Přejít k článku

Přejít na obsah

Zneužívání drog bude odstraněno

Zneužívání drog bude odstraněno

 Zneužívání drog bude odstraněno

„VELKÁ kokainová zásilka v lahvích s vínem.“ Novinový článek s tímto názvem popisoval, jak policie v jihoafrickém Johannesburgu zabavila kontejner s 11 600 lahvemi jihoamerického vína. Ve víně bylo 150 až 180 kilogramů kokainu. Panuje přesvědčení, že je to největší zásilka kokainu, jaká se do této země dosud dostala.

Možná se zdá, že boj proti zneužívání drog je úspěšný, ale pravda je taková, že policie zabaví na celém světě odhadem pouze 10 až 15 procent drog. Je to žel tak, jako kdyby zahradník sice odstranil několik listů velmi nebezpečného plevele, ale jeho kořeny nechal v zemi.

Snaze vlád potlačit výrobu a prodej drog brání obrovský zisk, který z toho plyne. Odhaduje se, že roční obrat z drog dosahuje jen v samotných Spojených státech mnoha miliard dolarů. Vzhledem k takovému množství  peněz není divu, že jak policie, tak vládní představitelé — a to i ve vysokém postavení — se nechávají podplácet.

Alex Bellos z týdeníku The Guardian Weekly uvedl v reportáži z Brazílie, že podle parlamentního průzkumu „byli na seznamu více než 800 lidí, kteří jsou údajně zapojeni do organizovaného zločinu a obchodování s drogami v Brazílii, ... uvedeni tři poslanci, 12 senátorů a tři starostové“. Na tomto seznamu figurovali také „policisté, právníci, obchodníci a farmáři v 17 ze 27 států“. Jistý profesor politologie z Univerzity v Brasílii řekl: „Je to tvrdá obžaloba všech složek brazilské společnosti.“ Totéž lze říci o mnoha jiných společnostech, které jsou v zajetí drog. Hnací silou tohoto problému jsou tržní zákony nabídky a poptávky.

Vzhledem k tomu, že právní omezení měla jen chabý úspěch, někteří lidé se zasazují o legalizaci určitých drog. Obecná koncepce je ta, že jednotlivcům by mělo být dovoleno, aby měli malé množství drogy pro osobní potřebu. Předpokládá se, že vládě by to usnadnilo kontrolu a omezily by se obrovské zisky, které z prodeje drog mají narkobaroni.

Někteří se dokázali závislosti zbavit

Nejdříve se narkoman musí detoxikační kůrou zbavit drogy a potom se zlepší jeho tělesné zdraví. Žel, když se narkoman vrátí do svého původního prostředí, je v pokušení znovu s drogami začít. Spisovatel Luigi Zoja uvádí, co je příčinou: „Je nemožné jednoduše vzít pacientovi určitý model chování, aniž bychom mu poskytli zcela nový způsob myšlení.“

Darren, o kterém byla zmínka v předchozím článku, našel „nový způsob myšlení“, který změnil jeho život. Darren říká: „Byl jsem sice přesvědčený ateista, ale časem — i když jsem byl od rána do večera na drogách — jsem dospěl k názoru, že Bůh musí existovat. Během dvou nebo tří měsíců jsem se snažil s drogami přestat, ale moji přátelé mi v tom bránili. Přestože jsem stále bral drogy, začal jsem před spaním pravidelně číst Bibli. S přáteli jsem se již nescházel tak často. Jednou večer jsme byli se spolubydlícím silně nadopovaní. Zmínil jsem se mu o Bibli. Druhý den ráno zavolal svému bratrovi, který byl svědek Jehovův. Ten nás odkázal na jiného svědka, který žil ve stejném městě jako my, a já jsem ho šel navštívit.

Povídali jsme si do jedenácti večer a já si odnesl řadu biblických studijních pomůcek. Začal jsem s ním studovat Bibli a přestal jsem brát drogy a kouřit. Asi za devět  měsíců jsem byl pokřtěn jako svědek Jehovův.“

Přestat s drogami není snadné. Michael, o němž byla zmínka v předchozím článku, popisuje, jaké potíže měl, když po jedenácti letech chtěl se zneužíváním drog přestat. „Skoro jsem nemohl jíst, a proto jsem zhubl. Cítil jsem mravenčení, potil jsem se a viděl jsem kolem lidí auru. Měl jsem neodolatelnou touhu vrátit se k drogám. Avšak to, že jsem se obracel k Jehovovi v modlitbě a že jsem studoval Bibli, mi pomohlo, abych to neudělal.“ Tito bývalí narkomani se shodují v tom, že pro ně bylo naprosto nezbytné úplně se přestat stýkat se svými bývalými společníky.

Proč lidské úsilí selhává

Drogy jsou pouze jedna ploška většího celosvětového problému. Na celý svět působí silný vliv, který lidi podněcuje ke špatnostem, k násilí a ke krutosti. Bible říká: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19) Kdo je tento ‚ničemný‘, to ukazuje apoštol Jan ve Zjevení 12:9: „Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“

Musíme bojovat nejen se svou vlastní slabostí, ale také s tímto mocným nepřítelem. Právě Satan způsobil na počátku pád člověka. A je rozhodnutý lidstvo ještě více zkazit a odvrátit je od Boha. Součástí jeho strategie se zdá být i to, že lidé zneužívají drogy. Satan jedná ve velkém hněvu, protože ví, že „má krátké časové období“. (Zjevení 12:12)

Jaké řešení má Bůh?

