Přejít k článku

Přejít na obsah

Schvaluje Bůh alternativní životní styl?

Schvaluje Bůh alternativní životní styl?

 Co říká Bible

Schvaluje Bůh alternativní životní styl?

„KDY budu vědět, jakou mám sexuální orientaci?“ Tuto otázku zaslala jedna třináctiletá dívka do rubriky, která poskytuje rady dospívajícím. V dnešní době se totiž mnoho lidí domnívá, že člověk může vést takový sexuální život, jaký si zvolí.

Někteří lidé možná skutečně pociťují v sexuální oblasti zmatek. Jiní se otevřeně hlásí k alternativnímu životnímu stylu, jako je například homosexualita. Další se bezostyšně oblékají a jednají jako lidé opačného pohlaví. Někdy dokonce podstoupí operaci, která vede ke změně pohlaví. Navíc někteří lidé tvrdí, že dospělým by měly být povoleny tělesné styky s dětmi.

Jsou sexuální praktiky a otázka pohlaví opravdu věcí osobní volby? Co o tom říká Boží slovo?

„Stvořil je jako muže a ženu“

Podle biblické knihy První Mojžíšova je původcem rozdílů mezi mužem a ženou Bůh. Zpráva říká: „Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil člověka ke svému obrazu . . .; stvořil je jako muže a ženu. Dále jim Bůh požehnal a Bůh jim řekl: ‚Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji.‘“ (1. Mojžíšova 1:27, 28)

Bůh stvořil lidi se svobodnou vůlí a dal jim možnost, aby tuto svobodu využívali. (Žalm 115:16) Dostali za úkol postarat se o všechny živé tvory na zemi, a Adam jim dokonce směl dát odpovídající jména. (1. Mojžíšova 2:19) Avšak v otázce sexuality vydal Bůh jednoznačné pokyny. (1. Mojžíšova 2:24)

Kvůli Adamově neposlušnosti jsme zdědili nedokonalost. Musíme tudíž bojovat s tělesnými slabostmi, jež nejsou v souladu s Božím původním záměrem. A tak v zákonech, které byly dány Mojžíšovi, Bůh výslovně uvedl, které sexuální zvyklosti mu jsou odporné — konkrétně cizoložství, incest, homosexualita a sodomie. (3. Mojžíšova 18:6–23) Bůh také výslovně zakázal, aby se za nemravným účelem lidé oblékali jako příslušníci opačného pohlaví. (5. Mojžíšova 22:5) Bible důsledně učí, že Bůh schvaluje pouze pohlavní styky mezi lidmi opačného pohlaví, a to v rámci manželského uspořádání. (1. Mojžíšova 20:1–5, 14; 39:7–9; Přísloví 5:15–19; Hebrejcům 13:4) Jsou tato měřítka rozumná?

 Je to otázka osobní volby?

Postavení člověka vzhledem k jeho Stvořiteli je v Bibli připodobněno k hlíně v rukou hrnčíře. Říká se tam: „Kdo tedy skutečně jsi, člověče, že odmlouváš Bohu? Opravdu řekne ztvárněná věc tomu, kdo ji ztvárnil: ‚Proč jsi mě tak udělal?‘“ (Římanům 9:20) Ze způsobu, jakým Bůh vytvořil muže a ženu, je zřejmé, že sexuální přitažlivost mezi nimi je přirozená. A tudíž sexuální přitažlivost k člověku stejného pohlaví, ke zvířeti nebo k dítěti přirozená není. (Římanům 1:26, 27, 32)

Lidé, kteří pěstují takové nepřirozené sexuální sklony, se tedy staví proti Bohu. Bible obsahuje toto varování: „Běda tomu, kdo se přel se svým Tvůrcem jako hliněný střep s jinými hliněnými střepy ze zemské půdy! Měla by hlína říkat tomu, kdo jí dává tvar: ‚Co děláš?‘“ (Izajáš 45:9) Určitě je na místě, že Tvůrce lidí vydal pokyny ohledně sexuálních záležitostí. Není snad tedy vhodné, aby lidé podle těchto pokynů jednali?

Ujmout se vlády nad svou vlastní nádobou

Podobné znázornění použil biblický pisatel Pavel, když dával křesťanům rady ohledně sexuálního chování. Řekl: „Každý z vás [by měl vědět], jak se ujmout vlády nad svou vlastní nádobou v posvěcení a cti, ne v chtivých pohlavních choutkách.“ (1. Tesaloničanům 4:4, 5) Pavel přirovnává tělo člověka k nádobě. Ujmout se vlády nad touto nádobou znamená uvést myšlenky a touhy do souladu s Božími morálními zákony.

