Přejít k článku

Přejít na obsah

Víte to?

Víte to?

 Víte to?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 27. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Jak se nazýval nejvyšší židovský soud? (Skutky 5:27)

2. V jakém časovém období podle Janových slov Ježíš úspěšně dovede do konce některé věci související s Božím záměrem? (Zjevení 1:10)

3. Které tři zbraně měl Goliat, když vyšel proti Davidovi? (1. Samuelova 17:45)

4. Koho měl Ozeáš za manželku? (Ozeáš 1:3)

5. Kdo zjistil, že Syřané obléhající Samaří utekli? (2. Královská 7:3–5)

6. Co udělil perský král Ahasverus v celé své říši v době, kdy udělal Ester svou královnou? (Ester 2:18)

7. Co podle Jehovových slov nebylo pro Adama dobré krátce po jeho stvoření? (1. Mojžíšova 2:18)

8. Jaký příkaz dal Jehova Jozuovi ohledně koní izraelských nepřátel, čímž byl Izrael veden k tomu, aby spoléhal na Jehovovu ochranu? (Jozue 11:6)

9. Co dokáže odvrátit vztek? (Přísloví 15:1)

10. Proč byly před mnoho žalmů umístěny nadpisy? (Žalmy 3–9)

11. Jaký výraz použil Job, aby zjevně ukázal, že unikl prakticky bez ničeho? (Job 19:20)

12. V domě koho byl Ježíš, když jej znalci Zákona a farizeové obvinili z toho, že jí a pije s výběrčími daní a hříšníky? (Lukáš 5:29, 30)

13. Kterou část obětovaného zvířete zakazoval mojžíšský Zákon jíst? (3. Mojžíšova 7:23–25)

 Odpovědi ke kvízu

1. Sanhedrin

2. V „Pánově dnu“

3. Meč, kopí a oštěp

4. Gomer

5. Čtyři malomocní

6. Amnestii

7. „Aby byl stále sám“

8. Aby koním přeřezal šlachy a spálil dvoukolé vozy

9. Mírná odpověď

10. Aby byl označen pisatel žalmu, aby byly uvedeny informace pro hudebníky a také aby bylo zřejmé, za jakých okolností či s jakým záměrem byl žalm zapsán

11. ‚Kůže mých zubů‘

12. V domě Leviho neboli Matouše

13. Tuk