Přejít k článku

Přejít na obsah

Videoklipy — Jak si je mohu vybírat?

Videoklipy — Jak si je mohu vybírat?

 Mladí lidé se ptají . . .

Videoklipy — Jak si je mohu vybírat?

„Když se objeví název pochybné skupiny nebo písně, přepnu kanál.“ Casey

VIDEOKLIPY — mnoho mladých lidí je pokládá za nesmírně zábavné. Jak ale již ukázal předcházející článek této série, videoklipy šokujícím způsobem zobrazují sexuální nemravnost a násilí. * Je samozřejmé, že pokud nějaká forma zábavy propaguje to, co Bůh zakazuje, křesťan by se tomu měl vyhnout. Ne všechny videoklipy jsou však bezostyšně nemorální. Některé mohou být relativně neškodné. Jiné zdánlivě neobsahují otevřenou ničemnost. A přesto mohou vysílat skryté náznaky, jež jsou v rozporu s Božím slovem.

Pokud tví rodiče souhlasí s tím, že se na videoklipy můžeš dívat, bude třeba, aby sis vybíral a používal k tomu biblicky školenou „vnímavost“. Potom dokážeš rozlišit, na co se máš a na co se nemáš dívat. (Hebrejcům 5:14) Jaké biblické zásady by ti v tom mohly pomoci? Uvádíme několik biblických textů s komentáři, které ti mohou být užitečné.

Přísloví 4:23: „Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce, neboť z něho jsou zdroje života.“ Máš nějakou sportovní výbavu nebo hudební nástroj, kterých si velmi ceníš? Nepochybně si dáváš záležet, aby byly v dobrém stavu a na bezpečném místě. Určitě bys je nenechal ležet někde na ulici, a to ani na chvilku, protože by ti je mohl někdo poškodit nebo ukradnout. Ano, střežíš je. Podobně se musíš rozhodnout, jakým způsobem budeš střežit své srdce, aby ani na chvilku nebylo ohroženo nevhodnou zábavou.

Efezanům 2:1, 2: „Jste to vy, které Bůh oživil, ač jste byli mrtví ve svých přečinech a hříších, v nichž jste kdysi chodili podle systému věcí tohoto světa, podle panovníka autority vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.“ Tímto vzduchem je duch současného světa, jeho způsob uvažování a postoje, které vedou k bezbožnému chování. Tento duch je patrný v mnoha videoklipech a je v přímém rozporu s Božím duchem, jenž vede k takovým vlastnostem, jako je radost, pokoj a sebeovládání. (Galaťanům 5:22, 23)

Druhý Timoteovi 2:22: „Prchej před touhami, které provázejí mládí.“ Sledování nemravných  scén — i když jsou velmi krátké — tyto touhy naopak rozněcuje. Mnoho mladých přiznalo, že na tyto scény nedokážou zapomenout a mají sklon přehrávat si je v mysli stále dokola. Jistý mladý muž jménem Dave, který viděl jeden nemravný videoklip, připouští: „Kdykoli jsem tu písničku slyšel, vždy jsem si vzpomněl na ten klip.“ Sledování takových videoklipů by tedy mohlo živit touhu po nemravných pohlavních stycích. (1. Korinťanům 6:18; Kolosanům 3:5)

Přísloví 13:20: „Kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.“ Zeptej se sám sebe: ‚Pozval bych si k sobě domů lidi, kteří jednají násilně, provozují spiritismus, opíjejí se nebo jednají nemravně?‘ Být ve společnosti takových lidí prostřednictvím televize je však totéž, jako kdyby sis je pozval domů. Může to mít za následek, že ‚pochodíš špatně‘? Kimberly popisuje: „Byla jsem svědkem toho, že holky na společných setkáních imitovaly oblečení nebo nemravné taneční pohyby, které nedávno viděly ve videoklipech.“ Možná máš podobnou zkušenost i ty. Napodobováním lidí, kteří si neváží Božích měřítek, tito mladí ukazují, že se již vydali na dráhu, na které „pochodí špatně“. Rozhodně se tedy vyhni jakékoli formě ‚špatného společenství‘. (1. Korinťanům 15:33)

Žalm 11:5: „Sám Jehova zkoumá spravedlivého stejně jako ničemného, a každého, kdo miluje násilí, jeho duše jistě nenávidí.“ Jestliže sleduješ videoklipy propagující necitelné, degradující násilí, nemohlo by to přinejmenším vyvolávat dojem, že i ty ‚miluješ násilí‘?