Je pravda, že to nemusí být snadné. Pochopitelně ten, kdo buď v dětství zažil pohlavní zneužívání, nebo měl rodiče či pěstouny, kteří mu poskytli pokřivený příklad mužnosti a ženskosti, anebo ten, kdo měl již od útlého dětství přístup k pornografii, bude mít v tomto směru problémy. Na pokřivené sexuální pocity mohou mít vliv i genetické, hormonální a psychické faktory. Je však útěchou vědět, že Stvořitel může poskytnout pomoc a podporu těm, kdo ji potřebují. (Žalm 33:20; Hebrejcům 4:16)

Nechejte se formovat Velkým Hrnčířem

Aby hrnčíř mohl začít tvarovat kus hlíny, musí jej dát do středu hrnčířského kruhu. Jak se kruh točí, hrnčíř obratně působí na hlínu jemným tlakem prstů, a tím ji formuje do žádoucího tvaru. Dříve než můžeme být formováni v člověka, který je v Božích očích žádoucí, musí se středem našeho zájmu stát neměnné Boží zásady a zákony. Když budeme usilovat o to, abychom podle nich jednali, Bůh na nás bude láskyplně působit jemným tlakem, a to prostřednictvím Bible, svatého ducha a křesťanského společenství bratrů. A tak člověk začne zažívat Boží osobní péči.

Musíme se pochopitelně naučit důvěřovat v moudrost našeho Stvořitele a spoléhat na to, že ví, co je pro nás nejlepší. Takovou důvěru si můžeme vypěstovat prostřednictvím modlitby a hlubokého studia Bible. Člověk, který s tímto postojem přistupuje k problému nevhodných sexuálních pocitů, se stává tvárnou hlínou v rukou Stvořitele. V 1. Petra 5:6, 7 se říká: „Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás vyvýšil v patřičném čase, zatímco na něj uvrhnete všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“

Při pravidelném čtení Bible se dozvídáme o mnoha věrných Božích služebnících, kteří bojovali proti tělesným žádostem a nevzdali se.  Jsou to velmi povzbudivé příklady. Můžeme poznat, jaké pocity marnosti zřejmě někdy prožíval apoštol Pavel, když zvolal: „Já ubohý člověk! Kdo mě vyprostí z těla podstupujícího tuto smrt?“ Pavel však také poukazuje na hlavní zdroj pomoci, když si na tuto otázku odpovídá: „Díky Bohu prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Pána!“ (Římanům 7:24, 25)

Co nám dá sílu se změnit

Boží svatý duch může pomoci také nám. Díky této mocné síle se můžeme změnit. Svatý duch nám pomáhá „odložit starou osobnost“ a „obléci novou osobnost, jež byla stvořena podle Boží vůle v pravé spravedlnosti a věrné oddanosti“. (Efezanům 4:22–24) Náš láskyplný nebeský Otec vždy reaguje na upřímné prosby, aby nám svatý duch pomohl udělat takovou změnu. Ježíš nás ujišťuje, že Otec dá „svatého ducha těm, kdo ho prosí“. (Lukáš 11:13) Je však nezbytné v modlitbě vytrvávat, jak je patrné z těchto Ježíšových slov: „Neustále proste, a bude vám dáno.“ (Matouš 7:7) To platí zejména tehdy, když se snažíme ovládnout silné sexuální touhy.

Bůh nám také pomáhá prostřednictvím společenství pravých křesťanů, které se skládá z lidí různého původu. V prvním století někteří křesťané v korintském sboru dříve patřili do kategorie ‚mužů vydržovaných pro nepřirozené účely‘ a ‚mužů, kteří leží s muži‘. Změnili se však. Byli očištěni Kristovou krví a začali být z Božího hlediska přijatelní. (1. Korinťanům 6:9–11) A podobné změny musí udělat někteří lidé i dnes. Pomoc v boji proti nesprávným touhám mohou čerpat v křesťanském sboru.

Znamená to, že když se člověk stane křesťanem, pak jeho zvrácené touhy nebo zmatené pocity ohledně sexuální orientace automaticky zmizí? Nemusí to tak být. Ale díky vytrvalému uplatňování biblických zásad dokážou někteří z těchto křesťanů žít normálním způsobem života. Často však i oni musí vést každodenní boj s nesprávnými touhami. Slouží tedy Bohu přesto, že mají obrazný ‚osten v těle‘. (2. Korinťanům 12:7) Pokud bojují se špatnými sklony a jednají správným způsobem, Bůh na ně pohlíží jako na své věrné služebníky a jsou v jeho očích čistí. Mohou se těšit na dobu, kdy celé lidstvo „bude osvobozeno ze zotročení porušeností a bude mít slavnou svobodu Božích dětí“. (Římanům 8:21)

Do té doby musí všichni ti, kdo se chtějí líbit Bohu, usilovat o to, aby dodržovali jeho spravedlivá měřítka. Praví křesťané se rozhodli sloužit Bohu, a ne jednat podle svých sobeckých sklonů. Ti, kdo se v každé oblasti života pokorně podřizují Bohu, budou odměněni věčnou radostí a štěstím. (Žalm 128:1; Jan 17:3)

[Praporek na straně 13]

V otázce sexuality vydal Bůh jednoznačné pokyny

[Praporek na straně 14]

V prvním století někteří křesťané v korintském sboru dříve patřili do kategorie ‚mužů vydržovaných pro nepřirozené účely‘ a ‚mužů, kteří leží s muži‘. Změnili se však

[Obrázek na straně 15]

Studium Bible člověku pomáhá pěstovat si vysoká morální měřítka