Přejít k článku

Přejít na obsah

Existuje nějaké reálné řešení?

Existuje nějaké reálné řešení?

 Existuje nějaké reálné řešení?

ZDÁ se, že zločinnost je nedílnou součástí dnešní společnosti. Přes dobře míněné úsilí sociálních pracovníků, policistů a odborníků, kteří se zabývají převýchovou zločinců, se svět stává stále nebezpečnějším místem. Existuje nějaké řešení?

Bible ukazuje, že má dojít k velké změně. Nebude však výsledkem snažení lidských vlád. Možnosti všech lidských vládců jsou omezené, bez ohledu na to, jak vznešené jsou jejich cíle. Nemají totiž moc ani prostředky k tomu, aby vykořenili příčinu zločinnosti nebo aby zavedli systém, který by lidem zajistil trvalou bezpečnost.

 Změnu, o které mluví Bible, provede náš Stvořitel. Je Tvůrce vesmíru, a proto má moc i zákonné právo udělat to, co lidé nedokážou. Bible o něm říká, že je to „Ten, kdo přivádí vysoké úředníky vniveč, kdo i ze soudců země udělal pouhou neskutečnost . . ., je také silný v moci“. (Izajáš 40:23–26) Jaké změny Bůh slibuje a proč můžeme naději na lepší svět opravdu věřit?

Žalm 37:10 nám o tomto Božím slibu říká: „Ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a [ničemný] nebude.“ Bůh hodlá odstranit ty, kdo jsou nenapravitelně ničemní a nemají v úmyslu se změnit. Nezničí však všechny lidi. Těm, kdo se chtějí stát pokojnými, mírnými a pokornými žalmista slibuje: „Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty, a on tě vyvýší, abys vzal do vlastnictví zemi. Až budou odříznuti ničemní, uvidíš to.“ Potom, co budou ničemní odstraněni, ti, kdo zůstanou, se budou těšit z „hojnosti pokoje“ ve světě, kde nebude žádná forma zločinnosti. (Žalm 37:11, 34)

Je nutná přeměna mysli a srdce

K tomu, aby byl problém zločinnosti vyřešen jednou provždy, nestačí jen zničit zlé lidi a zachránit dobré. Je zapotřebí více. Zločinnost je často výsledkem toho, že mysl a srdce lidí nejsou ovlivňovány správným způsobem. A právě na tom je patrné, že Boží vláda převyšuje ty ostatní. Lidem totiž budou poskytovány praktické pokyny a poučování, aby se naučili milovat spravedlnost. U Izajáše 54:13 je řečeno: „Všichni tvoji synové budou vyučeni Jehovou a pokoj tvých synů bude hojný.“

Výsledky budou skutečně vynikající. Bible obrazně popisuje, že lidé, kteří dříve měli zvířecké vlastnosti, se změní. Říká: „Vlk skutečně bude chvíli přebývat s beránkem a levhart ulehne s kůzletem a tele a mladý lev s hřívou a dobře živené zvíře, všichni spolu.“ Proč? „Protože země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.“ (Izajáš 11:6, 9) Vy i vaše rodina však nemusíte jenom čekat na to, až jednou k takovým změnám dojde. Jak to?

Můžete z toho mít užitek již nyní

Již dnes někteří lidé dělají změny potřebné k tomu, aby mohli žít ve světě, kde nebude žádná zločinnost. Vytvářejí si novou osobnost — ten typ osobnosti, jaký si Bůh přeje u lidí, kteří budou žít v novém světě. (2. Petra 3:13) Dosahují toho tím, že uplatňují biblické zásady. Všimněte si zajímavého popisu v Bibli: „Měli [byste] být obnoveni v síle, která podněcuje vaši mysl, a měli byste obléci novou osobnost, jež byla stvořena podle Boží vůle v pravé spravedlnosti a věrné oddanosti.“ (Efezanům 4:23, 24)

Dopis Kolosanům 3:12–14 dále popisuje dobré vlastnosti, které mnozí upřímní lidé pěstují již nyní. Říká se tam: „Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, si tedy oblékněte něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost. Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti. Stejně jako Jehova velkoryse odpustil vám, tak jednejte i vy. Ale kromě toho všeho si oblékněte lásku, neboť je dokonalým poutem jednoty.“

Přivítali byste pomoc, abyste mohli získat novou, křesťanskou osobnost? Miliony lidí na celém světě o to již usilují za pomoci svědků Jehovových. Na shromážděních v sálech Království a na velkých sjezdech se i lidé, kteří byli dříve násilní zločinci, učí, jak získat mírumilovnou osobnost. * Z tohoto vynikajícího biblického vzdělávacího programu můžete mít užitek i vy. Neváhejte se obrátit na vydavatele tohoto časopisu. Rádi vám pomohou, abyste mohli být mezi těmi, kdo se připravují na život v Božím novém světě, kde nebude žádná zločinnost.

[Poznámka pod čarou]

[Obrázky na straně 10]

Miliony lidí se učí, jak žít v novém světě bez zločinnosti