Proč je obtížné si vybírat

Vzhledem k tomu, že „celý svět leží v moci toho ničemného“, je stále obtížnější najít zábavu, která by nebyla poskvrněna myšlením a postoji tohoto světa. (1. Jana 5:19) Některé hudební kanály v televizi vysílají množství odporných videoklipů. I v případě, že program nemá zjevně nemorální nebo násilný obsah, často propaguje ducha tohoto světa. Jistý profesionální hudebník uvedl, že jeden známý kanál, který vysílá videoklipy, „již není pouze hudebním kanálem, ale určuje životní styl“.

Zdá se, že řešení je jednoduché. Pokud je videoklip nevhodný, můžeš přece přepnout kanál. Problém ale spočívá v tom, že musíš být stále ve střehu — stejně jako při sledování jiných kanálů. Na mnoha kanálech jsou vysílány programy, které naturalisticky líčí násilí či sex nebo ukazují lidi v nechutných situacích. Je pravda, že ti to může být nepříjemné, nebo z toho můžeš být dokonce rozladěný, když se chceš pobavit a zároveň musíš být stále připravený přepnout kanál. A někdy se může stát, že než se ti to podaří přepnout, zahlédneš něco špatného, a nemravná scéna se ti vtiskne do mysli. Můžeš si však být jistý, že budeš-li střežit  své srdce, Jehova Bůh tvému upřímnému úsilí požehná. (2. Samuelova 22:21)

Osvědčily se však ještě další praktické kroky. Casey, o kterém již byla zmínka, vysvětluje, co mu pomáhá: „Na začátku videoklipu se obvykle objeví název skupiny a písně. Hudební skupiny téměř vždy provází určitá pověst, takže víte, co je to za skupinu a které písně pravděpodobně budou špatné. Když tedy vidím název pochybné skupiny nebo písně, přepnu kanál. Hned na začátku.“

‚Mluv pravdu ve svém srdci‘

I když znáš biblické zásady, může se stát, že začneš tolerovat to, co je špatné. Jak? Tím, že si to budeš omlouvat. (Jakub 1:22) Bible nám říká, že Jehovův přítel je ten, kdo „mluví pravdu ve svém srdci“. (Žalm 15:2) Buď tedy k sobě upřímný. Neklam sám sebe. Pokud zjistíš, že si zdůvodňuješ, proč se díváš na něco pochybného, polož si otázku: ‚Opravdu by Jehova schvaloval sledování takového programu?‘ Pamatuj, že problém často nespočívá v tom, zda člověk ví, co je správné a co ne, ale zda se rozhodne dělat, co je správné. Svůj vztah k Jehovovi musíš pokládat za daleko cennější než nějakou formu zábavy. (2. Korinťanům 6:17, 18)

Obvykle nestačí udělat jen polovičaté, obecné rozhodnutí, že si člověk bude lépe vybírat. Pokud tvé rozhodnutí není pevné, snadno od něj upustíš. Bible nám vypráví o tom, co udělal bohabojný muž jménem Job, který se rozhodl zůstat své ženě věrný. Řekl: „Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima. Jak bych tedy mohl projevit pozornost panně?“ (Job 31:1) Představ si to. Job uzavřel smlouvu neboli slavnostní úmluvu sám se sebou, že stanoví hranice tomu, na co se budou jeho oči dívat. I ty můžeš v podstatě udělat to samé. Pevně se rozhodni a slavnostně si slib, že na špatné věci se dívat nebudeš. Stanov si konkrétní hranice. Modli se o to. Potom tuto úmluvu dodržuj, a pokud ti to pomůže, napiš si ji. Potřebuješ-li další pomoc, pohovoř si o tom s někým, komu důvěřuješ a kdo je starší než ty — například se svými rodiči.

Vzhledem k nebezpečí spojenému se sledováním videoklipů se někteří mladí křesťané rozhodli, že se na ně zkrátka nebudou dívat vůbec. Ať se v tomto směru rozhodneš jakkoli, použij rozlišovací schopnost. Zachovej si čisté svědomí. Pokud se budeš věnovat pouze zdravé a osvěžující zábavě, pomůže ti to, aby sis neublížil, a navíc si zachováš přátelství s Jehovou.

[Poznámka pod čarou]

[Obrázek na straně 12]

Některé videoklipy nejsou bezostyšně nemorální, ale přesto propagují škodlivé názory

[Obrázek na straně 13]

Rozhodni se, že se nebudeš dívat na věci, které Bůh neschvaluje