Přejít k článku

Přejít na obsah

Newgrange — Více otázek než odpovědí?

Newgrange — Více otázek než odpovědí?

 Newgrange — Více otázek než odpovědí?

Od našeho dopisovatele v Irsku

V RANÉ irské literatuře je toto místo označováno jako Brú na Bóinne, což znamená „Dům nebo sídlo na Boyne“. V této záhadné oblasti, která leží v ohybu řeky Boyne asi 50 kilometrů severně od Dublinu, bylo v současné době vykopáno několik nejstarších hrobů na světě. Jeden z nich se jmenuje Newgrange. Nikdo přesně neví, jak je tento hrob starý — někteří odborníci se však domnívají, že je starší než Cheopsova pyramida v Gíze v Egyptě. Každý rok v době zimního slunovratu se v Newgrange shromáždí turisté, aby pozorovali opravdu skvělý doklad schopností starověkých lidí.

Proč byl postaven?

Tento záhadný monument musel být pro lidi, kteří jej stavěli, velmi důležitý. (Viz rámeček na straně 24.) Proč by tomu jinak věnovali tolik času, úsilí a prostředků? K čemu tento pozoruhodný hrob postavili?

Brú na Bóinne nebo Brugh na Boinne bylo zjevně pokládáno nejen za posvátné pohřební místo, ale také za místo rituálního uctívání. Profesor Michael O’Kelly, který provedl na tomto místě vykopávky, uvedl: „Brú mělo spojitost s dobrým bohem Dagdou, s jeho manželkou Boann a jejich synem Aengusem, a ti všichni patřili k Tuatha De — národu, který údajně obýval Irsko před příchodem Gaelů nebo Keltů a kteří se potom stáhli do irských mohyl a tvrzí obývaných skřítky. Byli ... pokládáni za nadpřirozené bytosti, protože mohli provádět a také prováděli činy, jež nebyly ve schopnostech smrtelníků.“ (Newgrange—Archaeology, Art and Legend, Newgrange — Archeologie, umění a legenda)

Boann byla mytická bohyně, podle které byla pojmenována řeka Boyne. Kolem pohřební mohyly je ze tří stran řeka, a proto možná stavitelé věřili, že by Boann mohla toto místo chránit před neštěstím. Podle výzkumníka Martina Brennana se tito lidé také mohli domnívat, že v mohyle skutečně někteří bohové přebývají. Tento vědec říká, že podle nejranější mytologie, kterou jsou tyto mohyly opředeny, byly „pokládány za příbytek živých bohů, kteří zde byli počati a také se zde narodili“. (The Stars and the Stones, Hvězdy a kameny)

Newgrange však bylo více než jen hrob pro mrtvé a příbytek bohů. Je to jeden z nejstarších astronomicky uspořádaných monumentů na světě. Architekti nasměrovali dlouhou chodbu a pohřební komoru naprosto přesně tak, aby korespondovaly s místem na obzoru, kde o zimním slunovratu vychází slunce. Nad vchodem do hrobky potom vytvořili zvláštní štěrbinu. Díky tomu mohou paprsky vycházejícího slunce proniknout k nejvnitřnější části hrobky.

Ještě dnes se turisté scházejí v Newgrange při každém zimním slunovratu, když slunce na 15 minut pronikne do vnitřní komory. Clare Tuffyová, která je správkyní návštěvního centra v Brú  na Bóinne, řekla: „Někteří lidé se domnívají, že sluneční světlo pronikající hluboko do mohyly znázorňuje určitý druh manželství mezi pozemskou bohyní a slunečním božstvem a že díky tomu byla podle tehdejších lidí země úrodná.“

Tajemství kamenných rytin

Pokud je nám známo, tito záhadní stavitelé hrobek nezanechali žádné psané záznamy. Svou charakteristiku však zanechali ve formě několika pozoruhodných kamenných rytin. Spirály, krokve, obdélníky, trojúhelníky, vlnovky, kruhy a další tvary vyrývali pravděpodobně jen pomocí pazourku nebo křemene a kladiva na kámen. Martin Brennan označuje jejich odkaz Irsku jako „největší sbírku megalitického umění na světě“.

