Přejít k článku

Přejít na obsah

Je možné vězně skutečně napravit?

Je možné vězně skutečně napravit?

 Je možné vězně skutečně napravit?

„Nikdo nemůže přinutit jiného člověka k tomu, aby se napravil. Změna musí vycházet z nitra člověka a on sám to musí chtít.“ — VIVIEN STERNOVÁ, A SIN AGAINST THE FUTURE—IMPRISONMENT IN THE WORLD (HŘÍCH PROTI BUDOUCNOSTI — VĚZEŇSTVÍ VE SVĚTĚ)

KLÍČOVÝ faktor pro skutečnou změnu vězňů je spojen se vzděláním, se změnou hodnot i s vyhlídkami do budoucnosti. Nepochybně existují upřímní jednotlivci, kteří se snaží vězně vzdělávat a pomáhat jim. A mnoho vězňů si vynikající a nesobecké práce těchto lidí skutečně váží.

Někteří lidé budou tvrdit, že vězeňský systém jako celek reformovat nelze a že je skoro nemožné, aby se vězni v takovém prostředí změnili. Je sice pravda, že uvěznění samo o sobě člověku nové hodnoty nevštípí, některým lidem však ke změně jejich života pomohlo biblické poučování. Z toho je patrné, že jednotlivci se změnit mohou.

Pomocí Bible dnes někteří vězni dělají změny, jež vedou ke správnému způsobu myšlení a jednání. Jak? Tak, že jednají podle biblické rady: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (Římanům 12:2) Jakým způsobem k tomu dochází?

 Úloha Bible

Mnozí lidé se domnívají, že náboženství může vězňům velmi pomoci k tomu, aby svého dřívějšího jednání litovali. Základní problém ovšem spočívá v tom, že jakákoli změna charakteru, k níž došlo za mřížemi, se po propuštění vězně na svobodu může rozplynout. Jeden vězeň to vyjádřil takto: „Mnozí lidé zde sice najdou Krista, ale při svém odchodu ho tu zanechají.“

Zkušenosti ukazují, že ke skutečné změně musí dojít uvnitř — v mysli a srdci zločince — a základem musí být upřímné pokání za minulá provinění. Díky programu biblického vzdělávání mohou jednotlivci poznat, jak se Bůh dívá na ničemnost a proč je špatná. To pro ně může být mocnou pohnutkou, aby již v takovém způsobu života nechtěli pokračovat.

Tento biblický vzdělávací program provádějí svědkové Jehovovi v mnoha vězeních po celém světě a mají skvělé výsledky. (Viz stranu 10.) „Pomohli nám poznat, co Bible říká o smyslu života a o požehnání, které v budoucnosti čeká lidstvo,“ říká jeden vězeň a dodává: „Je to úžasné vzdělání.“ Jiný vězeň podotýká: „Děláme rozhodnutí na základě Božích rad. ... Vidíme na sobě změny. Víme, co je v životě prvořadé.“

Potřeba nápravy se pochopitelně netýká jen věznic jako takových. Skutečné řešení krize vězeňství spočívá v tom, že věznice již nebudou potřeba. Jedna z nádherných biblických pravd, která zapůsobila na srdce tolika vězňů, je vyjádřena v Božím slibu: „Zločinci budou odříznuti... Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:9, 29)

Až k tomu dojde, bude Boží vznešená měřítka prosazovat neúplatná vláda, která je nejen láskyplná, ale i pevná, totiž Boží nebeské Království v rukou Krista. O tuto vládu se dnes křesťané mají modlit. (Matouš 6:10) V tomto novém světě se každý obyvatel změní díky poznání Božích vznešených zákonů. Jako nikdy předtím budou platit slova, že „země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře“. (Izajáš 11:9) K čemu to povede? Obyvatelé nového světa budou dodržovat zákony a „vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“. (Žalm 37:11)

 [Rámeček a obrázky na straně 10]

Jak vězňům poskytnout naději

Ve federální káznici v Atlantě v Georgii (USA) již více než dvacet let provádějí dobrovolní služebníci z řad svědků Jehovových úspěšný vzdělávací program založený na Bibli. Během této doby dostalo více než 40 vězňů pomoc, aby se stali pokřtěnými svědky Jehovovými, a užitek z pravidelného studia Bible mělo dalších více než 90 vězňů.

Redaktor Probuďte se! nedávno mluvil s několika učiteli Bible, kteří v této věznici tak nesobecky pracují.

▪ Proč biblické vzdělávání velmi účinně motivuje některé vězně k tomu, aby změnili svůj život?

David: Mnozí vězni jsou lidé, kteří nepoznali lásku, a to ani v dětství. Když tedy zjistí, že Bůh je miluje, a když mu v modlitbě vylijí své srdce a on jim potom na jejich modlitby odpovídá, začne být pro ně skutečný. A to je zase podněcuje, aby jej milovali.

Ray: Jeden vězeň, se kterým jsem studoval, byl v dětství zneužíván. Když jsem se ho zeptal, co ho k Jehovovi přitahuje, odpověděl, že pozná-li člověk biblickou pravdu, zjistí, že Jehova mu skutečně rozumí. To byl důvod, proč se chtěl o takovém láskyplném Bohu dozvědět více.

▪ Někteří lidé říkají, že vězni se dávají na víru z postranních pohnutek — aby jim byl zkrácen trest nebo jen proto, aby nějak ‚zabili čas‘. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Fred: U vězňů, kteří přijdou na naše studium, nepůsobíme na city. Pouze s nimi studujeme Bibli. Brzy pochopí, že jediné o co jde, je biblické poučování. Někteří vězni ke mně přišli a žádali mě, abych jim pomohl v jejich soudním případu. Nediskutuji s nimi o tom. Takže těm, kdo vydrží ve studijní skupině delší dobu, opravdu jde o to, aby poznali, co Bible říká.

Nick: Všiml jsem si, že během pobytu ve věznici se někteří vězni změnili. Několik se jich stalo pokřtěnými svědky a dost si od svých spoluvězňů vytrpěli. Je to tam pro ně velmi těžké. Kdyby Bible nezasáhla jejich srdce, nedokázali by za takových okolností zůstat věrní.

Israel: Obecně to jsou lidé, kteří mají hlubokou touhu poznat Jehovu a vyjadřují to krásným způsobem. Vidíte, že jim to vychází ze srdce.

Joe: Ti, kdo se stali pravými křesťany, museli pochopit, kde v životě udělali chybu. Pochopili také, že existuje naděje na změnu — naděje, která se otevřela i jim. Nyní mohou upřímně očekávat splnění Jehovových slibů týkajících se budoucnosti.

▪ Proč vězeňský systém nemůže sám o sobě zločince změnit?

Joe: Účelem trestného systému není náprava, ale odloučení zločince od ostatních lidí. A to je jádro problému — postoj vězeňského systému k těmto lidem.

Henry: Vězeňský systém není schopen změnit srdce provinilců. Když se tito lidé dostanou ven, většina jich v trestné činnosti pokračuje.

[Obrázek na straně 8 a 9]

Mnozí vězni dostali pomoc, aby poznali biblickou pravdu