Přejít k článku

Přejít na obsah

Terorismus brzy skončí

Terorismus brzy skončí

 Terorismus brzy skončí

TERČEM teroristů může být cokoli — autobus v Jeruzalémě, federální budova v Oklahoma City nebo obytná budova v Moskvě. Teroristé zjevně chtějí politikům nebo vojenským či hospodářským představitelům předat nějaké mocné poselství, avšak často se zdá, že mezi problémem, o který jim jde, a zvoleným terčem není žádná souvislost. Terčem jsou v mnoha případech obyčejní lidé — lidé, kteří s proklamovanou spornou záležitostí teroristů nemají nic společného. Proč tedy extremisté používají takové teroristické akce?

Proč dochází k terorismu?

Terorismus je systematický, promyšlený a záměrný. Hlavním cílem není výsledný počet mrtvých a zraněných. Takový masakr je jen prostředkem k vyvolání atmosféry šoku a strachu, kterou teroristé chtějí vytvořit, aby tak narušili úřední moc a aby byla věnována pozornost jejich konkrétnímu problému. Podívejme se na několik faktorů, jež teroristy vedou k násilným akcím.

Nenávist. „Terorismus ... je živen nenávistí,“ prohlásil Louis J. Freeh, ředitel americké FBI (Federálního úřadu pro vyšetřování). „Ti, kdo takovou nenávist pěstují, žijí ve světě, jenž je pod vlivem náboženského fanatismu, zaštítěn konspirací a postaven na lhostejnosti.“

Útisk. „Ujišťuji vás, že existují vůdci skupin a zemí, jejichž nesmyslným cílem je vyhladit jiné kultury,“ píše Stephen Bowman ve své knize When the Eagle Screams (Když orel křičí). „Je však také jasné, že velká část terorismu se rodí ze zoufalství.“

Bezmocnost. „V mnoha případech ... je hlavní motivací teroristů naprostá bezmocnost vůči zdánlivě nezměnitelným politickým, sociálním a ekonomickým tlakům,“ uvádí vydavatel knihy Urban Terrorism (Městský terorismus).

Nespravedlnost. „Terorismus je pouze příznakem určitého problému, ne jeho skutečnou příčinou,“ připomíná Michael Shimoff ve svém pojednání „Taktika terorismu“ a pokračuje: „Naším dlouhodobým cílem by mělo být odstranění sociálních a politických příčin, jež k terorismu vedou. ... Souběžně s naším bojem proti terorismu musíme stejně intenzivně usilovat o větší svobodu, důstojnost, spravedlnost a lidské hodnoty. Pouze v případě, že tyto intenzivní snahy budou účinné, nebude již boje proti terorismu ani protiteroristických operací zapotřebí.“

Příčiny terorismu a jeho historie prokázaly pravdivost biblického výroku: „Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ (Kazatel 8:9) V Bibli jsou dokonce předpověděny určité rysy, které terorismus podporují. Říká se tam: „V posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, ... [budou] bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou.“ (2. Timoteovi 3:1–4)

Realitou zůstává, že ať je lidská snaha bojovat proti terorismu míněna jakkoli upřímně, nemůže úspěšně vyřešit příčiny, jež k terorismu vedou. Bible realisticky uvádí:  „Pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) I když řešení problému terorismu není v moci lidí, zcela určitě je v moci Boha.

Řešení

Ti, komu je ubližováno, kdo jsou utiskováni a kdo mají pocit bezmoci, mohou najít útěchu ve spolehlivém biblickém slibu: „Přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou. Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti; a pokud jde o zrádné, ti z ní budou vytrženi.“ (Přísloví 2:21, 22)

Bůh tento slib brzy splní. Postará se o to Vládce, kterého Bůh ustanovil, Král Ježíš Kristus. Jedno biblické proroctví o Kristu říká: „Nebude soudit podle pouhého zdání svých očí ani kárat prostě podle toho, co slyší jeho uši. A ponížené bude soudit se spravedlností a s přímostí bude muset udílet pokárání ve prospěch mírných země.“ (Izajáš 11:3, 4)

Ano, Boží Syn, Ježíš Kristus, brzy odstraní veškerou nespravedlnost i ty, kdo jsou za ni odpovědni. V Božím spravedlivém novém systému bude terorismus a násilí všeho druhu věcí minulosti. Každý člověk na zemi potom bude žít v bezpečí, beze strachu z jakéhokoli zla. (Zjevení 21:3, 4)

[Obrázek na straně 12]

Bible slibuje, že Bůh brzy odstraní všechen útisk a nespravedlnost