Bible ukazuje, že Stvořitel má láskyplné opatření, jak lidstvo z jeho hříšného stavu vykoupit. V 1. Korinťanům 15:22 je řečeno: „Právě jako v Adamovi všichni umírají, tak i v Kristu budou všichni oživeni.“ Ježíš ochotně přišel na zemi jako dokonalý člověk a obětoval svůj pozemský život, aby lidstvo vykoupil z účinků hříchu a smrti.

Mnozí lidé se poučili o tom, proč umíráme, a poznali také řešení lidských problémů, a tím získali motivaci a odvahu, aby se od drogové závislosti osvobodili. Bible nám poskytuje nejen individuální pomoc při zvládání nynějších problémů s drogami, ale mluví také o době, kdy skončí Satanův vliv a kdy natrvalo zmizí všechny lidské problémy, včetně zneužívání drog.

Kniha Zjevení popisuje „řeku vody života, čistou jako křišťál, která plyne od trůnu Božího a Beránkova“. (Zjevení 22:1) Tato symbolická řeka představuje opatření, která Bůh učinil skrze Ježíše Krista proto, aby lidem znovu poskytl dokonalý život na rajské zemi. Zjevení popisuje stromy života, které bujně rostou podél řeky, a uvádí: „Listy stromů byly k léčení národů.“ (Zjevení 22:2) Tyto symbolické listy znázorňují Jehovova léčebná opatření, jejichž prostřednictvím lidstvo znovu dosáhne duchovní a tělesné dokonalosti.

Konečně bude člověk osvobozen nejen od závislosti na drogách, ale také od všech špatností a problémů, které ho v tomto ubohém systému sužují.

[Rámeček a obrázek na straně 9]

Je marihuana bezpečná?

V řadě zemí se uvažuje o legalizaci marihuany především pro lékařské účely. Zjistilo se, že tato droga zmírňuje nevolnost vyvolanou chemoterapií a také zřejmě pomáhá pacientům s AIDS překonat ztrátu chuti k jídlu. Používá se rovněž ke zmírnění bolesti.

Pokud jde o výsledky vědeckého výzkumu, názory se liší, avšak testy popsané v časopise New Scientist prokázaly několik škodlivých účinků marihuany.

V testu provedeném na Harvardově univerzitě byla srovnána skupina lidí, kteří kouřili marihuanu denně, se skupinou lidí, kteří ji kouřili méně často. Ve standardních testech duševních schopností se nenašly skoro žádné rozdíly. Avšak test, který se zabýval přizpůsobivostí, byl u silných kuřáků marihuany výrazně horší.

Na jiné univerzitě sledovali po dobu patnácti let skupinu pravidelných kuřáků marihuany a skupinu kuřáků cigaret. Kuřáci marihuany si obvykle zapálili třikrát nebo čtyřikrát denně, kdežto kuřáci cigaret dvacetkrát i častěji. Přitom kašlem a bronchitidou trpěl v obou skupinách stejný počet lidí. Plicní vyšetření ukázalo, že v obou skupinách dochází ke stejnému poškození buněk.

Kuřáci marihuany sice kouřili mnohem méně, ale bylo zjištěno, že při každém kouření marihuany se z ‚jointu‘ uvolní třikrát více dehtu než z cigarety. Časopis New Scientist dále uvedl: „Kuřáci marihuany vdechují mnohem hlouběji a zadržují dech déle.“

Navíc bylo zjištěno, že imunitní buňky v plicích kuřáků marihuany měly o 35 procent nižší schopnost bojovat s bakteriemi než buňky kuřáků cigaret.

[Podpisek obrázku]

U.S. Navy foto

[Rámeček na straně 11]

‚Bolestná obžaloba‘ rodičů

V úvodníku jihoafrických novin Saturday Star byly vyjádřeny obavy ze zneklidňujícího vzrůstu zneužívání drog mladými lidmi v Jižní Africe, a dále tam bylo uvedeno:

„To, že naše děti [berou drogy] je často bolestnou obžalobou jak nás, rodičů, tak společnosti jako celku. Týden co týden se sháníme po penězích a oddaně věnujeme svůj čas a energii dosažení hmotného úspěchu. Naše děti si dělají nároky na naši mysl i sílu. Trávíme s nimi kvalitní čas? Je snadné dát jim peníze, abychom od nich měli pokoj. Je to snazší než jim naslouchat — jejich obavám, nadějím a těžkostem. Až dnes večer budeme sedět u stolu v restauraci nebo relaxovat před televizí, budeme vůbec vědět, co dělají?“

Nebo — mohli bychom dodat — co si myslí?

[Obrázek na straně 10]

Mnozí lidé našli motivaci k tomu, aby se od závislosti na drogách osvobodili