: „Je nutné uvažovat také o zpětné vazbě vzhledem k farmaceutickému průmyslu, což znamená jednak patřičnou regulaci kontaktu mezi obchodními zástupci a personálem nemocnic a jednak kontrolu vzdělávacích programů pro zdravotníky — programů, které tento průmysl sponzoruje.“

V minulosti farmaceutické firmy poměrně agresivním způsobem nabízely své výrobky lékařům. Nyní je prostřednictvím televizních reklam nabízejí přímo veřejnosti. Tento faktor zjevně přispívá k nadměrnému používání léků, což zase hraje významnou roli v množení rezistentních mikroorganismů.

V oddílu Globální strategie, který se zabývá podáváním antimikrobiálních léků hospodářským zvířatům, se uvádí: „V některých zemích tvoří prodej antimikrobiálních léků nejméně 40 % příjmu veterinářů, takže vůbec není zájem tyto léky omezovat.“ A přitom je dobře doloženo, že rezistentní mikroby vznikají a množí se právě v důsledku nadměrného používání antibiotik.

Antibiotika se vyrábějí v obrovském množství. Jen ve Spojených státech se jich ročně vyprodukuje asi 20 milionů kilogramů. Pouze polovina celosvětové produkce je však určena lidem. Ostatní antibiotika se používají k postřikům či práškování plodin nebo jsou běžně  přidávána do krmiva hospodářským zvířatům, která pak rychleji přibývají na váze.

Úloha vlád

Stojí za zmínku, že Soubor prováděcích návrhů ke Globální strategii uvádí: „Velkou část odpovědnosti za realizaci této strategie mají jednotlivé země. A klíčovou roli v tom hrají jejich vlády.“

Je pravda, že programy boje proti antimikrobiální rezistenci vypracovala řada vlád. Tyto programy kladou důraz jak na spolupráci uvnitř země, tak i za jejími hranicemi. Jejich cílem je zlepšit sledování rezistentních mikrobů i sledování toho, jak jsou antimikrobiální léky používány. Dalším cílem je zamezit šíření infekcí, zkvalitnit způsob, jak jsou antimikrobiální léky používány v medicíně a v zemědělství, a také zkvalitnit výzkum mechanismů rezistence a vývoj nových léků. Zpráva Světové zdravotnické organizace Report on Infectious Diseases 2000 přesto není příliš optimistická. Proč?

Zpráva poukázala na „nedostatek politické vůle ze strany vlád, jejichž prioritou není vždy zdraví veřejnosti“. Dále uvedla: „Choroby —  a tudíž i rezistence — se také šíří, když zemi postihnou občanské nepokoje, chudoba, masová migrace a je poškozováno životní prostředí. Za těchto okolností je totiž velmi mnoho lidí ohroženo infekčními nemocemi.“ Žel, právě tyto problémy nejsou lidské vlády schopny nikdy odstranit.

Bible však mluví o vládě, která nejenže vyřeší problémy způsobené infekčními nemocemi, ale také odstraní nemoce jako takové. Možná si myslíte, že některé mikroorganismy budou škodit stále. Existují však pádné důvody pro to, abychom věřili, že budoucnost přinese změnu k lepšímu.

Až žádné mikroorganismy nebudou škodit

Biblický prorok Izajáš před dlouhou dobou popsal budoucí nadlidskou vládu a také uvedl, kdo bude stát v jejím čele. Všimněte si proroctví, které je zapsáno v Bibli: „Narodí [se nám] dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: ‚Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.‘“ (Izajáš 9:6, 7, Ekumenický překlad, kurzíva od nás.)

Kdo je to dítě, tento vládce, který bude panovat? Všimněte si, co o něm bylo řečeno ještě před tím, než se narodil. Anděl Gabriel řekl panně Marii: „Pohleď, počneš ve svém lůně a porodíš syna a máš mu dát jméno Ježíš. Ten bude velký . . . a jeho království nebude mít konec.“ (Lukáš 1:31–33)

Když Ježíš dosáhl dospělosti, poskytl důkazy o tom, že je skutečně tím zaslíbeným Vládcem Božího Království. Ježíš nejen procházel Zaslíbenou zemí a oznamoval „dobrou zprávu o království“, ale také prokázal, že má moc odstranit všechny nemoci a nákazy. Bible uvádí, že „k němu přistoupily velké zástupy a měly s sebou lidi, kteří byli chromí, zmrzačení, slepí, němí a mnozí jinak postižení, a takřka mu je házeli k nohám, a on je léčil; zástup byl tudíž ohromen, když viděli, jak němí mluví a chromí chodí a slepí vidí“. (Matouš 9:35; 15:30, 31)

Ano, ať tito lidé trpěli jakoukoli nemocí či vadou, Ježíš je vyléčil. Dokonce i několik mrtvých vzkřísil k životu. (Lukáš 7:11–17; 8:49–56; Jan 11:38–44) Je sice pravda, že ti, kdo byli uzdraveni nebo vzkříšeni, nakonec zemřeli. Tyto zázraky nám přesto ukazují, co Ježíš v budoucnosti udělá pro lidi, kteří pod vládou Království budou žít na zemi. Bible slibuje, že v tu dobu „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24; Zjevení 21:3, 4)

