Přejít k článku

Přejít na obsah

Přijďte na oblastní sjezd „Učitelé Božího slova“!

Přijďte na oblastní sjezd „Učitelé Božího slova“!

 Přijďte na oblastní sjezd „Učitelé Božího slova“!

ZÚČASTNÍ SE JEJ MILIONY LIDÍ na stovkách míst po celém světě. V České republice jsou sjezdy naplánovány tři. První z nich se bude konat od 6. do 8. července, další od 20. do 22. července a poslední proběhne od 27. do 29. července. Tato shromáždění potrvají tři dny — od pátku do neděle — a jedno z nich se zřejmě uskuteční také ve městě nedaleko vašeho bydliště.

Program začne každý den v 9.30 hudbou. V pátek zazní po slovech na uvítanou proslovy na biblický námět „Učení o Království přináší znamenité ovoce“, „‚Velkolepé Boží věci‘ podněcují k jednání“ a „Mějte potěšení v Jehovově spravedlnosti“. Dopolední program bude zakončen proslovem o námětu sjezdu „Úplně vyzbrojeni jako učitelé Božího slova“.

Odpoledne uslyšíme nejprve proslov „Lid očištěný pro znamenité skutky“ a dále třídílné sympozium „Učitelé druhých musí vyučovat sami sebe“. Bude v něm zdůrazněno, jak důležité je, aby člověk jednal v souladu s tím, o čem káže, a to pokud jde o morálku, osobní studium Bible a nutnost odolávat Ďáblovým snahám zavést nás na scestí. Na to naváže další proslov s námětem „Ošklivte si pornografii — mor tohoto světa“. Závěr pátečního programu bude patřit rozboru 60. kapitoly knihy Izajáš nazvanému „Jehova zkrášluje svůj lid světlem“.

V sobotních proslovech „Nalézejte občerstvení pod Kristovým jhem“, „Napodobujte Velkého Učitele“ a „Jste ochotni sloužit druhým?“ se řečníci zaměří na to, že je potřeba následovat Kristův příklad. Součástí sobotního programu budou také dvě hodinová sympozia „Služebníci, kteří přivádějí k víře druhé“ a „Mějte větší užitek z teokratického vzdělávání“. V dopoledním sympoziu zazní podněty k činění učedníků a v odpoledním bude zdůrazněno, v jakých ohledech můžeme mít větší užitek ze studia Bible a z návštěvy křesťanských shromáždění. Dopolední program uzavře pojednání o křtu. Ihned po tomto proslovu proběhne křest těch, kdo pro něj splňují požadavky. Mnozí účastníci budou s napětím očekávat závěrečný proslov sobotního odpoledne, v němž uslyšíme, „Co nového je připraveno pro náš duchovní pokrok“.

V neděli zazní v rámci dopoledního programu třídílné sympozium, v němž bude rozebrána kniha Malachiáš a v němž bude znamenitě vysvětleno, na jaké situace v dnešní době ji lze uplatnit. Potom herci v kostýmech předvedou dramatizaci o tom, jak se Korach, Datan a Abiram vzbouřili proti Mojžíšovi, který svou autoritu obdržel od Boha. Poučení z dramatizace vyzdvihne následující proslov. Součástí odpoledního programu bude veřejná přednáška na námět „Kdo vyučuje všechny národy pravdě?“

Když se zúčastníte všech tří dnů sjezdu, jistě vás to duchovně obohatí. Chcete-li zjistit, kde se bude konat sjezd nejbližší vašemu bydlišti, informujte se v místním sále Království svědků Jehovových nebo napište vydavatelům tohoto časopisu. Úplný seznam míst konání sjezdů v České republice je uveden ve Strážné věži z 15. února 2001.