Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 13. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Na jakém místě Mojžíš a Áron neposvětili Jehovu, a tudíž ztratili výsadu vstoupit do Zaslíbené země? (4. Mojžíšova 20:12, 13)

2. Kdo byli nájezdníci, kteří Jobovi ukradli skot, oslice a zabili jeho sloužící? (Job 1:14, 15)

3. Který z Danielových druhů dostal v Babylóně jméno Mešak? (Daniel 1:7)

4. Které ovoce ducha následuje bezprostředně po lásce? (Galaťanům 5:22)

5. Kam vrhl silný anděl „kámen podobný velkému mlýnskému kameni“, což mělo znamenat rychlé zničení Velkého Babylónu? (Zjevení 18:21)

6. Jaké dary si v Elišově jménu Gechazi podvodně vyžádal od Naamana? (2. Královská 5:22)

7. Který amorejský král nenechal projít Izraelity svým královstvím, i když mu slíbili, že si tam nevezmou ani vodu na pití? (4. Mojžíšova 21:21–23)

8. Kdo prodal Abrahamovi jeskyni Makpela jako pohřební místo pro Sáru? (1. Mojžíšova 23:8–10)

9. K jakému problému podle Přísloví 29:25 vede to, že se člověk ‚chvěje před lidmi‘, a jak se tomu lze vyhnout?

10. Co je v pořadí třetí ovoce Božího ducha? (Galaťanům 5:22)

11. Jaký Pinechasův čin se líbil Jehovovi a zároveň zastavil metlu, která zabila 24 000 Izraelitů? (4. Mojžíšova 25:6–14)

12. Co jsou bat, kav, kor, efa, hin, chomer, log, omer a sea? (2. Mojžíšova 16:32)

13. Co uvedli apoštolové a starší muži v Jeruzalémě jako ‚nutné věci‘, když psali bratrům v Antiochii, Sýrii a Kilikii? (Skutky 15:28, 29)

14. Proč královna ze Šeby přicestovala z velké dálky do Jeruzaléma? (1. Královská 10:4)

15. Jaký zvláštní rys měla všechna svatá shromáždění izraelského národa, která vyhlásil Jehova? (3. Mojžíšova 23:7)

16. Které ze čtyř evangelií je nejkratší?

17. Když dav přišel zatknout Ježíše, komu Petr usekl mečem pravé ucho? (Jan 18:10)

18. Ve kterých třech jazycích byla původně napsána Bible? (Ezra 4:7; Zjevení 9:11)

19. Který národ byl známý tím, že přebýval ve stanech a vedl kočovný, pastýřský život? (Jeremjáš 3:2)

20. Proč bylo Izraelitům řečeno, že nemají úplně sklízet okraje svých polí? (3. Mojžíšova 19:9, 10)

 Odpovědi ke kvízu

1. U vod Meriba

2. Sabejci

3. Mišael

4. Radost

5. Do moře

6. „Talent stříbra a dva oděvy na střídání“

7. Sichon

8. Chetita Efron

9. Klade to léčku. Důvěřujte v Jehovu

10. Pokoj

11. Zabil simeonovského náčelníka Zimriho a midianskou ženu, kterou Zimri přivedl do svého stanu, aby s ní smilnil

12. Míry

13. ‚Zdržovat se věcí obětovaných modlám a krve a zardoušeného a smilstva‘

14. Aby „uviděla všechnu Šalomounovu moudrost“

15. Nesměla se vykonávat namáhavá práce žádného druhu

16. Markovo

17. Veleknězovu otroku Malchovi

18. Hebrejsky, aramejsky a řecky

19. Arabové

20. Aby zůstalo nějaké obilí „pro ztrápeného a pro cizího usedlíka“