Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 20. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Koho si Samson vybral za manželku, když ‚vyhledával příležitost proti Filištínům‘? (Soudci 14:1–4)

2. Čí otroci nemůžeme podle Ježíšových slov být, pokud jsme otroky Boha? (Lukáš 16:13)

3. Který předek Mesiáše se stal manželem Rut? (Rut 4:13)

4. Jakou výslovnost Božího jména upřednostňuje většina znalců hebrejštiny?

5. Co Jehova předpověděl v souvislosti s Jezábel, vzhledem k její mimořádné ničemnosti? (1. Královská 21:23)

6. Za jakým účelem si Abraham koupil od „synů Cheta“ jeskyni Makpela? (1. Mojžíšova 23:19, 20)

7. Jaké vyjádření, které původně znamenalo vykasat konce roucha, aby se člověk mohl lépe pohybovat, je v Písmu používáno k označení přípravy na usilovnou duševní nebo duchovní činnost? (Job 38:3)

8. Jak se jmenoval syn Adama a Evy, který se narodil, když bylo Adamovi 130 let? (1. Mojžíšova 5:3)

9. Čí hřích byl příčinou toho, že Izrael utrpěl porážku u města Ai? (Jozue 7:20)

10. Jak se nazývala původní forma královské koruny? (2. Královská 11:12)

11. Vzhledem k tomu, že Marie neměla dostatek prostředků, aby mohla po Ježíšově narození obětovat berana, jakou oběť mohla podle Zákona místo toho předložit? (Lukáš 2:24)

12. Jak se Pavel označoval ve většině svých inspirovaných dopisů? (Efezanům 1:1)

13. Zejména proč Ezekjáše zraňovaly posměšky asyrského krále Senacheriba, který chtěl Židy přimět ke kapitulaci? (Izajáš 36:14, 15, 18–20)

14. Kde se nacházel apoštol Pavel, když mu bylo řečeno: „Přejdi do Makedonie a pomoz nám.“ (Skutky 16:8, 9)

15. Proč jasnozřivec Chanani pokáral judského krále Asu, který mnoho let věrně vládl? (2. Paralipomenon 16:7)

16. Jak dlouho bychom podle Ježíšových slov měli vytrvávat, chceme-li být zachráněni? (Marek 13:13)

 Odpovědi ke kvízu

1. Filištínskou ženu z Timnahu

2. Otroci bohatství

3. Boaz

4. Jahve

5. „Právě psi sežerou Jezábel“

6. Aby tam pohřbil svou manželku Sáru

7. „Přepásej si bedra“

8. Set

9. Achanův

10. Diadém

11. „Párek hrdliček nebo dva mladé holuby“

12. Jako apoštol Ježíše Krista

13. Senacherib totiž prohlašoval, že Jehova se projeví jako bezmocný, stejně jako bohové těch zemí, které Senacherib už dobyl

14. V Troadě, což byl přístav v Malé Asii

15. V té době totiž král Asa z neznámého důvodu uzavřel spojenectví se syrským králem, místo aby se spolehl na Jehovu

16. Až do „konce“