Přejít k článku

Přejít na obsah

Dalmatinova Bible — Vzácná, ne však zapomenutá

Dalmatinova Bible — Vzácná, ne však zapomenutá

 Dalmatinova Bible — Vzácná, ne však zapomenutá

OD NAŠEHO DOPISOVATELE ZE SLOVINSKA

KONCEM 16. století do Slovinska doputovaly sudy s velmi cenným obsahem. Trvalo dva roky, než tam byly dopraveny mnoha klikatými cestami. Kvůli utajení obsahu byly sudy označeny nápisy „hrací karty“ nebo „zboží na prodej“. Uvnitř byly ukryty knihy v kožené vazbě — svazky prvního vydání celé Bible ve slovinštině.

Obsah této zásilky byl splněným snem dvou horlivých mužů — Jurije Dalmatina a Primože Trubara, kteří svůj život zasvětili překládání Bible do běžného jazyka svého lidu. I když těmto mužům snad nebyla věnována význačná pozornost v mnoha historických knihách, jejich jména je možné připsat do seznamu osob, které se značnou měrou podílely na počátečním překládání Bible.

Dalmatin, který měl onu tajnou přepravu Biblí na starosti, do zásilky přibalil jeden zvláštní výtisk v nádherné, umělecky provedené vazbě pro svého přítele a rádce Trubara. Podívejme se, s jakými problémy se tito dva muži potýkali, když vytvářeli Bibli v hovorovém jazyce svých krajanů.

Jak se rodí překladatel

Svatá říše římská, která byla úzce spjata s římskokatolickou církví, měla v 16. století stále pevné kořeny ve většině evropských zemí. Protestantská reformace však byla v plném proudu a účinky tohoto hnutí pronikaly i do měst a vesnic na území dnešního Slovinska. Mezi prvními z těch, kdo tam přijali protestantské vyznání, byl místní duchovní Trubar.

Jazykem katolické církve byla latina, takže církevním bohoslužbám a Bibli mohla rozumět jen privilegovaná menšina těch, kdo byli v tomto starověkém jazyce zběhlí. Reformátoři však říkali, že církevní bohoslužby by se měly konat v takovém jazyce, kterému by rozuměli všichni lidé. Z toho důvodu se v polovině 16. století ve Slovinsku při církevních bohoslužbách četly některé úseky z Bible ve slovinštině. Mohlo se to tak dělat jen proto, že v poznámkách na okraji stránek latinského misálu neboli mešní knihy, kterou používalo duchovenstvo, byly k určitým textům napsány ekvivalenty ve slovinštině.

Trubar ovšem chtěl mít ve slovinštině celou Bibli. Slovinština tehdy ještě neměla abecedu, a tak ji vymyslel a v roce 1550 napsal první knihu, která byla v tom jazyce vytištěna. V této knize uvedl také několik veršů z první knihy Mojžíšovy. Později Trubar přeložil do slovinštiny také Žalmy a nakonec celý Nový zákon neboli Křesťanská řecká písma.

Uvědomoval si však, že k uskutečnění své vysněné touhy přeložit celou Bibli do slovinštiny nemá potřebné jazykové znalosti. Domníval se tedy, že by mu k dosažení tohoto cíle mohl pomoci právě mladý a nadaný student Jurij Dalmatin.

Dalmatinova průprava

Dalmatin se narodil kolem roku 1547 v chudé venkovské rodině v jedné obci na území dnešního jižního Slovinska. V chlapeckém věku chodil do místní školy, kterou řídil jeden z prvních konvertitů k protestantismu, což značně ovlivnilo Dalmatinovo pozdější náboženské smýšlení. Díky prostředkům, které dostával od Trubara, jednoho učitele  a místních farníků, mohl chodit do církevní školy a později studovat na univerzitě v Německu. Tam se zdokonalil v latině a němčině, naučil se hebrejštinu a řečtinu a vystudoval filozofii a teologii.

Přestože Dalmatin studoval v zahraničí, Trubar ho povzbuzoval, aby si vážil slovinštiny a aby se v tomto svém mateřském jazyce zdokonaloval. Když Dalmatin studoval na univerzitě a bylo mu teprve něco přes dvacet let, začal překládat Bibli do jazyka svých krajanů, což byl nesmírně náročný úkol. Jeho hlavním životním cílem se nyní stalo to, co bylo Trubarovým horoucím přáním — mít celou Bibli ve slovinštině.

Začíná překládání

Dalmatin se s velkým nadšením zabral do práce na tomto úkolu a začal překládat Hebrejská písma. Zřejmě překládal z původních jazyků, ale přitom věnoval bedlivou pozornost německému překladu latinské Vulgáty, který vytvořil Martin Luther. A jak už bylo uvedeno dříve, Trubar do roku 1577 přeložil do slovinštiny celá Křesťanská řecká Písma. Když Dalmatin upravoval a zdokonaloval Trubarův text, znovu se přitom značně opíral o Lutherův překlad Bible do němčiny. Odstranil mnoho Trubarových germanismů a vytvořil důslednější překlad. Je možné, že při překladatelské činnosti využíval svých znalostí řečtiny, ale učenci stále vedou spory o to, zda se díval do řeckých textů z rané doby.

Objevily se překážky

Dalmatin měl před sebou velmi náročný úkol, protože slovinská abeceda byla zavedena teprve před několika desítkami let. Kromě toho slovní zásoba byla malá a žádné encyklopedie či slovníky ve slovinštině neexistovaly. Překládání textu do srozumitelné slovinštiny tedy vyžadovalo značnou vynalézavost.

K těmto potížím přispívalo také protireformační hnutí. Majitel tiskárny ve Slovinsku byl poslán do vyhnanství, a proto musela být Bible vytištěna na cizí půdě. Z toho důvodu bylo nutné, aby Bible, které se dopravovaly do Slovinska, byly zamaskovány. Navzdory těmto překážkám však Dalmatin dosáhl svého cíle za pouhých deset let, a to zřejmě v době, kdy mu bylo teprve něco málo přes třicet let.

Prvních 1 500 kusů této Bible bylo pod Dalmatinovým dohledem vytištěno za sedm měsíců. Mnozí ji nazývali mistrovským literárním a zároveň uměleckým dílem, protože byla nádherně ilustrována 222 dřevoryty. Dosud existuje mnoho původních výtisků této Bible a její překlad byl používán jako základ novodobých překladů Bible do slovinštiny. Oba uvedení muži přispěli svým dílem k tomu, že dnes mohou Slovinci číst Bibli ve své mateřštině.

[Rámeček a obrázek na straně 15]

BOŽÍ JMÉNO

V předmluvě ke svému překladu Svaté Bible uvedl Dalmatin následující vysvětlení: „Všude, kde je slovo PÁN vytištěno velkými písmeny, jedná se jedině o PÁNA Boha, jehož jméno v židovském jazyce je יהוה, Jehova. Toto jméno náleží pouze PÁNU Bohu a nikomu jinému.“

[Obrázky na straně 14 a 15]

Primož Trubar

Titulní strana slovinské Bible

[Podpisek]

Všechny obrázky kromě tetragrammata: Narodna in univeržitetna knjižnica — Slovinsko — Ljubljana