Dnes si bolestně uvědomujeme, že každému z nás hrozí nemoci a smrt. Mikroby škodí milionům lidí a často jsou příčinou smrti. Avšak lidské tělo je vytvořeno tak úžasně, že vzniká otázka, jak je možné, že člověk vůbec onemocní. Lékař Lewis Thomas napsal, že bakterie hrají životně důležitou roli a že nemoc je v podstatě „určitá nehoda“. Tento lékař řekl: „Je možné, že obranné mechanismy postiženého pacienta jsou v určitém směru defektní.“

Skutečně, lidé se silným imunitním systémem dostanou infekci jen zřídka, pokud vůbec někdy. Nicméně i oni nakonec zestárnou a podlehnou smrti. Bible říká, že po původně dokonalém prvním člověku Adamovi jsme zdědili hřích, a právě to je defekt, který je příčinou nemoci a smrti. Bible vysvětluje: „Skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“ (Římanům 5:12)

Bůh však poslal na zem svého Syna, který dal svůj dokonalý život jako výkupné, a tak osvobodil lidstvo od účinků hříchu. (Matouš 20:28) Bible říká: „Mzda, kterou platí hřích, je totiž smrt, ale dar, který dává Bůh, je věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána.“ (Římanům 6:23; 1. Jana 5:11) Pod vládou Božího Království se projeví uzdravující účinky Kristovy výkupní oběti. Potom již žádné mikroby, které jsou dnes příčinou nemocí, nikomu neublíží.

Nebylo by tedy rozumné poučit se o Království slíbeném v Bibli, které vyřeší všechny problémy lidstva? Svědkové Jehovovi vám rádi pomohou, abyste se o tom dozvěděli více.

[Rámeček na straně 9]

Co můžete udělat

Co můžete pro zmenšení hrozby rezistentních mikrobů udělat vy? Světová zdravotnická organizace vydala určitá doporučení. Týkají se za prvé opatření, která můžete dodržovat, abyste předešli onemocnění, a tak omezili šíření infekce. Za druhé se týkají toho, jak lze lépe užívat antimikrobiální léky.

Je logické, že budete-li pečovat o své zdraví, je to nejlepší způsob, jak zmírnit případné onemocnění a omezit šíření infekce. Co tedy pro to můžete udělat?

Jak onemocnění předejít

1. Udělejte vše pro to, abyste si zajistili tyto tři věci — vhodnou stravu, dostatek pohybu a přiměřený odpočinek.

2. Dodržujte osobní hygienu. Odborníci říkají, že nejúčinnějším postupem, jak se vyvarovat onemocnění a zabránit přenosu infekce na druhé, je mytí rukou.

3. Zajistěte, aby jídlo, které konzumuje vaše rodina, bylo zdravotně nezávadné. Zvláště pamatujte na to, abyste ruce i místo, kde se jídlo připravuje, měli čisté. Zařiďte také, aby voda, kterou používáte na mytí rukou a potravin, byla nezávadná. Vzhledem k tomu, že mikroorganismy se v potravě snadno množí, dobře ji uvařte, a to zejména maso. Potraviny řádně skladujte a uchovávejte v chladu.

4. V zemích, kde jsou závažné choroby přenášeny létajícím hmyzem, omezte večer i brzo ráno činnosti prováděné venku, protože hmyz je v tuto dobu nejaktivnější. Používejte ochranné sítě.

5. Očkování může pomoci vašemu imunitnímu systému, aby se ubránil mikroorganismům, které jsou běžné tam, kde žijete.

Používání antimikrobiálních léků

1. Než si koupíte nějaký antimikrobiální lék, poraďte se s odborníkem. Reklamní nabídky volně prodejných léků jsou často výhodné pro prodejce, ne však pro kupujícího.

2. Nenaléhejte na lékaře, aby vám předepsal antibiotikum. Možná by vám jej předepsal pouze z obavy, abyste k němu nepřestali chodit. Například nachlazení je způsobeno viry, takže tento problém antibiotika nevyléčí. Když budete na virózu brát antibiotika, potlačíte tím prospěšné bakterie, a pak se ty rezistentní mohou přemnožit.

3. Netrvejte na tom, že musíte dostat nejnovější léky — nemusí být pro vás tím nejlepším a mohou být mnohem dražší, než je nezbytně nutné.

4. Ze spolehlivých zdrojů informací se poučte o každé léčbě. Na co daný lék je? Jaké může mít vedlejší účinky? Jaké léky ovlivňují jeho účinek a jaké další faktory by mohly vést k tomu, že požití léku bude nebezpečné?

5. Pokud je podání antibiotik opravdu na místě, obecně se doporučuje dobrat celou předepsanou dávku, a to i v případě, že se před dokončením léčby již cítíte dobře. Poslední dávka léku pomůže zajistit, aby infekce byla vyléčena úplně.

[Obrázek na straně 10]

Pod Boží spravedlivou vládou se lidé budou těšit ze života a žádné mikroby jim nebudou škodit