Přejít k článku

Přejít na obsah

Brzy budou mít dobré zdraví všichni

Brzy budou mít dobré zdraví všichni

 Brzy budou mít dobré zdraví všichni

„V SOUČASNÉ době je populární názor, ... že již nikdy nebudou nemoci,“ uvádí německý časopis Focus. Tento názor však není ničím novým. Když lidský život začal, Stvořitel rozhodně neměl v úmyslu, aby lidstvo bylo nemocné. Nezamýšlel jen to, aby ‚všichni lidé na světě měli přijatelnou míru zdraví‘. (Kurzíva od nás.) Záměrem našeho Stvořitele bylo dokonalé zdraví pro každého člověka.

Proč tedy všichni trpíme chorobami? Bible nám říká, že Jehova Bůh vytvořil rodiče celého lidstva, Adama a Evu, dokonalé. Když Bůh dokončil svá stvořitelská díla, „viděl všechno, co udělal, a pohleďme, bylo to velmi dobré“. Záměrem našeho láskyplného Stvořitele nikdy nebylo, aby lidský život ztrpčovaly nemoci a smrt. Když se však Adam s Evou rozhodli opustit cestu života, kterou jim Bůh předložil, upadli do hříchu. Výsledkem Adamova hříchu byla smrt, kterou Adam přenesl na celé lidstvo. (1. Mojžíšova 1:31; Římanům 5:12)

Jehova lidstvo neodvrhl. Ani se nevzdal toho, co s ním původně zamýšlel. V celé Bibli oznamuje svůj záměr vrátit poslušné lidstvo do původního stavu, kdy člověk žil v dokonalém zdraví. Boží moc k léčení nemocí prokázal Boží Syn, Ježíš Kristus, když byl na zemi. Vyléčil například slepotu, malomocenství, hluchotu, vodnatelnost, epilepsii a ochrnutí. (Matouš 4:23, 24; Lukáš 5:12, 13; 7:22; 14:1–4; Jan 9:1–7)

Bůh záhy dá svému Mesiášskému Králi, Ježíši Kristu, pokyn, aby záležitosti světa lidí vzal do svých rukou. Pod jeho vládou se splní proroctví u Izajáše: „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘ Lidu, který bydlí v té zemi, bude prominuto jeho provinění.“ (Izajáš 33:24) Jak k tomu dojde?

Všimněte si, že prorok píše o tom, že lidu bude „prominuto jeho provinění“. Bude tedy odstraněna původní příčina nemocí — zděděný hřích lidstva. Jak? Na poslušné lidstvo bude uplatněna hodnota Ježíšovy výkupní oběti, a tím bude odstraněn základ nemocí  a smrti. I v těch nejodlehlejších končinách země zavládnou rajské podmínky. Křesťanský apoštol Jan napsal: „[Bůh jim] setře ... každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ K tomu má dojít už brzy. (Zjevení 21:3, 4; Matouš 24. kapitola; 2. Timoteovi 3:1–5)

Zachovejte si vyrovnanost

Nemoci jsou prozatím údělem milionů lidí. Je tedy naprosto přirozené, že lidé se o své zdraví a o zdraví svých blízkých velmi zajímají.

Křesťané si dnes velmi váží úsilí lékařských odborníků a podnikají rozumné kroky k tomu, aby se uzdravili nebo aby si zdraví zachovali. Biblický slib o budoucnosti bez nemocí nám však pomáhá, abychom si v tomto směru zachovali vyrovnanost. Než se nad lidskými záležitostmi ujme vlády mesiášský Král, mít dokonalé zdraví není jednoduše možné. Jak jsme viděli, ani díky těm nejzávratnějším objevům se medicíně nepodařilo dosáhnout na to nejšťavnatější jablko na vrcholku stromu — kterým je dobré zdraví pro každého člověka.

Tohoto cíle, totiž ‚přijatelné míry zdraví u všech lidí na světě‘ bude brzy dosaženo. Nebude to však prostřednictvím OSN nebo Světové zdravotnické organizace ani prostřednictvím lidí zabývajících se životním prostředím, sociálními reformami či zdravotnictvím. Dosažení tohoto cíle je vyhrazeno Ježíši Kristu. Až bude lidstvo nakonec „osvobozeno ze zotročení porušeností a bude mít slavnou svobodu Božích dětí“, bude to velká radost. (Římanům 8:21)

[Obrázky na straně 10]

V Božím novém světě budou mít pevné zdraví všichni