Někteří lidé si myslí, že tyto tajemné rytiny lze vysvětlit a že jsou z nich patrné mimořádné znalosti astronomie. Martin Brennan se domnívá, že zobrazují sluneční a měsíční činnost, a říká: „Je pravděpodobné, že ... jak mohyly, tak symboly byly pokládány za součást  uctívání slunce a měsíce. Tento fakt by sám o sobě do značné míry vysvětloval velkou část tohoto umění.“ Jiní odborníci se však přiklánějí k již citovanému Michaelu O’Kellymu, který píše, že rytiny „musely mít pro ty, kdo je viděli, určitý význam, je však nepravděpodobné, že někdy zjistíme, co vlastně znamenaly. Musí zůstat součástí záhady, kterou je Brú neboli příbytek starověkých bohů.“

‚Lidé intelektuálně na výši‘

Možná se zdá, že kolem Newgrange je mnoho otázek, ale žádné odpovědi. Záhady kolem stavitelů chodbových hrobů v Brú na Bóinne zůstávají z velké části nevyřešeny. Ale přinejmenším jedna věc je jasná. Tito stavitelé nebyli žádní primitivové. Michael O’Kelly totiž řekl, že architekti, umělci a řemeslníci z Newgrange „museli mít velmi vysokou kulturní úroveň“. Autor Peter Harbison uvádí, že tito stavitelé „zdaleka nebyli nějací primitivní jeskynní lidé z všeobecně rozšířených legend... Tito lidé byli intelektuálně na výši.“

Je sice pravda, že nevíme, kdo Newgrange v Brú na Bóinne postavil. Přesto však podává výmluvné svědectví o vynalézavosti a inteligenci starověkých architektů a stavitelů — ať jimi byl kdokoli.

[Rámeček a obrázek na straně 24]

Stavitelé a stavba

Co víme o stavitelích z Newgrange? „Velmi málo,“ řekla Clare Tuffyová, která je správkyní návštěvního centra v Brú na Bóinne. „Několik věcí jsme se však dověděli. Víme, že to byli zemědělci. Také to, že byli bohatí — museli být, jestliže měli prostředky ke stavbě takové velkolepé hrobky. A neměli žádné kovové nástroje.“

Ke stavbě chodby, která je přibližně 19 metrů dlouhá, 2 metry vysoká a dostatečně široká, aby tudy snadno prošel člověk, byly použity obrovské kamenné desky vážící až 10 tun. Chodba vede do 6 metrů široké pohřební komory, ve které jsou tři výklenky. Chodba a komora mají tvar dlouhého kříže.

Nad touto pohřební komorou vynalézaví starověcí stavitelé zkonstruovali z dalších velkých kamenů a bez použití malty klenutý strop vysoký 6 metrů. Nad hrobem potom vytvořili obrovský pahorek, který má průměr 80 metrů a je 12 metrů vysoký. Z valounů také postavili opěrnou zeď a přední část pahorku pokryli oblázky z křemene. Kolem okraje pahorku položili 97 obrovských obrubníkových kamenů, z nichž každý vážil od dvou do pěti tun. Kdysi v minulosti byly tyto kameny i vchod do hrobu zakryty zeminou. Jeden nádeník, který hledal kameny, narazil v roce 1699 na vchod, a tím byl tento starověký chodbový hrob opět objeven.

[Obrázek]

Vstup do chodby v Newgrange

[Mapa na straně 22]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Newgrange

DUBLIN

[Obrázky na straně 23]

Nahoře: Každý rok během zimního slunovratu slunce asi na 15 minut pronikne do vnitřní komory

Dole: Pohled na pohřební komoru z nejvnitřnějšího výklenku. Povšimněte si trojité ryté spirály

[Podpisek]

Všechny fotografie na stranách 22 a 23 kromě mapy: Dúchas, The Heritage Service, Irsko

[Obrázek na straně 24]

Megalitický pahorek a hrobka

[Podpisek]

Dúchas, The Heritage Service, Irsko