Přejít k článku

Přejít na obsah

Globalizace, ze které budete mít prospěch

Globalizace, ze které budete mít prospěch

 Globalizace, ze které budete mít prospěch

„Má-li globalizace dobře dopadnout, musí dobře dopadnout jak pro chudé, tak pro bohaté. Musí přinést nejen bohatství, ale i práva. Musí zajistit nejen sociální spravedlnost a rovnost, ale i ekonomickou prosperitu a zlepšení komunikace.“ — GENERÁLNÍ TAJEMNÍK OSN KOFI ANNAN

KOFI Annan zdůraznil, že úspěšná globalizace by měla zlepšit život každého obyvatele globálního společenství. Ale to, čeho jsme svědky v posledních letech, je tomuto ideálu na hony vzdáleno. Lidská práva a sociální rovnost pokulhávají za technickým a materiálním pokrokem.

Hlavním problémem je to, že hybnou silou ekonomické globalizace je silná touha vydělat mnoho peněz. A tento motiv jen zřídka bere v úvahu ty, kdo jsou chudí a v nepříznivé situaci, a jen zřídka dbá na to, co je z dlouhodobého hlediska v zájmu naší planety. „Neregulovaná globální ekonomika ovládaná obchodními korporacemi, které jako jedinou hodnotu uznávají peníze, je již svou podstatou nestabilní ... a ožebračuje lidstvo nejen finančně,“ tvrdí doktor David C. Korten.

 Budou vlády světa schopny regulovat globální ekonomiku takovým způsobem, aby byla zajištěna sociální spravedlnost? Zdá se, že je to nepravděpodobné. Prozatím se vládám nepodařilo vyřešit žádný z globálních problémů — ať to je globální kriminalita, oteplování či chudoba. „K ochraně globálních zájmů je zapotřebí kolektivních kroků,“ vysvětluje Kofi Annan, „ale tyto mechanismy jsou v dnešním globalizovaném světě prozatím jen v plenkách.“

Ke zvládnutí globálních problémů nejsou zapotřebí jen globální mechanismy. Komise pro globální řízení * tvrdí, že svět potřebuje také etické hodnoty. „Třenice a napětí plynoucí z toho, že žijeme v globálním společenství, budou bez globální etiky stále častější. I sebelépe vytvořené instituce a strategie selžou, pokud nemají vedení.“

Jaký druh globálních etických zásad komise doporučila? „Lidé by měli jednat s druhými tak, jak by chtěli, aby se jednalo s nimi,“ uvádí se ve zprávě. Ježíš Kristus, nejvýznamnější vůdčí osobnost, jakou svět poznal, učil tomuto měřítku chování již před dvěma tisíci lety. (Matouš 7:12) A tato zásada platí dodnes. Globalizace postavená na této zásadě bude jistě prospěšná pro každého. Může k tomu někdy dojít?

Globální řešení jiného druhu

Bible předpovídá, že v blízké budoucnosti jedna globální vláda sjednotí lidstvo, ne však na základě peněz nebo technologie, ale na základě nesobeckosti. Tato vláda bude úspěšná, protože má moc a metody k tomu, aby podnikla globální kroky ve prospěch celého lidstva. Na tuto vládu se zaměřoval i Ježíš Kristus, když své následovníky učil, že se mají modlit o to, aby ‚přišlo Boží království a děla se Boží vůle na zemi‘. (Matouš 6:10)

Boží Království — nebeská vláda v rukou Ježíše Krista — bude ukázkou nově zavedené globální etiky. Jde o tytéž etické zásady, které učil Ježíš, když byl na zemi. Hlavními zásadami bude láska k Bohu a k bližnímu. (Matouš 22:37–39) Mnohá proroctví v Bibli ukazují, co tato nová vláda udělá. Ohledně jejího vládce, Ježíše Krista, Bible slibuje: „Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.“ (Izajáš 11:4, Ekumenický překlad) Bohatí a mocní nebudou využívat ty, kdo jsou v nepříznivé situaci. Ježíš bude „litovat poníženého a chudého... Z útlaku a z násilí vyplatí jejich duši.“ (Žalm 72:13, 14)

 Okamžitě začnou být řešeny ekologické problémy. Místo rozšiřování pouští „rozjásá se pustina a rozkvete kvítím“. (Izajáš 35:1, Ekumenický překlad) Nebude nedostatek potravin — „na zemi bude spousta obilí“. (Žalm 72:16)

Boží Království sjednotí lidi nejrůznějšího původu. „Sjednotím je jako stádo bravu v ohradě,“ slibuje Bůh. ‚Změním jim jazyk na čistý, aby mi všichni sloužili rameno vedle ramena.‘ (Micheáš 2:12; Sefanjáš 3:9) A tento ‚čistý jazyk‘, k němuž patří společný soubor mravních a náboženských hodnot, sjednocuje lidi již nyní.

