Přejít k článku

Přejít na obsah

Vyslyší Bůh moje modlitby?

Vyslyší Bůh moje modlitby?

 Mladí lidé se ptají . . .

Vyslyší Bůh moje modlitby?

„Modlím se v každé situaci, protože Jehova je můj přítel, a já vím, že když mám problém, on mi pomůže.“ (Andrea)

MLADÁ Andrea si je jista, že Bůh její modlitby slyší. Ale ne všichni mladí lidé mají takovou důvěru. Někteří mají pocit, že Bůh je od nich příliš daleko, než aby se k němu mohli přiblížit. Snad si také kladou otázku, zda se o ně Bůh zajímá natolik, aby stálo za to se modlit.

V čem spočívá tajemství modlitby? Jednoduše řečeno, spočívá v opravdovém přátelství s Bohem. Žalmista se modlil: „Ti, kdo znají tvé jméno, budou v tebe důvěřovat.“ (Žalm 9:10) A co ty? Znáš Boha tak dobře, abys mu ve svých modlitbách důvěřoval? Než budeš číst dál, zkus odpovědět na otázky v rámečku, který má název „Jak dobře znáš Boha?“. Kolik jich umíš zodpovědět?

JAK DOBŘE ZNÁŠ BOHA? Viz odpovědi na straně 27

1. Jaké je Boží jméno a co znamená?

2. Jaké jsou podle Bible čtyři základní Boží vlastnosti?

3. Co bylo největším projevem lásky Boha k lidstvu?

4. Jak můžeme získat Boží přátelství?

5. Jaký postoj při modlitbě je vhodný?

Dokážeš nyní, ještě před dočtením zbylé části článku, zodpovědět alespoň některé z těchto otázek? V tom případě víš o Bohu více než většina lidí. Možná ale z tvých odpovědí vyplyne, že k tomu, abys Boha znal důvěrněji, potřebuješ o něm získat více informací. (Jan 17:3) Proto uvažujme o několika věcech, jež nás Bible učí o ‚Tom, který slyší modlitbu‘. (Žalm 65:2)

Bůh je skutečná osoba

Bible nám v prvé řadě pomáhá pochopit, že Bůh není nějaká neosobní síla. Je to osoba, která má jméno Jehova. (Žalm 83:18) V hebrejštině toto jméno znamená „působí, že se stane“. Může se stát čímkoli, co je zapotřebí k uskutečnění jeho záměru. To by neosobní shluk energie nemohl udělat. Když se tedy modlíš, můžeš si být jist, že nemluvíš s nějakou abstraktní silou ani nemluvíš do vzduchu. Rozmlouváš s osobou, která ti může nejen naslouchat, ale také na tvé modlitby může reagovat. (Efezanům 3:20)

 Mladá Diana proto říká: „Vím, že Jehova mi bude naslouchat, ať jsem kdekoli.“ K tomu, abys měl takovou důvěru, musí být Jehova pro tebe skutečný. „Ten, kdo se přibližuje k Bohu, musí věřit, že je,“ říká Bible. (Hebrejcům 11:6)

Zdroj moudrosti a moci

Bůh nám může skutečně pomáhat, protože má moc, která vzbuzuje bázeň. Tato moc je neomezená, jak dokládá obrovský rozsah a složitost hmotného vesmíru. Bible říká, že Jehova zná jméno každé hvězdy, přestože jich jsou nesčetné miliardy. Nejen to, Bůh je zdrojem veškeré energie těchto hvězd. (Izajáš 40:25, 26) Není to úžasné? Tato fakta jsou ohromující, ale Bible říká, že „to jsou jen náznaky jeho moci“. (Job 26:14, Today’s English Version)

Uvažuj také o Jehovově neomezené moudrosti. Bible říká, že Boží myšlenky jsou „velmi hluboké“. (Žalm 92:5) Jehova vytvořil lidstvo, a tudíž nám rozumí lépe než my sami sobě. (Žalm 100:3) Existuje „od neurčitého času na neurčitý čas“, a proto má neohraničené zkušenosti. (Žalm 90:1, 2) Není nic, čemu by nerozuměl. (Izajáš 40:13, 14)

Jak Jehova tuto svou moc a moudrost používá? Druhá kniha Paralipomenon 16:9 říká: „Pokud jde ... o Jehovu, jeho oči se toulají po celé zemi, aby ukázal svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je vůči němu úplné.“ Neexistuje zkrátka žádný problém, který by Bůh nemohl vyřešit nebo se kterým by ti nemohl pomoci. Mladá Kayla si vzpomíná: „Když nedávno naše rodina procházela obtížným obdobím, modlila jsem se k Jehovovi a cítila jsem, že nám pomohl zvládnout okolnosti, problémy a pocity, které by jinak nebylo možné unést.“ Když se obracíš k Bohu, přicházíš ke zdroji moudrosti. To je to nejlepší, co můžeš udělat.

