Přejít k článku

Přejít na obsah

Znáte odpověď?

Znáte odpověď?

 Znáte odpověď?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 24. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydali svědkové Jehovovi.)

1. Jaké jsou podle Jakuba poznávací znaky pravého křesťana? (Jakub 1:27)

2. Co bylo poslední ranou, která postihla Egypťany a zajistila Izraelitům propuštění? (2. Mojžíšova 11:1, 5)

3. Jaká písmena řecké abecedy jsou použita pro označení Jehovy? (Zjevení 1:8)

4. Proč všechny obyvatele Zaslíbené země Jehova před Izraelity nevyhnal rychle? (2. Mojžíšova 23:29, 30)

5. Jaké tři věci musela Raab udělat pro svou záchranu i pro záchranu své rodiny? (Jozue 2:18–20)

6. Jakým tělesným utrpením Satan postihl Joba? (Job 2:7, 8)

7. Proč Zacheus vylezl na sykomoru? (Lukáš 19:3, 4)

8. Kolik starších bratrů měl David? (1. Paralipomenon 2:15)

9. Jak zkoušela královna ze Šeby Šalomounovu moudrost? (1. Královská 10:1)

10. Jaká je hebrejská forma slova „Pán“? (1. Mojžíšova 15:2)

11. Při jakém znamení měli Ježíšovi učedníci opustit Judeu? (Marek 13:14)

12. Proč můžeme mít skutečnou naději na získání věčného života? (Titovi 1:2)

13. Z čeho byla vyrobena schránka, do které byl malý Mojžíš položen? (2. Mojžíšova 2:3)

14. O jakém nástroji, na který se hrálo při oslavě přenesení truhly do Jeruzaléma, je v Bibli pouze jedna zmínka? (2. Samuelova 6:5)

15. Kolik učedníků poslal Ježíš napřed při poslední svědecké kampani v Judeji? (Lukáš 10:1)

16. Jaký cíl sledovali farizeové, když kladli Ježíšovi otázky? (Matouš 22:15)

17. Co se stane dokonce ‚i s tím jménem ničemných‘? (Přísloví 10:7)

 Odpovědi ke kvízu

1. „Zachovávat se bez poskvrny od světa“ a být ohleduplní k těm, kdo ztratili rodiče nebo manžela

2. Smrt všech prvorozených, od člověka po zvíře

3. Alfa a omega

4. Aby se v zemi, jež by byla náhle opuštěna, nerozmnožila divoká zvířata, která by je ohrožovala

5. Měla uvázat v okně šarlatovou šňůru, shromáždit rodinu ve svém domě a neprozradit návštěvu zvědů

6. Zhoubným bolákem od hlavy až k patě

7. Byl malé postavy, a proto nemohl vidět Ježíše

8. Šest

9. Kladla mu ‚matoucí otázky‘

10. Adonai [nebo Adhonai]

11. Když viděli „ohavnost, která působí zpustošení, jak stojí, kde by neměla“

12. Slíbil to Bůh, a ten nemůže lhát

13. Papyrus

14. Sistrum

15. 70 (35 dvojic)

16. „Aby ho chytili v řeči“

17. „Shnije“ a zmizí