Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo je archanděl Michael?

Kdo je archanděl Michael?

 Co říká Bible

Kdo je archanděl Michael?

PODLE Bible obývají duchovní říši miliony andělských bytostí. (Daniel 7:9, 10; Zjevení 5:11) V Písmu jsou od začátku do konce stovky zmínek o andělech, kteří zůstávají věrni Bohu. Pouze dva z těchto duchovních tvorů jsou však označeni jménem. Jedním je anděl Gabriel, který v průběhu asi 600 let osobně předal Boží poselství třem různým lidem. (Daniel 9:20–22; Lukáš 1:8–19, 26–28) Další anděl, který je v Bibli uveden jmenovitě, je Michael.

Michael je zjevně význačný anděl. Kniha Daniel například popisuje Michaela, jak ve prospěch Božího lidu bojuje proti démonům, kteří jsou ničemní. (Daniel 10:13; 12:1) V inspirovaném dopise Judy je zmínka o tom, jak Michael měl se Satanem spor o Mojžíšovo tělo. (Juda 9) Kniha Zjevení ukazuje, že Michael vedl válku se Satanem a s jeho démony a svrhl je z nebe. (Zjevení 12:7–9) Žádný jiný anděl není vylíčen s tak velkou mocí a autoritou nad Božími nepřáteli. Není tedy divu, že Bible vhodně označuje Michaela jako „archanděla“, protože předpona „arch“ znamená „hlavní“ nebo „přední“.

Spory o Michaelovu totožnost

Náboženství křesťanstva, ale také judaismus a islám mají ohledně andělů rozporné názory. Některá vysvětlení jsou nejasná. Například dílo The Anchor Bible Dictionary uvádí: „Možná, že existuje jeden vrchní anděl anebo malá skupinka archandělů (obvykle čtyři nebo sedm).“ Podle The Imperial Bible-Dictionary je Michael „jméno nadlidské bytosti, a vzhledem k ní panují všeobecně dva protichůdné názory — buď je to Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, nebo jeden z takzvaných sedmi archandělů“.

Podle židovské tradice patří k těmto sedmi archandělům Gabriel, Jeremiel, Michael, Raguel, Rafael, Sariel a Uriel. Naproti tomu islám učí, že archandělé jsou čtyři, totiž Džibríl, Miká’íl, Azrá’íl a Isráfíl. Katolicismus také učí, že  jsou čtyři archandělé — Michael, Gabriel, Rafael a Uriel. A co říká Bible? Existuje několik archandělů?

Biblická odpověď

V Bibli není zmínka o žádném archandělovi kromě Michaela a výraz „archanděl“ se zde nikde nevyskytuje v množném čísle. U Judy 9 je v původní řečtině použit určitý člen, z čehož vyplývá, že toto označení se vztahuje jedině na Michaela. Je tedy rozumné vyvodit závěr, že Jehova Bůh svěřil plnou autoritu nad všemi ostatními anděly pouze jednomu z nebeských tvorů.

Kromě Stvořitele samotného se jen o jedné osobě mluví v tom smyslu, že má v podřízenosti anděly — totiž o Ježíši Kristu. (Matouš 13:41; 16:27; 24:31) Apoštol Pavel se konkrétně zmínil o ‚Pánu Ježíši‘ a ‚jeho mocných andělech‘. (2. Tesaloničanům 1:7) A Petr popsal vzkříšeného Ježíše slovy: „Je po Boží pravici, neboť odešel do nebe; a byli mu podřízeni andělé a autority a moci.“ (1. Petra 3:22)

V Bibli sice není žádný výrok, který by jednoznačně ztotožňoval archanděla Michaela s Ježíšem, ale je zde jeden text spojující Ježíše s postavením archanděla. V dopise Tesaloničanům Pavel prorokoval: „Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou a ti, kdo jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve.“ (1. Tesaloničanům 4:16) V tomto textu je Ježíš popisován jako ten, kdo převzal moc jakožto Boží mesiášský Král. Mluví však „hlasem archanděla“. Všimněte si také, že má moc křísit mrtvé.

Když byl Ježíš na zemi jako člověk, provedl několik vzkříšení. Při tom pronesl svým hlasem přikazující zvolání. Když například křísil syna vdovy ve městě Nain, řekl: „Mladý muži, říkám ti: Vstaň!“ (Lukáš 7:14, 15) Později, těsně před tím, než vzkřísil svého přítele Lazara, Ježíš „zvolal silným hlasem: ‚Lazare, pojď ven!‘“ (Jan 11:43) V těchto případech však měl Ježíš hlas dokonalého člověka.

Po svém vzkříšení byl Ježíš jako duchovní tvor vyvýšen „do nadřazeného postavení“ v nebesích. (Filipanům 2:9) Nebyl již člověkem, a proto měl hlas archanděla. Když tedy zazněla Boží trubka, aby ‚ti, kdo byli mrtví ve spojení s Kristem,‘ byli pozvednuti do nebes, Ježíš vydal ‚přikazující zvolání‘, tentokrát „s hlasem archanděla“. Je tedy rozumné dospět k závěru, že „hlasem archanděla“ může volat pouze archanděl.

Ano, v nebi jsou i další vysoce postavení andělští tvorové, jako například serafíni a cherubíni. (1. Mojžíšova 3:24; Izajáš 6:2) Na vzkříšeného Ježíše Krista však Písmo poukazuje jako na nejvýše postaveného ze všech andělů — na archanděla Michaela.