Díky dopravním prostředkům, které jsou nyní na světě dostupné, mohou svědkové Jehovovi pravidelně pořádat velké mezinárodní sjezdy, jež posilují pouta mezi různými rasovými, národnostními a kulturními skupinami. Tyto sjezdy jsou živým důkazem jednoty, která pramení ze srdce a mysli, nikoli z technologie a obchodu. (Viz průvodní rámeček.) Jeden španělský teolog, který několik takových sjezdů navštívil, napsal: ‚Na sjezdu jsem byl povzbuzen nejen poučnými biblickými proslovy, ale také jednotou, která panuje mezi těmito lidmi, jejich vysokou morálkou a hezkým chováním.‘

K podpoře kázání dobré zprávy o Božím Království využívají svědkové Jehovovi také další rysy globalizace. Například časopis Probuďte se! je překládán do více než 80 jazyků a mnozí překladatelé na celém světě přitom využívají počítačový systém a elektronickou poštu. Tyto prostředky svědkům Jehovovým umožňují, aby jejich biblický vzdělávací program byl skutečně celosvětový. Je tedy vidět, že prostředky globalizace nemusí sloužit jen k ničení, ale mohou být i přínosem.

Bohem nastolená globální vláda navíc nebude vytvářet problémy, jak to je v případě lidských organizací, ale poskytne řešení. Máme všechny důvody k tomu, abychom této nebeské správě důvěřovali. ‚Vytvářím zemi novou,‘ říká Bůh. „Nevzpomeneš na to, co minulo, na mysl nevstoupí to. Radost bude vládnouti věčná z tvůrčího díla mého.“ (Izajáš 65:17, 18, Heger) Tato ‚země nová‘ bude skutečně k prospěchu lidí na celém světě.

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. Tuto komisi tvoří skupina 28 vůdčích osobností. V roce 1995 připravili dlouhou zprávu s názvem „Naše globální sousedství“ a uvedli v ní návrhy, jak řízení světa zlepšit.

[Rámeček na straně 12]

SPOJENÁ, A PŘESTO ROZDĚLENÁ

Technika možná vedla k tomu, že se svět zmenšil, avšak rozdíly zůstaly hluboce zakořeněny. Televize, mobilní telefony a internet se sice ukázaly jako užitečné v tom, že lidi spojily, ale nesjednotily je. Díky ekonomické integraci a tomu, že skončila rivalita supervelmocí, se snížilo množství válek mezi státy, avšak každý rok jsou v krvavých občanských konfliktech stále zabíjeny a mrzačeny statisíce lidí.

Proč? Protože jak se zdá, hlavní příčina občanských válek — nenávist mezi znepřátelenými etnickými, rasovými a náboženskými skupinami — nijak nepolevuje. A globální obchodní i zločinecké syndikáty zajišťují dostatek levných zbraní, aby obě válčící strany byly dobře vyzbrojeny. Skutečné jednoty tedy v žádném případě nelze dosáhnout elektronikou, a stejně tak nelze sociální spravedlnosti docílit vzrůstem cen na burze.

V některých ohledech může ekonomická globalizace vlastně k nejednotě přispět. Jestliže po konjunktuře následuje recese, mohou se ožebračení lidé stát snadnou kořistí extrémistických politiků, kteří využívají ekonomických nesnází ve svůj prospěch. Existuje nějaké řešení? „Je třeba vymyslet novou formu národního a globálního řízení — takovou, jejímž hlavním zájmem bude rozvoj lidských schopností a rovnost,“ připouští Human Development Report 1999. A přesně to udělá Boží Království.

[Obrázky na straně 13]

Globální biblický vzdělávací program svědků Jehovových pomohl sjednotit lidi pocházející z nejrůznějšího prostředí