Přejít k článku

Přejít na obsah

Měli by křesťané očekávat Boží ochranu?

Měli by křesťané očekávat Boží ochranu?

 Co říká Bible

Měli by křesťané očekávat Boží ochranu?

V Bibli často čteme o tom, že Bůh může své ctitele ochránit, aby se jim nestalo něco zlého. Král David řekl: „Vyprosti mě, Jehovo, od špatných lidí; kéž mě bedlivě střežíš i před mužem násilných skutků.“ (Žalm 140:1) I dnes se stává, že Boží ctitelé, kterým hrozí násilí, zločin nebo přírodní katastrofa, jen o vlásek uniknou smrti nebo zranění. Někteří z nich by rádi věděli, zda je zázračně ochránil Bůh, a to zejména proto, že v jiných případech bohabojní lidé tragédii neunikli, a někdy dokonce zahynuli násilnou smrtí.

JE PRAVDA, že Jehova Bůh někoho před zlem ochrání, a jiného ne? Měli bychom dnes očekávat, že budeme zázračně uchráněni před násilím a katastrofami?

Zázračná ochrana v biblických dobách

V Bibli nacházíme řadu příběhů, v nichž Bůh zázračně vstupuje do děje, aby pomohl svým ctitelům. (Izajáš 38:1–8; Skutky 12:1–11; 16:25, 26) Na druhou stranu jsou v Písmu popsány i jiné události, při nichž Jehovovi služebníci od neštěstí uchráněni nebyli. (1. Královská 21:1–16; Skutky 12:1, 2; Hebrejcům 11:35–38) Z toho vidíme, že Jehova může poskytnout ochranu, kdykoli to uzná za vhodné, pokud k tomu má konkrétní důvod nebo pokud tím sleduje nějaký záměr. Křesťané, kteří ze zkoušek zachráněni nejsou, by z toho tedy neměli vyvodit závěr, že je Bůh opustil. Musíme se smířit s tím, že zlé věci se stávají, a to i věrným Jehovovým služebníkům. Proč tomu tak je?

Proč se věrným Božím služebníkům stávají zlé věci

Jedním z důvodů je, že všichni jsme po Adamovi a Evě zdědili hřích a nedokonalost. Proto musíme v životě počítat s bolestí, utrpením  a smrtí. (Římanům 5:12; 6:23) Dalším důvodem je to, že žijeme v posledních dnech. O našich současnících Bible říká, že jsou „bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru“. (2. Timoteovi 3:1–5) A přibývající zprávy o znásilněních, únosech, vraždách a jiných surových zločinech Bibli dávají za pravdu.

Mnozí věrní Boží služebníci se v místě svého bydliště nebo v zaměstnání nemohou úplně vyhnout násilným lidem, a tak se někdy mohou stát terčem jejich útoku. Kromě toho se v ohrožení života můžeme ocitnout zcela nečekaně jen proto, že jsme v nepravou chvíli na nepravém místě. Lidé na vlastní kůži zažívají realitu vyjádřenou v Šalomounových slovech, „všechny je totiž postihuje čas a nepředvídaná událost“. (Kazatel 9:11)

Křesťané jsou navíc terčem pronásledování kvůli tomu, že uctívají Boha. Apoštol Pavel k tomu řekl: „Vskutku všichni ti, kdo touží žít ve zbožné oddanosti ve společenství s Kristem Ježíšem, budou rovněž pronásledováni.“ (2. Timoteovi 3:12) K tomu v posledních letech dochází v nejedné zemi.

Z toho vidíme, že bohabojní lidé nejsou oproštěni od následků násilí, zločinnosti, přírodních katastrof nebo smrtelných nehod. Už Satan se pokoušel argumentovat tím, že Jehova postavil okolo svých ctitelů plot, aby prošli životem bez jakéhokoli šrámu. (Job 1:9, 10) Ukázalo se však, že nemá pravdu. I když ale Jehova své ctitele zázračně neosvobozuje z každé situace, je jisté, že je ochraňuje.

Jak dnes Jehova ochraňuje své ctitele

Jehova svůj lid chrání tím, že mu poskytuje vedení prostřednictvím svého Slova. Duchovní smýšlení a biblické poznání nás může vybavit dobrým úsudkem a zdravou myslí, což nám pomáhá vyvarovat se zbytečných chyb a moudře se rozhodovat. (Žalm 38:4; Přísloví 3:21; 22:3) Uvažte, kolika neštěstí jsou křesťané ušetřeni, protože se řídí biblickými radami ohledně sexuální morálky, chamtivosti, hněvu a násilí. A jelikož se nepřátelíme se špatnými lidmi, je menší pravděpodobnost, že se ocitneme tam, kde může dojít k neštěstí — tedy že budeme v nepravou chvíli na nepravém místě. (Žalm 26:4, 5; Přísloví 4:14) Ti, kdo dbají na biblické zásady, vedou lepší život, a to se často pozitivně projeví na jejich duševním i fyzickém zdraví.

Nejvíce nás uklidňuje vědomí, že i kdyby Bůh něco zlého připustil, dá svým ctitelům tolik síly, kolik potřebují, aby situaci zvládli. Apoštol Pavel nás ujišťuje: „Bůh je věrný a nedovolí, abyste byli pokoušeni nad to, co můžete snést, ale spolu s pokušením poskytne také východisko, abyste je mohli snášet.“ (1. Korinťanům 10:13) Bible také slibuje, že k přečkání nešťastných událostí dostaneme „moc, která je nad to, co je normální“. (2. Korinťanům 4:7)

Bůh jedná podle své vůle

Měli by tedy křesťané očekávat, že Bůh je zázračně ochrání před každou katastrofou? Bible takovou domněnku nepodporuje.

Mohlo se samozřejmě stát, že Jehova Bůh na základě svého rozhodnutí přímo zasáhl do dění, aby pomohl někomu ze svých služebníků. A pokud někdo věří tomu, že z nějaké situace vyvázl díky Božímu zásahu, neměli bychom mu to vymlouvat. Když se však Jehova rozhodne, že nezasáhne, nikdo by to neměl považovat za znamení jeho nelibosti.

Mějme důvěru, že bez ohledu na to, v jaké zkoušce nebo situaci se ocitneme, Jehova nás jako své věrné služebníky ochrání. Buď situaci vyřeší za nás nebo nám dá sílu ji přestát. A pokud bychom snad zemřeli, vzkřísí nás k věčnému životu ve svém novém světě. (Žalm 37:10, 11, 29; Jan 5:28, 29)