Bůh práva a lásky

Jak ale poznáš, že Bůh ti chce pomoci? Jehova se rozhodl, že nebude znám v prvé řadě pro svou nesmírnou moc nebo svou hlubokou moudrost, a dokonce ani pro svou neotřesitelnou spravedlnost. Jehova Bůh je totiž znám hlavně svou láskou. „Bůh je láska,“ říká 1. Jana 4:8. A tato velká láska dává modlitbě sílu. Největším vyjádřením Boží lásky bylo to, že dal svého Syna jako výkupní oběť, abychom mohli mít věčný život. (Jan 3:16; 1. Jana 4:9, 10)

Bůh je láska, a proto nikdy nemusíš mít strach, že tě bude přehlížet nebo že s tebou bude jednat nespravedlivě. „Všechny jeho cesty jsou právo,“ uvádí 5. Mojžíšova 32:4. Tato Boží láska je pro tebe ujištěním, že Bůh ti naslouchá. Díky tomu mu bez zábran můžeme sdělovat své nejniternější myšlenky a pocity. (Filipanům 4:6, 7)

 Přátelství s Bohem

Jehova nás vlastně vybízí, abychom s ním mluvili. Nechce pro nás být někým cizím. Naopak, během celých lidských dějin Jehova lidi vybízel, aby byli jeho přáteli. K těm, kdo se těšili z přátelství s Bohem a byli příjemní jeho srdci, patřili muži i ženy, lidé mladí i staří. Patřili k nim lidé jako Abraham, král David a Marie, Ježíšova matka. (Izajáš 41:8; Lukáš 1:26–38; Skutky 13:22)

Jehovovým přítelem se můžeš stát i ty. Toto přátelství samozřejmě neznamená, že by ses měl na Boha dívat jako na nějakého pohádkového ‚džina‘, kterého zavoláš pouze tehdy, když budeš mít nějaké přání či problém. Naše modlitby by se neměly soustřeďovat jen na naše vlastní potřeby. Chceme-li mít Boží přátelství, musíme se zajímat o jeho vůli — nejen o svou — a tuto Boží vůli musíme skutečně činit. (Matouš 7:21) Ježíš proto své následovníky učil, aby se v modlitbách zaměřovali na věci, které jsou důležité pro Boha. Ježíš řekl: „Budete se tedy modlit takto: ‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.‘“ (Matouš 6:9, 10) Naše modlitby by také měly obsahovat mnoho chvály a díků Bohu. (Žalm 56:12; 150:6)

Nikdy bychom si však neměli myslet, že naše potřeby nebo starosti jsou příliš malé či bezvýznamné na to, abychom se o nich zmiňovali v modlitbách. „I když se snažím být k Bohu otevřený,“ říká Steve, „mívám pocit, že některými světskými věcmi bych ho neměl obtěžovat.“ Kdykoli začneš mít takový pocit, zkus si připomenout, že Ježíš své učedníky učil: „Což se neprodává pět vrabců za dvě mince malé hodnoty? Přesto ani jeden z nich není zapomenut před Bohem... Nemějte strach; jste cennější než mnoho vrabců.“ (Lukáš 12:6, 7) Není to uklidňující?

Lze tedy snadno pochopit, že čím více toho o Jehovovi víš, tím více tě to bude podněcovat, aby ses k němu obracel v modlitbě, a tím větší bude tvá důvěra, že Jehova je schopen ti pomoci a že ti pomůže. Jaký bys tedy měl mít myšlenkový postoj, když se v modlitbě obracíš k Bohu? Musíš být uctivý, pokorný a nesobecký. Myslíš, že nějaký vysoce postavený člověk na zemi by ti naslouchal, kdybys o něco žádal pyšným nebo neuctivým způsobem? Nemělo by tě tedy překvapit, že také Jehova od tebe očekává, že dříve než ti odpoví na modlitby, budeš respektovat jej a jeho měřítka. (Přísloví 15:29)

Tisíce bohabojných mladých lidí se naučily vylévat Bohu své srdce. (Žalm 62:8) „Když Jehova na mé modlitby odpovídá, je to pro mě ujištěním, že je stále mým přítelem,“ říká Brett. A co ty? Jak můžeš dosáhnout toho, abys i ty získal takové přátelství s Bohem? Dva mladí křesťané se k tomu vyjadřují takto:

Rachel: „Cítím, že mám-li být Jehovovi blíže, musím hlouběji studovat jeho Slovo. Také se snažím vytvořit si touhu po takovém studiu.“ (1. Petra 2:2)

Jenny: „Uvědomuji si, že čím více jsem ve službě, tím blíže se cítím být Bohu.“ (Jakub 4:8)

Napadlo tě někdy, jaký máš vlastně užitek z toho, že vyslovíš modlitbu? Jedna mladá křesťanka říká: „Cítila bych se Bohu blíž, kdyby se mnou mluvil nebo kdyby mi poslal nějakou zprávu.“ Jestliže tedy Jehova na naše modlitby neodpovídá tak, abychom ho slyšeli, jak nám může modlitba pomoci? Tuto otázku budeme rozebírat v některém z příštích čísel.

[Rámeček na straně 27]

Odpovědi na otázky ze strany 25

1. Jehova. Znamená to „působí, že se stane“.

2. Láska, moc, spravedlnost a moudrost.

3. Poslal svého jediného zplozeného Syna, Ježíše, aby za nás zemřel.

4. Nestarat se jen o své vlastní potřeby, ale zajímat se také o Boží vůli a činit ji.

5. Měli bychom být pokorní, uctiví a nesobečtí.

[Obrázky na straně 26]

Studium Bible a poznávání stvořitelských děl nám pomůže lépe poznat Boha