Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 27. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. V jaké zemi vládli Kýros, Dareios, Ahasverus a Artaxerxes? (Ezra 4:5–7)

2. Jaké přirovnání Jakub použil, když mluvil o tom, že jazyk dokáže ovládat celé tělo? (Jakub 3:3, 4)

3. Kdo byl první člověk, o němž je konkrétně uvedeno, že použil Boží jméno? (1. Mojžíšova 4:1)

4. Kam jsou zapsána jména těch, kdo svým životem prokázali věrnost a oddanost Jehovovi? (Zjevení 20:12)

5. Jaké zvíře nejvíce odpovídá popisu leviatana u Joba 41:1–34?

6. Jaké jednání královny Vašti rozzlobilo krále Ahasvera natolik, že ji dal sesadit? (Ester 1:12, 19)

7. Kdo z dvanácti zvědů, které Mojžíš poslal, aby vyzvídali v zemi Kanaán, přišel zpět s dobrou zprávou? (4. Mojžíšova 14:6–8)

8. Jak dlouho bude Satan uvězněn v propasti? (Zjevení 20:1–3)

9. Jakou věc Elijáš použil, když ustanovil Elišu za svého nástupce? (1. Královská 19:16, 19)

10. Jak v situaci, kdy byla zpochybněna autorita Mojžíše a Árona, Jehova ukázal, že Áron a jeho synové byli vybráni, aby sloužili jako kněží? (4. Mojžíšova 17:1–11)

11. Koho si měl David podle Saulova slibu původně vzít za manželku? (1. Samuelova 18:17–19)

12. Jaká odpověď „odvrací vztek“? (Přísloví 15:1)

13. Kdo podle Ježíšových slov řekl, že se muž a jeho manželka „stanou . . . jedním tělem“? (Matouš 19:4–6)

14. Když Židé obvinili Pavla, že vede lidi k jinému přesvědčení v uctívání Boha, kdo zamítl projednávání tohoto případu s odůvodněním, že se nejedná o porušení římského zákona? (Skutky 18:12–16)

15. Co dostal každý otrok v Ježíšově podobenství o urozeném člověku, který opustil domov, aby si „zabezpečil královskou moc“? (Lukáš 19:12–24)

16. Ve kterém měsíci dokončil Šalomoun stavbu chrámu v Jeruzalémě? (1. Královská 6:38)

 Odpovědi ke kvízu

1. V Persii

2. Přirovnání o malém kormidlu na velké lodi

3. Eva

4. Do ‚svitku života‘

5. Krokodýl

6. Stále odmítala objevit se před králem

7. Jozue a Kaleb

8. 1 000 let

9. Svůj úřední oděv

10. Ze všech holí, které patřily náčelníkům dvanácti kmenů, pouze Áronova hůl vypučela a nesla zralé mandle

11. Saulovu nejstarší dceru Merab

12. Mírná

13. Bůh

14. Achajský prokonzul Gallio

15. Minu

16. V bulu, osmém měsíci náboženského kalendáře