Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 22. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Která manželská dvojice byla podle biblické zprávy jako první pohřbena v jeskyni Makpela blízko Hebronu a kdo další byl zde pochován? (1. Mojžíšova 49:29–33; 50:13)

2. Který Davidův syn vynikal krásou? (2. Samuelova 14:25)

3. Jaké občanství měl apoštol Pavel již od narození? (Skutky 22:25–28)

4. Jaké varování ohledně zakázaného ovoce dostal Adam? (1. Mojžíšova 2:17)

5. Když král Rechoboam odmítl žádost lidu, koho poslal ke vzpurným kmenům na severu a co se s tímto mužem stalo? (2. Paralipomenon 10:18)

6. Co měl Ježíš na mysli, když řekl, že „nikdo nemůže být otrokem dvou pánů“? (Matouš 6:24)

7. Když Jehova opatřoval Izraelitům k jídlu mannu, co se stalo s mannou, kterou nikdo nesesbíral? (2. Mojžíšova 16:21)

8. Kdo zradil Ježíše? (Lukáš 6:16)

9. Jak se jmenovala hlavní modla Ammonitů? (2. Samuelova 12:30)

10. Která část těla je v Bibli často používána v obrazném smyslu ke znázornění schopnosti vynaložit sílu nebo projevit moc? (Jeremjáš 32:17)

11. Kdo řekl králi Ahasverovi, že Vašti by měla být sesazena a nahrazena jinou královnou? (Ester 1:14–20)

12. Co Mojžíš udělal, aby hořké vody Mary zesládly? (2. Mojžíšova 15:23–25)

13. Z jakého místa začal exodus Izraelitů? (2. Mojžíšova 12:37)

14. Kdo Josijáše informoval o postupu opravných prací na chrámu a kdo tomuto králi četl „knihu zákona“, která byla v chrámu nalezena? (2. Královská 22:8–10)

15. Jakou barvu měli jednotliví koně, které Jan popsal ve Zjevení, a co představovali? (Zjevení 6:2–8)

 Odpovědi ke kvízu

1. Abraham a Sára, a dále Izák, Rebeka, Lea a Jákob

2. Absalom

3. Římské

4. „V den, kdy z něho pojíš, určitě zemřeš“

5. Hadorama, vrchního dozorce nad těmi, kdo byli povoláni k nucené práci. Byl ukamenován

6. „Nemůžete být otroky Boha a bohatství“

7. „Když slunce začalo hřát, roztálo to“

8. Jidáš Iškariotský

9. Malkam

10. Paže

11. Memukan, mluvčí sedmi médo-perských knížat

12. ‚Jehova mu poukázal na strom, a on jej hodil do vody‘

13. Z Ramesesu

14. Šafan, královský tajemník

15. Bílý — spravedlivou válku, ohnivě zbarvený — lidskou válku, černý — hlad, bledý — smrt